349/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 27 juni 2002 om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (567/2002) 5 § samt

ändras 1, 3, 4, 6 och 7 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om förfarandet vid beredningen av sådana beslut som avses i 1 § i lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (362/2002).

Vederbörande ministerium ska alltid utreda möjligheterna att placera statens centralförvaltningsenheter eller statliga funktioner som sköts på riksnivå eller centraliserat, i andra delar av landet, i stället för i huvudstadsregionen när

1) en ny enhet inrättas eller funktion skapas,

2) existerande verksamhet utvidgas väsentligt, eller

3) existerande verksamhet omorganiseras på ett betydelsefullt sätt.

Vid placering av enheter och funktioner ska befintliga kompetens- och verksamhetskoncentrationer eller sådana som håller på att utvecklas tas i beaktande.

Det förfarande som föreskrivs i denna förordning tillämpas också när regionala och lokala statliga enheter och funktioner som är belägna utanför huvudstadsregionen dras in eller skärs ned.

3 §
Uppgifterna för koordineringsgruppen för regionalisering

Koordineringsgruppen för regionalisering har till uppgift att

1) föra en förteckning över de anmälningar från ministerierna som avses i 4 §,

2) besluta om godkännande av det förslag som ministeriet har lagt fram med stöd av 6 § 5 mom.,

3) i enlighet med 7 § ge ett utlåtande om de placeringsutredningar och indragnings- eller nedskärningsplaner som avses i 6 §, samt

4) ta initiativ till utvecklandet och genomförandet av en strategi för omplacering av statens enheter och funktioner.

Koordineringsgruppen för regionalisering ska med jämna mellanrum begära förslag av förbunden på landskapsnivå om placering av statliga enheter och funktioner i landskapen.

4 §
Anmälan om att ett ärende har blivit anhängigt

Ministeriet ska anmäla till koordineringsgruppen för regionalisering när ett ärende som avses i 1 § blir anhängigt vid ministeriet eller hos en myndighet som är underställd ministeriet. De central- eller regionalförvaltningsmyndigheter som är underställda ministeriet ska till vederbörande ministerium lämna nödvändiga uppgifter för avfattandet av en anmälan samt för avgörandet av om ministeriet ska besluta att förbehålla sig beslutanderätten i enlighet med 3 § 2 mom. i lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner.

Anmälan ska göras omedelbart när ministeriet eller en myndighet som är underställd ministeriet har beslutat att påbörja beredningen av en sådan åtgärd som avses i 1 §. Anmälan görs på en elektronisk blankett enligt formulär som har fastställts av finansministeriet.

6 §
Beredningen av ärendet

Ministeriet ska göra en placeringsutredning i de fall som avses i 1 § 2 mom. och lämna sitt förslag till placeringsort som grundar sig på utredningen till koordineringsgruppen för regionalisering. I placeringsutredningen ska ingå en jämförelse av alternativen till placeringsort för funktionen eller enheten så att jämförelsen omfattar minst två orter utanför huvudstadsregionen. Vid valet av de orter som ska tas med i jämförelsen ska beaktas de förslag enligt 3 § 2 mom. till placering av statliga funktioner och enheter i landskapen som utarbetats av förbunden på landskapsnivå.

Ministeriet ska i de fall som avses i 1 § 4 mom. lämna indragnings- eller nedskärningsplanerna till koordineringsgruppen för regionalisering.

Placeringsutredningen och indragnings- eller nedskärningsplanerna ska innehålla uppgifter om förslagens verksamhetsmässiga, ekonomiska och regionala verkningar samt verkningar i fråga om personal.

Myndigheter som lyder under ett ministerium ska lämna ministeriet de uppgifter som behövs för de placeringsutredningar och indragnings- eller nedskärningsplaner som avses i 1 och 2 mom.

Placeringsutredningen behöver av särskilda skäl inte upprättas och indragnings- eller nedskärningsplanerna behöver inte lämnas till koordineringsgruppen för regionalisering, om ministeriet har lagt fram ett förslag för koordineringsgruppen för regionalisering och gruppen har godkänt förslaget.

7 §
Remissförfarande

Innan ett beslut fattas ska ministeriet få ett utlåtande av koordineringsgruppen för regionalisering om det förslag till placeringsort som utarbetats enligt placeringsutredningen eller om indragnings- eller nedskärningsplanerna. Innan ministeriet begär ett utlåtande av koordineringsgruppen ska de kommuner höras som har varit med i jämförelsen av alternativ till placeringsort enligt 6 § 1 mom.

Om koordineringsgruppen för regionalisering anser att ministeriets förslag till placeringsort som baserar sig på placeringsutredningen inte motsvarar målen enligt 2 § i lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner, eller att den föreslagna indragnings- eller nedskärningsplanen inte är ändamålsenlig med tanke på ordnandet av regionala eller lokala tjänster som staten tillhandahåller, kan koordineringsgruppen för regionalisering rekommendera att ärendet överförs för avgörande till statsrådets allmänna sammanträde.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstifningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.