320/2008

Given i Helsingfors den 15 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 oktober 2007 om registrering av fordon (893/2007) 25 §, 27 § 1 mom. och 34 § 5 mom. som följer:

25 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

1) registreringsskyltarna för bilar och släpvagnar upptar två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten; registreringsskyltarna för bilar och släpvagnar upptar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

2) registreringsskyltarna för fordon i kategori L upptar ett högst tresiffrigt tal och två eller tre bokstäver i svart på vit reflekterande botten; registreringsskyltarna för fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e upptar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

3) registreringsskyltarna för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten,

4) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters diplomatiska beskickningar och konsulat med utsänd konsul samt andra beskickningar i samma ställning samt på fordon som tillhör en diplomatisk representant, utsänd konsul eller någon som jämställs med dessa upptar bokstäverna CD och ett av utrikesministeriet fastställt högst fyrsiffrigt tal i vitt på blå reflekterande botten; registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria fordon som tillhör nämnda beskickningar och medlemmar av deras personal upptar bokstaven C och ett av utrikesministeriet fastställt högst femsiffrigt tal i vitt på blå reflekterande botten,

5) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

6) registreringsskyltarna för ett exportregistrerat fordon (exportskyltar) upptar nationalitetsbeteckning, en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör,

7) en provnummerskylt upptar bokstäverna KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten,

8) en tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

Ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 och 2 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om fordonet tidigare har haft sådana skyltar eller om ett fordon som importerats från utlandet har tagits i bruk före 1972.

Museifordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning. Museifordon i kategori L kan dessutom ges registreringstecken som upptar två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal.

Siffror i registreringsskyltar avskiljs från bokstäver med ett streck.

27 §
Nationalitetsbeteckning

Registreringsskyltar för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e, släpvagnar och exportregistrerade fordon upptar en nationalitetsbeteckning enligt definitionen i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade. I Finland är beteckningen enligt artikel 2.1 i förordningen för den medlemsstat där fordonet är registrerat FIN.


34 §
Förflyttningstillstånd

Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får endast lastas för de användningsändamål som avses i 1 mom. 1―3 och 5 punkten och lasten skall vara avsedd endast för tillståndshavarens personliga bruk. Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får dra en släpvagn, om båda fordonen används för det ändamål som anges i 1 mom. 1―3 och 5 punkten. Om dragfordonet används med stöd av förflyttningstillstånd, skall också lasten på en registrerad släpvagn vara avsedd endast för tillståndshavarens personliga bruk.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Registreringstecknen på sådana registreringsskyltar för fordon i kategori L som har getts för fordonet eller som har beställts hos den som tillverkar registreringsskyltar får motsvara kraven i de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

De specialtecken som med stöd av 26 § 1 mom. ges fordon i kategori L efter denna förordnings trätt ikraftträdande och de registreringstecken som ges med stöd av 2 mom. i nämnda paragraf och som tidigare har funnits på fordonet får motsvara kraven i de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 15 maj 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.