344/2008

Given i Helsingfors den 23 maj 2008

Lag om ändring av 6 § i lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/1919) 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 228/1993, som följer:

6 §

Näringsidkaren ska ha en företrädare som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Företrädaren ska ha hemvist i Finland. Om näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska företrädaren vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara företrädare. En fysisk person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och en finsk sammanslutning eller stiftelse som har en i ett register över sammanslutningar eller stiftelser antecknad firmatecknare eller någon annan företrädare som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, behöver dock inte utse en särskild företrädare. Företrädaren ska anmälas för anteckning i handelsregistret. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag anses stämning och annan delgivning ha tillställts näringsidkaren när den har delgetts företrädaren.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

RP 20/2008
EkUB 6/2008
RSv 39/2008

Helsingfors den 23 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.