335/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) 6 § 1 mom., 14 § 1 och 3 mom., 15 § 1 mom., 16 och 20 §, 21 § 2 mom., 25 § 1 mom., 37 § 3 mom., 39 §, 55 § 1 mom. och 71 §,

av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 155/2008, 14 § 3 mom., 21 § 2 mom., 39 och 71 § sådana de lyder i förordning 995/2007, 37 § 3 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 658/2007, samt

fogas till förordningen en ny 54 a–54 c §, till bilaga 2 en ny punkt 8 som följer:

6 §
Byte av stödberättigandet

En jordbrukare som ingår eller har ingått en förbindelse kan ansöka om byte av stödberättigandet mellan stödberättigande åkerareal som avses i 3 § och icke stödberättigande åkerareal. Den stödberättigande areal som byts ska ha uppgetts som basskifte år 2007. Stödberättigandet ska bytas för hela basskiftet. Om den till miljöstöd berättigande areal som byts är belägen inom stödregionerna C1―C4, kan stödberättigandet inte överföras till en areal som är belägen inom stödregion A eller B. Om den till kompensationsbidrag berättigande areal som byts är belägen inom stödregionerna C2―C4, kan stödberättigandet inte överföras till en areal som är belägen inom stödregion A, B eller C1. Om den till kompensationsbidrag berättigande areal som byts är belägen inom stödregion B eller C1, kan stödberättigandet inte överföras till en areal som är belägen inom stödregion A. Byte av stödberättigandet är inte möjligt om den åkerareal som bytet gäller är under två hektar per lägenhet. Inom miljöstödet är byte av berättigandet inte möjligt i fråga om ett basskifte som omfattas av ett gällande specialstödsavtal. Byte av stödberättigandet får inte leda till att den stödberättigande åkerarealen ökar. Byte av stödberättigandet är en bestående åtgärd. Byte kan sökas endast i fråga om åkerarealer som jordbrukaren äger och som har uppgetts i ansökan om arealstöd det stödår som föregår året då förbindelsen ingåtts. Om en förbindelse ingåtts år 2007 ska de åkerarealer som byts ha uppgetts i ansökan om arealstöd för 2007.


14 §
Avtalsperioder och avtalsår

Avtalsperioden för avtal enligt 40, 41 och 51 § kan i ansökan vara fem eller tio år. Avtalsperioden för avtal enligt 54 a och 54 b § är fem år och för avtal enligt 54 c § tio år. TE-centralen fastställer avtalsperiodens längd i sitt beslut om godkännande av avtalet. Avtalsperioden för övriga avtal är fem år.


Avtalsperioden för avtal enligt 45, 46 och 52 § börjar den 1 maj. Avtalsperioden för avtal enligt 40 och 54 § kan börja antingen den 1 maj eller den 1 oktober. Om det område som avtalet önskas gälla ingår i ett översiktsplaneområde för skyddszoner och vall har anlagts på arealen i fråga under det föregående året eller tidigare, kan avtal enligt 40 § börja gälla den 1 maj. Om en ursprungssort sås under hösten på det område som avtalet önskas gälla, kan avtal enligt 54 § börja gälla den 1 oktober. Avtalsperioden för avtal enligt 54 a―54 c § börjar den 1 oktober 2008. Avtalsperioden för övriga avtal börjar den 1 oktober.


15 §
Avtal som grundar sig på en plan

Avtal enligt 40–43, 49, 51 och 54 a § ska grunda sig på en skriftlig plan där åtgärder ska anges för vart och ett avtalsår.


16 §
Planens innehåll

En plan som avses i 15 § ska uppta åtminstone följande uppgifter och handlingar:

1) en allmän presentation av det planerade projektet och projektmålen,

2) en karta över planeområdet där de basskiften som ansökan gäller ska märkas ut,

a) om de basskiften som avtalet önskas gälla är befintliga basskiften används digitaliserade basskifteskartor som karta över planeområdet,

b) när det är fråga om avtal enligt 42 § ska det på kartan anges var på grundvattenområdet den åker som avtalet önskas gälla är belägen,

c) när det är fråga om avtal enligt 49 och 51 § ska planen uppta en lägeskarta, en planekarta och en planbeskrivning; som lägeskarta kan användas exempelvis en kopia av en grundkarta där objektets exakta läge ska märkas ut,

3) specificerade anläggnings- och skötselåtgärder och andra åtgärder samt en tidtabell för vidtagandet av dem årligen; planen ska innehålla en beskrivning av på vilket sätt åtgärderna främjar uppnåendet av målen för avtalet,

4) när det är fråga om avtal enligt 42 § ska bland annat de årliga odlingsåtgärderna specificeras i planen, liksom de eventuella begränsningar som avses i 42 § och som jordbrukaren förbinder sig vid genom sin ansökan samt de specificerade kostnader som begränsningarna medför,

5) en kalkyl över kostnaderna för åtgärderna, inkomstbortfallet och den ekonomiska nytta som eventuellt fås genom användningen av området; ingen kostnadskalkyl förutsätts beträffande åtgärder i fråga om små vårdbiotoper som avses i 50 §,

6) en uppskattning av projektets inverkan på miljön eller landskapet,

7) en kopia av den skötseldagbok som förts under en tidigare avtalsperiod, om det område som avtalet önskas gälla eller en del av det tidigare har omfattats av ett avtal som kräver en plan och förande av skötseldagbok har utgjort ett avtalsvillkor,

8) när det är fråga om avtal enligt 43 § ska till planen fogas kartor över dräneringssystemet på vilka reglerbrunnar och granskningsrör för grundvatten samt diken märkts ut.

20 §
Tidtabell för genomförandet i fråga om vissa avtal

Om det är fråga om ett avtal enligt 40―43 §, 49 eller 51 §, ska åtgärderna påbörjas på alla avtalsskiften under det första avtalsåret, om annat inte förutsätts i den godkända planen.

21 §
Minskning av arealen för ett område som är föremål för ett avtal

TE-centralen ska höra den regionala miljöcentralen innan beslut om ändring av ett avtal fattas med anledning av att den areal som avtalet omfattar har minskat, när ett avtal enligt 15 § och ett eventuellt äventyrande av de mål som uppställts för det bedöms, om det inte är fråga om ett avtal enligt 43 §.


25 §
Precisering, justering och ändring av avtal

Om det är fråga om ett avtal enligt 40―43 §, 49 eller 51 §, kan de avtalsenliga åtgärderna vid behov preciseras under avtalets giltighetstid för att målen för avtalet inte ska äventyras. Preciseringen kan ske på ansökan av stödtagaren eller på initiativ av TE-centralen före ingången av följande avtalsår. Precisering ska sökas i enlighet med förfarandet i 13 § i axel 2-lagen. Före preciseringen ska stödtagaren och den regionala miljöcentralen höras i ärendet. Den regionala miljöcentralen behöver dock inte höras om det är fråga om ett avtal enligt 43 §.


37 §
Ändring av och frångående av tilläggsåtgärd

En tilläggsåtgärd ska frångås, om husdjursproduktionen på en gårdsbruksenhet upphör eller om djurantalet annat än tillfälligt sjunker så att de krav beträffande djurantalet som anges i 30 § 1 mom. inte uppfylls och en tilläggsåtgärd enligt 32 § 7 eller 8 punkten har valts. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 1 punkten ska frångås, om jordbrukaren ansöker om avtal enligt 45 eller 46 §. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 3 och 4 punkten ska frångås, om det på en gårdsbruksenhet som förbundit sig att följa villkoren för husdjurslägenheter finns mer än 2 djurenheter av nötkreatur, hästar, får eller getter. En tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter kan frångås när odlingsarealen för trädgårdsväxter sjunker till mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärder enligt 32 § 4―7 och 10 punkten som är avsedda för stödregionerna A och B ska frångås, om jordbrukaren avstår från alla sina åkerarealer inom dessa regioner.

39 §
Avtalstyper

TE-centralen kan ingå följande avtal med jordbrukare:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) behandlingsmetoder för avrinningsvatten,

– reglerbar dränering

– reglerbar underbevattning

– återanvändning av avrinningsvatten

5) ekologisk produktion,

6) ekologisk husdjursproduktion,

7) skötsel av vårdbiotoper,

8) främjande av naturens och landskapets mångfald,

9) uppfödning av lantraser,

10) odling av ursprungssorter,

11) effektiviserad minskning av näringsbelastningen,

12) placering av flytgödsel i åker,

13) långvarig vallodling på torvåkrar.

54 a §
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen

Avtal kan ingås i fråga om ett åkerskifte som används för odling och vars bördighetsklass för fosfor är hög eller betänkligt hög. Avtal kan också ingås i fråga om ett åkerskifte vars bördighetsklass för fosfor är minst god, om skiftet är beläget invid ett utfallsdike eller en vattenfåra som är större än ett utfallsdike eller vid stranden av en tjärn, en sjö eller havet och sluttar mot dessa vattenområden. Avtalet kan ingås i fråga om ett åkerskifte som är beläget i stödregion A eller B. Avtalet kan ingås att gälla hela åkerskiftet eller en del av det.

En jordbrukare som har valt en tilläggsåtgärd enligt 32 § 6 punkten kan också ingå avtal. Avtalsskiftet kan uppfylla villkoren för växttäcke vintertid på åkrar, men för skiftet betalas inte något stöd för tilläggsåtgärder enligt 32 § 3, 4 och 5 punkten. En jordbrukare som har ett gällande avtal enligt 45 eller 46 § kan också ingå avtal. För avtalsarealen betalas dock inte i detta fall något stöd enligt det avtal som avses i 45 eller 46 §.

Avtal kan inte ingås i fråga om en åker som åtminstone de två föregående åren permanent eller tillfälligt inte odlats eller permanent eller tillfälligt skötts som icke odlad åker.

Ett gällande avtal enligt 40 § kan bytas till ett avtal som avses i denna paragraf.

54 b §
Placering av flytgödsel i åker

Stöd betalas för ett åkerskifte på vilket minst 20 m3 flytgödsel eller urin har spridits ut per hektar i enlighet med villkoren för en gällande miljöstödsförbindelse och eventuella andra avtal som avses i 39 §. Flytgödsel eller urin ska spridas ut på åkerskiftet med hjälp av utrustning som placerar eller myllar in gödseln eller urinen och som placerar gödseln direkt i jorden i samband med spridningen. Om flytgödsel av nöt eller svin har spridits ut på ett avtalsskifte, får man inte det året dessutom sprida ut fosforgödsel som ytspridning på skiftet.

54 c §
Långvarig vallodling på torvåkrar

Avtal kan ingås i fråga om ett åkerskifte där jordarten är torv eller mulljord. Jordarten fastställs på basis av gällande markkartering. Avtalet kan ingås att gälla hela basskiftet eller en del av det.

En jordbrukare som har valt en tilläggsåtgärd enligt 32 § 6 punkten kan också ingå avtal. Avtalsskiftet kan uppfylla villkoren för växttäcke vintertid på åkrar, men för skiftet betalas inte något stöd för tilläggsåtgärder enligt 32 § 3, 4 och 5 punkten.

Avtal kan inte ingås i fråga om en åker där det föregående år har odlats rörflen. Om avtalet börjar gälla den 1 oktober, är granskningstiden vegetationsperioden under samma år. Om avtalet börjar gälla den 1 maj, är granskningstiden vegetationsperioden under föregående år. Avtal kan inte heller ingås i fråga om en åker som frivilligt har lagts i träda och som är belägen på ett grundvattenområde av klass I eller II.

55 §
Begränsningar vid ingående av avtal

En jordbrukare som har en gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder enligt statsrådets förordning från år 2000 och som har valt tilläggsåtgärden främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande enligt 16 § 1 mom. i den nämnda förordningen kan inte ingå avtal enligt 46 §, om tilläggsåtgärden fortsätter att gälla under avtalets giltighetstid. En jordbrukare som har en gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder enligt statsrådets förordning från år 2000 och som har valt tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten enligt 16 § 1 mom. i den nämnda förordningen kan inte ingå avtal enligt 45, 46 och 51 § inom det område där tilläggsåtgärden genomförs, om villkoret beträffande tilläggsåtgärden fortgår under avtalets giltighetstid. En jordbrukare som har valt den tilläggsåtgärd som avses i 32 § 8 mom. kan inte ingå avtal enligt 54 b §.


71 §
Beloppen av specialstöd

Till en jordbrukare eller annan stödtagare som har ingått avtal betalas årligen i specialstöd per hektar åker eller annat område eller per djurenhet som avtalet omfattar eller, i fråga om hönor, per gårdsbruksenhet högst följande belopp:

Avtal Euro
Anläggning och skötsel av skyddszon högst 450/ha i stödregionerna A och B,
högst 350/ha i stödregion C
Skötsel av mångfunktionell våtmark högst 450/ha
Åkerodling på grundvattenområden högst 156/ha
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten
- reglerbar dränering högst 54/ha
- reglerbar underbevattning högst 108/ha
- återanvändning av avrinningsvatten högst 140/ha
Ekologisk produktion 141/ha
Ekologisk husdjursproduktion 126/ha
Skötsel av vårdbiotoper högst 450/ha
- värdefulla små objekt på 5―30 ar 135/objekt
Främjande av naturens och landskapets mångfald högst 450/ha
Uppfödning av lantraser
- får av finsk lantras, ålandsfår och kajanalandsfår 270/de
- öst- och nordfinsk boskap 500/de
- västfinsk boskap 270/de
- finska hästar 270/de
- finska lantrasgetter 270/de
- hönor och tuppar av lantras
- 20-39 hönor och tuppar 100/gårdsbruksenhet
- 40-59 hönor och tuppar 150/gårdsbruksenhet
- minst 60 hönor och tuppar 250/gårdsbruksenhet
Odling av ursprungssorter 450/ha
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen högst 347/ha
Placering av flytgödsel i åker 56/ha
Långvarig vallodling på torvåkrar
- husdjurslägenheter där det sammanlagt föds upp mer än 2 djurenheter av nötkreatur, hästar, får eller getter 68/ha
- övriga husdjurslägenheter och växtodlingslägenheter 114/ha

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga 2

Godtagbara maximikostnader i avtal

---------------------------------------------------------

8. Effektiviserad minskning av näringsbelastningen

Plan 125 €/st.
Kostnader för markkartering
- Extra kostnad för arbetet jämfört med basåtgärderna 0,5 €/ha/år
- Extra kostnad för karteringen jämfört med basåtgärderna 5,3 €/ha/år
eller kostnad för karteringen 57 €/st.
Förluster av täckningsbidrag
- Hö 522 €/ha/år
- Ensilagevall 817 €/ha/år
- Korn 706 €/ha/år
- Havre 695 €/ha/år
- Vete 551 €/ha/år
- Rybs 408 €/ha/år
Nyttan som fås av skörden (dras av från stödet)
- Hö 365 €/ha/år
- Ensilagevall 283 €/ha/år

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.