309/2008

Given i Helsingfors den 9 maj 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras temporärt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter (562/2006) 4 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1085/2007, som följer:

4 §
Fördelning av referenskvantiteter

Om utbudet av referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger efterfrågan på referenskvantiteter, kan jord- och skogsbruksministeriet fatta beslut om att de extra referenskvantiteterna ska överföras till de andra centralernas förfogande. I detta fall kan jord- och skogsbruksministeriet besluta om avvikelse från fördelningsgrunderna för kvoter till producenterna varvid kriterierna enligt 2―4 mom. inte följs. Landsbygdsverket fastställer detaljerade grunder som ska användas vid överföringen. Om efterfrågan på referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger utbudet av referenskvantiteter, fördelar centralen de mängder som kommer till försäljning mellan de tre kategorier av sökande som avses i 2―4 mom. Av den totala referenskvantiteten som finns till försäljning kan högst 90 procent säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Om emellertid mer än 10 procent av den totala referenskvantitet som fanns till försäljning finns kvar efter att man har sålt referenskvantiteter till de kategorier av sökande som avses i 2 och 4 mom. kan den resterande kvantiteten säljas till den kategori av sökande som avses i 3 mom. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om mottagarna av referenskvantiteter inom varje kategori av sökande på rättvisa grunder.Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2008 och gäller till och med den 31 september 2008. Denna förordning tillämpas på behandlingen av försäljnings- och köpeanbud som tagits emot senast den 31 mars 2008.

Helsingfors den 9 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.