283/2008

Given i Helsingfors den 25 april 2008

Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 27 § 3 mom., sådant det lyder i lag 430/2007,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 12―14 punkten, 6 § 1 punkten och 9 § 2 mom. 1 punkten,

av dem 1 § 2 mom., 2 § 12―14 punkten och 9 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1446/2006, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1446/2006, nya 15―17 punkter, till lagen nya 10 b―10 g § samt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4―7 mom. blir 5―8 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på direkta stöd och bidrag som beviljas jordbruket och trädgårdsodlingen och som helt finansieras av Europeiska gemenskapen, och inte på stöd som beviljas på grundval av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), skoltlagen (253/1995), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) eller lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) kompensationsbidrag ersättning som avses i avdelning II kapitel V i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, nedan landsbygdsförordning I, eller ersättning som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), nedan landsbygdsförordning II, och som betalas ut som stöd i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet,

13) miljöstöd för jordbruket stöd som avses i avdelning II kapitel VI i landsbygdsförordning I eller i artikel 39 i landsbygdsförordning II och som betalas ut i form av stöd för bas- och tilläggsåtgärder enligt programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet,

14) jordbruk odling av jordbruks-, trädgårds- och energigrödor, framställning av husdjursprodukter, hållande av animalieproduktionsdjur, hästhushållning, renskötsel, biodling, träda samt skötsel av ickeodlad åker, om verksamheten bedrivs på en gårdsbruksenhet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

15) LFA-kompensationsbidrag i landskapet Åland ersättning som avses i avdelning II kapitel V i landsbygdsförordning I eller i artikel 36 i landsbygdsförordning II och som betalas ut i landskapet Åland som stöd i enlighet med landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland,

16) från produktionen frikopplat stöd stöd som inte fastställs på grundval av produktionens omfattning under stödåret,

17) referenskvantitet den enhetskvantitet på grundval av vilken från produktionen frikopplat stöd högst kan beviljas per gårdsbruksenhet.

6 §
Stödformer

Med stöd av denna lag kan som nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen beviljas

1) nationellt stöd till södra Finland för husdjursskötsel, växtproduktion, växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter samt som kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning,


9 §
Stöd för växtproduktion

Förutsättningar för beviljande av stöd för växtproduktion är att

1) den sökande besitter minst tre hektar åker som lämpar sig för odling eller, när det är fråga om stöd för enskilda trädgårdsväxter, minst en halv hektar åker som används för odling av trädgårdsväxter, och att åkern anges i stödansökan för stödåret i fråga,


10 b §
Hektarstöd för husdjurslägenhet

Bestämmelserna i 3 §, 7 § 4 mom. samt 9 och 17―20 § tillämpas inte på hektarstödet för husdjurslägenhet.

Förutsättningar för beviljande av hektarstöd för husdjurslägenhet är att den sökande följer stödvillkoren för erhållande av kompensationsbidrag eller LFA-kompensationsbidrag i landskapet Åland, samt uppfyller de allmänna villkoren beträffande mottagaren, jordbrukarens ålder, beviljande av stöd och ingående av förbindelse. Förutsättningar för beviljande av hektarstöd för husdjurslägenhet är dessutom att driftscentret för den sökandes gårdsbruksenhet och åkerareal som tillhör gårdsbruksenheten ligger inom ett område som berättigar till stöd och att gårdsbruksenheten är en husdjurslägenhet inom den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller i landskapet Åland inom motsvarande stödform eller att den uppfyller motsvarande krav.

Hektarstöd för husdjurslägenhet kan beviljas högst för den areal för vilken betalas kompensationsbidrag eller LFA-kompensationsbidrag i landskapet Åland och som ligger inom ett område som berättigar till stöd. Stöd kan dock beviljas gårdsvis högst för den areal, nedan maximala areal, som år 2007 berättigade till kompensationsbidrag eller LFA-kompensationsbidrag i landskapet Åland. Den maximala arealen kan fastställas om den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller i landskapet Åland stöd inom motsvarande stödform har betalats till gårdsbruksenheten för stödåret 2007 i enlighet med stödnivån för husdjurslägenheten eller om gårdsbruksenheten uppfyllde kraven för en husdjurslägenhet stödåret 2007.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten fastställer den maximala arealen när hektarstöd för husdjurslägenhet söks första gången. När den maximala arealen fastställs beaktas utöver den åkerareal som räknas till den maximala arealen och som varit i den sökandes besittning stödåret 2007 också en sådan i 3 mom. avsedd stödberättigande åkerareal som övergått i den sökandes besittning i samband med en generationsväxling eller överföring av besittningsrätten till en hel gård, och som inte har beaktats i kompensationsbidraget eller LFA-kompensationsbidraget i landskapet Åland till den sökande stödåret 2007.

På hektarstödet för husdjurslägenhet tillämpas samma sänknings- och tillsynspåföljder som i fråga om kompensationsbidraget eller LFA-kompensationsbidraget i landskapet Åland.

Den gårdsspecifika maximala areal som berättigar till hektarstöd för husdjurslägenhet kan på ansökan av mottagaren i samband med en generationsväxling eller överföring av besittningsrätten till en hel gård överföras till mottagaren. I samband med överföring av besittningen av en hel gård kan gårdens ägare utanför överföringen lämna driftscentrumområdet, där bostadshusen är belägna, samt ett åkerområde för odling av trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet eller för byggande av ett bostadshus, dock så att åkerområdet får vara högst tio procent av den åkerareal som är föremål för överföringen, dock inte större än en hektar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för fastställande och beviljande av hektarstöd för husdjurslägenhet, stödbeloppet, kraven på gårdar som betraktas som husdjurslägenheter, villkoren för överföring av maximal areal samt de stödområden där hektarstöd för husdjurslägenhet betalas.

10 c §
Referenskvantitet för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållning, utgörs av det gårdsspecifika antal djurenheter för svin- och fjäderfähushållning enligt vilket det till den sökande för stödåret 2007 har betalats nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning som fastställs på grundval av antalet djurenheter. Om det i samband med en generationsväxling eller överföring av besittningsrätten till en hel gård i den sökandes besittning övergått en sådan gårdsbruksenhet till vilken det för stödåret 2007 betalats nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning som fastställts på grundval av antalet djurenheter, kan detta antal djurenheter beaktas när referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållningen beräknas. När referenskvantiteten beräknas beaktas dessutom omräkningskoefficienterna för de olika djurgrupperna.

Med avvikelse från 1 mom. kan referenskvantiteten på den sökandes yrkande beräknas

1) utifrån det faktiska djurantal som konstaterats vid tillsynen stödåret 2007, eller

2) utifrån det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet stödåret 2006, om det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet till den sökande år 2007 var minst tio procent lägre än det sedvanliga djurantalet på grund av en grundlig renovering av en produktionsbyggnad, på grund av ändring av produktionssätt eller på grund av produktionscykeln, och produktionen fortsätter i sedvanlig omfattning år 2008.

Vid beräkning av referenskvantiteten enligt 1 mom. eller 2 mom. 1 punkten beaktas på begäran av den sökande inte de påföljder vid försening enligt 17 § 3 mom. som berört antalet djur stödåret 2007.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska begära utlåtande av arbetskrafts- och näringscentralen innan referenskvantiteten enligt 2 mom. 1 punkten beräknas. Begäran om utlåtande ska behandlas vid arbetskrafts- och näringscentralen i brådskande ordning.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de omräkningskoefficienter som används vid beräkning av referenskvantiteten för stöd för svin- och fjäderfähushållning, närmare om andra villkor och grunder för beräkningen av referenskvantiteten samt om fastställandet av referenskvantiteten.

10 d §
Höjning av referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Referenskvantiteten enligt 10 c § kan på begäran av den sökande höjas med det kalkylerade antalet djurenheter, om

1) den sökande har påbörjat en investering för utvidgning eller nybygge av en produktionsbyggnad före den 2 augusti 2007 och produktionsbyggnaden senast den 31 december 2008 har godkänts att tas i bruk i enlighet med 153 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller i enlighet med motsvarande lagstiftning i landskapet Åland,

2) den sökande har utvidgat sin produktion den 1 oktober 2006 eller därefter, men före den 1 september 2007, genom att köpa eller med stöd av ett hyresavtal på minst fem år hyra en produktionsbyggnad som används för bedrivande av svin- och fjäderfähushållning och i fråga om vilken det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet stödåret 2007, på grund av en grundlig renovering av produktionsbyggnaden eller tidpunkten för överföringen av besittningen, är minst tre procent lägre än vad storleken på byggnaden skulle medge, och produktionen fortsätter år 2008, eller

3) det i den sökandes besittning återbördas en sådan produktionsbyggnad som varit uthyrd under den period som inverkar på fastställandet av det stöd som betalas på grundval av antalet djurenheter för svin- och fjäderfähushållningen stödåret 2007, och där den sökande har börjat bedriva svin- eller fjäderfähushållning, och det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet stödåret 2007 är minst tre procent lägre än vad storleken på byggnaden skulle medge.

En investering för utvidgning eller nybygge av en produktionsbyggnad betraktas som påbörjad då den sökande lämnat in ansökningar om bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen eller miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) eller motsvarande lov eller tillstånd i landskapet Åland senast den 1 augusti 2007 och byggnadsarbetet inte påbörjats före den 1 januari 2005. Byggnadsarbetet betraktas som påbörjat då grunden till produktionsbyggnaden börjat grävas ut eller andra grundläggningsarbeten påbörjats.

Vid beräkning av storleken på höjningen av referenskvantiteten används det kalkylerade antal djurenheter som i genomsnitt kan produceras eller födas upp i produktionsbyggnaden. Det kalkylerade antal djurenheter som ligger till grund för höjningen av referenskvantiteten minskas dock med det antal djurenheter som med stöd av 10 c § beaktas vid beräkningen av referenskvantiteten. Vid en höjning av referenskvantiteten kan högst det antal djurenheter som motsvarar 20 000 hönor eller moderhönor beaktas per gårdsbruksenhet. Referenskvantiteten kan höjas endast inom ramen för det ovan nämnda maximala antalet.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska begära utlåtande av arbetskrafts- och näringscentralen innan referenskvantiteten höjs. Begäran om utlåtande ska behandlas vid arbetskrafts- och näringscentralen i brådskande ordning.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om beräkningen och fastställandet av referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållningen i situationer som gäller investeringar och hyra samt om det kalkylerade djurantal för olika slags produktionsbyggnader och olika produktionsformer som används som grund för beräkning av referenskvantiteten.

10 e §
Beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning beviljas på grundval av den fastställda referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållningen. En förutsättning för beviljande av stöd är att den sökandes gårdsbruksenhet är en husdjurslägenhet inom den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller i landskapet Åland inom motsvarande stödform, eller att den uppfyller motsvarande krav.

Om den sökande har beviljats undantag enligt 27 § 2 mom. för år 2007 eller om det år 2007 är fråga om en sådan situation som avses i 10 § 3 mom., används vid bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd som kalkylerad åkerareal tre hektar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för fastställande och beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, stödbeloppet, fastställandet av förskott och storleken på det, kraven på gårdar som betraktas som husdjurslägenheter, tidpunkten för införande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt de stödområden där från produktionen frikopplat stöd betalas.

10 f §
Överföring och indragning av referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Referenskvantiteten för stödet för svin- och fjäderfähushållning kan överföras till en ny sökande endast i samband med en generationsväxling eller överföring av besittningen av en hel gård. I dessa situationer kan två separata referenskvantiteter också slås samman. I samband med en generationsväxling kan referenskvantiteten delas mellan mottagarna av överlåtelsen, om varje mottagare var för sig uppfyller förutsättningarna för beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

I samband med överföring av besittningsrätten till en hel gård kan gårdens ägare dock utanför överföringen lämna driftscentrumområdet, där bostadshusen är belägna, samt ett åkerområde för odling av trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet eller för byggande av ett bostadshus, dock så att åkerområdet får vara högst tio procent av den åkerareal som är föremål för överföringen, dock inte större än en hektar.

Om den sökande inte uppfyller villkoren för beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning under två stödår i följd och det inte är fråga om ett oöverstigligt hinder, ska den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten efter att ha hört den sökande fatta beslut om att dra in referenskvantiteten som ligger till grund för beviljande av stödet.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om villkoren för överföring, sammanslagning och delning av referenskvantiteter.

10 g §
Kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning

Det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning kan beviljas som kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållningen, nedan kompensation för strukturförändringar, till en sådan sökande som bedriver jordbruk och som har en fastställd referenskvantitet för svin- och fjäderfähushållning och som uppfyller de allmänna villkor som gäller den som ansöker om nationellt stöd. En förutsättning för beviljande av kompensation för strukturförändringar är dessutom att den sökande förbinder sig att permanent avstå från sin referenskvantitet efter att den två år långa perioden som berättigar till kompensation för strukturförändringar har gått ut.

Referenskvantiteten som ligger till grund för kompensationen för strukturförändringar beräknas i enlighet med 10 c § 1 mom. På yrkande av den som söker kompensation för strukturförändringar kan referenskvantiteten dock beräknas utifrån det faktiska antal djur som konstaterats vid tillsynen av produktionen år 2007. Referenskvantiteten som ligger till grund för kompensationen för strukturförändringar kan dock inte till någon del överföras till en annan sökande efter det att den sökande beviljats kompensation för strukturförändringar.

Kompensation för strukturförändringar betalas för det år då kompensation söks och det därpå följande året. Den referenskvantitet som ligger till grund för kompensationen för strukturförändringar upphör att gälla när den två år långa perioden som berättigar till kompensationen har gått ut.

Den gårdsbruksenhetsspecifika kompensationen för strukturförändringar är högst 20 000 euro om året. Den som får kompensation för strukturförändringar kan inte beviljas från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för fastställande och beviljande av kompensation för strukturförändringar, kompensationens storlek, tidpunkten för införande av kompensation för strukturförändringar samt de stödområden där kompensation för strukturförändringar betalas.

17 §
Påföljder vid försening

Om en ansökan som gäller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning eller kompensation för strukturförändringar är försenad sänks stödet med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Stöd eller kompensation beviljas inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad. Förskott på stöd betalas inte om ansökan om förskott på stöd är försenad.Denna lag träder i kraft den 30 april 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ansökningar enligt 27 § 3 mom. som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Undantag som beviljats med stöd av 27 § 3 mom. och som gäller vid lagens ikraftträdande samt undantag som beviljas för stödåret 2008 efter det att lagen har trätt i kraft gäller till utgången av stödåret 2008.

RP 30/2008
JsUB 7/2008
RSv 42/2008

Helsingfors den 25 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.