290/2008

Given i Helsingfors den 24 april 2008

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. i rättshjälpslagen av den 5 april 2002 (257/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Enligt denna förordning bestäms arvode och kostnadsersättning för

1) privata biträden som förordnats med stöd av rättshjälpslagen (257/2002),

2) försvarare och målsägandebiträden som förordnats med stöd av 2 kap. 1 eller 1 a § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller med stöd av 20 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003),

3) det offentliga ombud som förordnats med stöd av 5 a kap. 6 a § i tvångsmedelslagen (646/2003).

Denna förordning tillämpas även då rättshjälp ges av statens rättshjälpsbyrå.

2 §
Tidsanvändning som allmän grund för arvode

Arvoden till biträden betalas utifrån den tid biträdena använt för skötseln av uppdraget, om inte annat bestäms nedan. För behandling vid sammanträde och för biträdande vid förundersökning betalas dock alltid arvode för minst en timme.

När totalsumman för arvodet bestäms, avrundas den tid som använts till närmaste halvtimme.

3 §
Åtgärder som berättigar till arvode

Arvode betalas för förberedelse av ett ärende, för behandling av ett ärende hos förundersökningsmyndigheten och för muntlig förhandling i domstol. Arvode betalas även för tidsspillan på grund av resor till en rättegång eller en förundersökningsmyndighet samt andra resor som är nödvändiga för biträdandet.

4 §
Förberedelser

Arvode för förberedelser betalas utifrån den tidsanvändning som kan anses vara godtagbar med hänsyn till ärendets art och omfattning samt vidtagna åtgärder.

I brottmål som till sin natur och omfattning är normala betalas dock inte utan särskilda skäl arvode för förberedelser för längre tid än fem timmar.

5 §
Restid

Arvode betalas inte för restid om resan är kortare än 20 kilometer i en riktning.

Arvode för restid betalas inte utan särskilda skäl för längre tid än åtta timmar i ett och samma ärende.

6 §
Timarvodets belopp

Timarvodet är 100 euro.

7 §
Minimiarvode per ärende

Arvodet för biträdande vid muntlig förhandling i brottmål i tingsrätten är minst 400 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, minst 600 euro.

Arvodet för biträdande vid muntlig förhandling i tvistemål och ansökningsärenden i tingsrätten är minst 500 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, minst 700 euro.

Om muntlig förhandling hålls i en fullföljdsdomstol, är arvodet för biträdande minst 400 euro och, om huvudförhandlingen har räckt längre än tre timmar, minst 600 euro.

I minimiarvodet ingår inte ersättning för restid.

Minimiarvode kan festställas utan räkningsspecifikation.

Bestämmelserna om minimiarvodet tillämpas inte på tvångsmedelsärenden.

8 §
Höjning av arvodet

Biträdets arvode höjs med högst 20 procent om

1) uppdraget av orsaker som är oberoende av biträdet måste utföras på ett främmande språk, under exceptionella förhållanden eller som mycket brådskande,

2) uppdraget är exceptionellt krävande och förutsätter särskild sakkunskap, erfarenhet och yrkeskunnighet eller

3) biträdet har avsevärt större ansvar än normalt på grund av att det är fråga om ett betydande ekonomiskt intresse eller att ärendet annars är av särskild betydelse för huvudmannen. För tvångsmedelsbehandlingar och andra nödvändiga åtgärder som hänför sig till förundersökning på lördag, söndag eller helgdag höjs arvodet med 50 procent.

9 §
Sänkning av arvodet

Biträdets arvode sänks om

1) biträdet inte har avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande examen,

2) biträdet inte utövar advokatverksamhet yrkesmässigt eller annars inte har allmänna kostnader för advokatverksamhet,

3) biträdet sköter flera likartade och sammanhörande ärenden, där rättegångsmaterialet till stor del är gemensamt,

4) biträdet inte i uppdraget har iakttagit god advokatsed eller visat tillräcklig yrkesskicklighet eller noggrannhet och därigenom onödigtvis förlängt rättegången eller om försummelser eller brister som beror på biträdet annars konstateras i skötseln av ärendet.

Också minimiarvodet kan sänkas.

10 §
Två eller flera huvudmän

Har ett biträde två eller flera huvudmän i samma rättegång bestäms varje huvudmans andel av arvodet för de gemensamma åtgärderna enligt huvudtalet.

Vad som i 1 mom. bestäms om biträdets arvode gäller även kostnadsersättningar.

11 §
Ersättning för kostnader

I arvodena ingår en ersättning för allmänna kostnader för advokatverksamhet. Allmänna kostnader är löner till kontorspersonal, hyra och underhållskostnader för kontorslokaler, försäkringspremier, kostnader för kontorsmaskiner och övriga fasta kostnader. Allmänna kostnader är även normala utgifter för post, telefon och kopiering.

Till de kostnader som ska ersättas hör resekostnader, post-, telefon- och kopieringsutgifter som är större än normalt samt andra direkta kostnader. Ersättning för resekostnader betalas dock endast om till biträdet enligt denna förordning betalas arvode för restiden.

Rese- och inkvarteringskostnader ersätts på basis av bestämmelserna i det statliga tjänstekollektivavtal om ersättning för resekostnader som gäller vid respektive tidpunkt. Dagtraktamente betalas dock inte. Biträdet får fakturera för användning av egen bil om detta färdsätt är förmånligare än användningen av allmänna transportmedel. Har biträdet skött flera ärenden under samma resa ska resekostnaderna fördelas.

12 §
Räkningsspecifikation

För bestämmande av arvoden och kostnadsersättningar som ska betalas av statens medel ska ersättningstagaren i två exemplar inlämna en faktura av vilken framgår

1) det begärda arvodet med specifikation av åtgärder och använd tid per dag, om inte minimiarvode per ärende begärs,

2) restid per dag,

3) grunden för höjning av arvodet enligt 10 § och grunden för sänkning av arvodet enligt 9 § 1 mom. 1 och 2 punkten,

4) begärda kostnadsersättningar specificerade enligt rese- och inkvarteringskostnader samt andra kostnader,

5) beloppet av mervärdesskatten och en specificering av mervärdesskattefria poster,

6) näringsidkarens namn, FO-nummer och bankförbindelse eller, om arvodet betalas till biträdet personligen, biträdets personbeteckning, beskattningskommun och bankförbindelse.

Om rättshjälpstagaren är partiellt ersättningsskyldig, ska i fakturan också specificeras vilken del som ska betalas av statens medel och vilken del som ska betalas av rättshjälpstagaren.

13 §
Mervärdesskatt

Arvodena enligt denna förordning inkluderar inte mervärdesskatt.

14 §
Rättsskyddsförsäkringens självriskandel

När rättshjälp har beviljats för en rättsskyddsförsäkrings självriskandel bedöms beloppet av det arvode som betalas till biträdet av statens medel och kostnadsersättningarna på basis av de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 23 maj 2002 om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (389/2002) jämte ändringar.

På yrkande av biträdet ska arvode och kostnadsersättning bestämmas på basis av de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande, om biträdets uppdrag i huvudsak är slutfört innan förordningen träder i kraft eller om muntlig förhandling i ärendet hålls senast den 1 september 2008.

Helsingfors den 24 april 2008

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsrådet
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.