282/2008

Given i Helsingfors den 23 april 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 423/2007, 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), sådan den lyder i lag 428/2007, och 25 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), sådan den lyder i lag 430/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller följande specialstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd, föreskrivet

a) non food-trädesbidrag för obligatorisk träda som ingår i gårdsstöd,

b) stöd för energigrödor,

c) stöd för stärkelsepotatis,

d) bidrag för proteingrödor,

e) utsädesstöd,

f) gårdsstöd för hampa,

2) stöd för torkat foder enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter.

Denna förordning gäller dessutom nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen och som beviljas som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Representativa skördar inom stödet för energigrödor och non food-trädesbidraget

De representativa skördarna, dvs. minimikvantiteterna av levererad råvara, som avses i artikel 26 och 153 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan tillämpningsförordningen, är för

a) rybs/raps 1 100 kg/ha,

b) oljelin 650 kg/ha,

c) senap 1 000 kg/ha,

d) kummin 500 kg/ha,

e) korn, havre och vete 3 000 kg/ha,

f) råg 2 000 kg/ha,

g) oljehampa 900 kg/ha,

h) solros 1 100 kg/ha,

i) hampa skörd av torrsubstans stjälkar 5 000 kg/ha,

j) majs skörd av torrsubstans 12 000 kg/ha,

k) vallväxter 15 500 kg/ha, och

l) rörflen skörd av torrsubstans 3 000 kg/ha.

I de i 1 mom. föreskrivna kilomängderna för representativa skördar är fuktighetsprocenten för oljehampa, korn, havre, vete och råg högst 14 samt för rybs och raps högst nio. Skörden av dessa avtalsväxter kan levereras till förädlaren eller uppsamlaren även som torrare eller fuktigare, förutsatt att kilomängden för den skörd som levereras motsvarar den representativa skördenivån med ovan nämnd bestämningsfuktighet. Halm och stjälkar av de växtarter som avses ovan i 1 mom. punkt a―h kan räknas med i råvarans representativa skörd för en växt som har såtts till tillräcklig täthet enligt god jordbrukshävd, om de levereras till samma förste förädlare eller uppsamlare i samband med kärn- eller utsädesskörden och vidare till sådant bruk som stödsystemet förutsätter.

3 §
Non food-trädesbidrag

Utöver vad som föreskrivs om tvärvillkor i artikel 3 och 4 i rådets förordning om gårdsstöd samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (183/2006), nedan förordningen om tvärvillkor, ska vid skötseln av non food-trädor iakttas vad som bestäms i kapitel 16 i tillämpningsförordningen.

4 §
Avtal om produktion av non food-råvara

Ett avtal som en odlare och uppsamlare eller förste förädlare av en råvara ingår om produktion av en non food-råvara ska upprättas på det sätt som bestäms i artikel 147 i tillämpningsförordningen. Avtalet anses ha uppkommit först då det har undertecknats av bägge avtalsparterna och återsänts till den förste förädlaren för ställande av säkerhet.

5 §
Förbindelse om produktion av non food- råvara

Enligt artikel 148 i tillämpningsförordningen ska en förbindelse ingås i fråga om de i bilaga XXII till förordningen förtecknade råvarorna som fås av fleråriga grödor, om de slutgiltigt ska användas för framställning av någon produkt som förtecknas i bilaga XXIII till tillämpningsförordningen. Odlarens förbindelse om produktion av en non foodråvara ska ingås på det sätt som bestäms i artikel 148 i tillämpningsförordningen.

Odlaren ska på det sätt som bestäms i artikel 146 i tillämpningsförordningen ingå en förbindelse om användning av rybs och raps med KN-nummer 1205 10 90 samt vallväxter som förädlas till biogas med KN-nummer 2711 29 00 för energiproduktion på gårdsnivå i enlighet med artikel 146 i tillämpningsförordningen.

6 §
Odlarens anmälan om ändring eller hävning av ett non food-avtal

Odlaren ska ändra eller häva ett avtal på det sätt som bestäms i artikel 150 i tillämpningsförordningen, om den i avtalet anmälda arealen inte har såtts eller såtts endast delvis eller om det efter att växtbeståndet har såtts uppstår behov av att avstå från avtalet. Om hävning söks efter att växtbeståndet såtts, ska odlaren redogöra för det sätt på vilket odlaren ämnar förstöra växtbeståndet. För att behålla rätten till trädesbidrag ska odlaren återställa den aktuella odlingsmarken till träda genom att förstöra växtbeståndet. De godkända sätt att förstöra växtbeståndet som avses i artikel 151 i tillämpningsförordningen är slåtter och plöjning eller annan bearbetning som förstör beståndet. Växtbestånd av vallväxter kan i stället för att förstöras skötas i enlighet med 8―11 § i förordningen om tvärvillkor.

Odlaren kan ansöka om ändring av avtalet på det sätt som bestäms i artikel 151 i tillämpningsförordningen, om odlaren under vegetationsperioden märker att skörden av non food-grödan blir mindre än den i 2 § fastställda representativa skördenivån. När odlaren ansöker om fastställande av en representativ skördenivå för gården ska odlaren redogöra för de särskilda exceptionella omständigheter på grund av vilka avvikelser måste göras från den i 2 § fastställda representativa skördenivån.

7 §
Odlarens anmälan om ändring eller hävning av en non food-förbindelse

Odlaren ska underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om den areal som uppges i förbindelsen inte har såtts, om den har såtts endast delvis eller om det uppkomna växtbeståndet inte är tillräckligt för att förbindelsen ska kunna fortbestå.

För att behålla rätten till trädesbidrag ska odlaren återställa det aktuella jordbruksskiftet eller en del av det till träda genom att förstöra växtbeståndet. De godkända sätt att förstöra växtbeståndet som avses i artikel 151 i tillämpningsförordningen är slåtter och plöjning eller annan bearbetning som förstör beståndet. Växtbestånd av vallväxter kan i stället för att förstöras skötas i enlighet med 8―11 § i förordningen om tvärvillkor. I samband med att förbindelsen hävs eller ändras går rätten att använda den råvara som inte längre omfattas av förbindelsen till non food-ändamål förlorad.

8 §
Odlarens anmälan om skörd på skiften som omfattas av energianvändning på gårdsnivå

Odlaren ska i samband med bärgningstidpunkten för förbindelseskiftena meddela om den representativa skördenivå som fastställs i 2 § sannolikt inte uppnås.

9 §
Ställande av säkerhet inom stödet för non food-produktion

Säkerhet ska ställas på det sätt som bestäms i artikel 158 i tillämpningsförordningen senast den dag då ändringarna i stödansökningarna senast ska göras för det aktuella stödåret.

Den som ställer säkerheten ska beräkna det erforderliga beloppet av minimisäkerhet för non food-produktionen och anmäla detta och de arealer som ligger till grund för ställandet av säkerheten.

10 §
Frisläppande och förverkande av säkerhet inom stödet för non food-produktion

En ställd säkerhet frisläpps då den som ställt säkerheten lämnar in en av Landsbygdsverket godkänd anmälan om förädling på det sätt som bestäms i artikel 158.4 i tillämpningsförordningen och då de primära och underordnade kraven enligt artikel 159 i tillämpningsförordningen är uppfyllda. Om avtalet hävs under avtalsperioden på grund av arrendering, köp eller generationsväxling, är utredningar om uppfyllande av kraven som de tidigare avtalsparterna lämnar in en förutsättning för att säkerheten ska frisläppas.

Påföljderna av underlåtelse att iaktta kraven bestäms i enlighet med artiklarna 22―25 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter.

11 §
Handlingar som ska förvaras inom stödet för non food-produktion

Av de handlingar som uppsamlaren och förädlaren förvarar ska månadsvis framgå åtminstone de uppgifter som bestäms i artikel 163 i tillämpningsförordningen. Handlingarna ska förvaras under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

12 §
Energianvändning på gårdsnivå inom stödet för energigrödor

En i 2 § avsedd representativ kvantitet råvara från rybs, raps, rörflen och vallväxter som används som energigrödor ska i enlighet med artikel 34.1 i tillämpningsförordningen förbrukas som energi på gårdsnivå senast den 31 juli det andra året efter året för skörden.

13 §
Avtal om produktion av energiråvara

Ett avtal som en odlare och förste förädlare eller uppsamlare av en råvara ingår om produktion av en råvara av energigrödor ska upprättas på det sätt som bestäms i artikel 25 i tillämpningsförordningen.

14 §
Förbindelse om produktion av energiråvara

Odlaren ska på det sätt som bestäms i artikel 33.2 i tillämpningsförordningen ingå en förbindelse om användning av rybs och raps med KN-nummer 1205 10 90 samt vallväxter som förädlas till biogas med KN-nummer 2711 29 00 för energiproduktion på gårdsnivå i enlighet med artikel 33 i tillämpningsförordningen.

15 §
Handlingar som förädlaren och uppsamlaren ska förvara inom stödet för energigrödor

Av de handlingar som uppsamlaren eller förädlaren förvarar ska åtminstone framgå de uppgifter som bestäms i artikel 38 i tillämpningsförordningen. Handlingarna ska förvaras under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

16 §
Blandat växtbestånd med proteingrödor och spannmål

Ett blandat växtbestånd med spannmål och i artikel 76 i rådets förordning om gårdsstöd avsedda proteingrödor berättigar till stöd, om jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att mer än 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av utsäde av proteingrödor.

17 §
Godkänt frö av sötlupin

Frö av sötlupin som odlats på den egna lägenheten och som är av en godkänd sort får användas. Fröets ursprung ska kunna påvisas.

18 §
Anmälan om exceptionella väderförhållanden som inverkar på bidraget för protein- grödor

Om odlaren åberopar exceptionella väderförhållanden enligt artikel 77 andra stycket i rådets förordning om gårdsstöd ska han eller hon meddela kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om saken omedelbart då de exceptionella väderförhållandenas inverkan på beståndet för bidrag för proteingrödor har upptäckts.

I de fall som nämns i 1 mom. ska odlaren bevara växtligheten på skiftena för bidrag för proteingrödor, utan att någon ersättande gröda sås. Växtligheten ska bevaras fram till den 15 augusti. En gård med ekologisk produktion kan, om det är nödvändigt med tanke på ogräsbekämpningen och den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen har inspekterat den förstörda arealen, bearbeta skiftet före den ovan nämnda tidsfristens utgång.

19 §
Gårdsstöd för hampa

För att odlingen ska berättiga till stöd krävs att såväl de allmänna villkoren för gårdsstödet som de särskilda villkoren för hampa uppfylls.

Skörd av hampa är möjlig då granskningsskyldigheten enligt artikel 33.1 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare har fullgjorts.

20 §
Produktionsstöd för torkat foder

Produktionsstöd för torkat foder betalas till torkinrättningen på basis av det torkade foder som framställts av råvara som har bärgats från grönmjölshöskiftet.

Det avtal som torkinrättningen gör upp ska innehålla uppgifter om de jordbruksskiften som omfattas av avtalet och på vilka det odlas råvara samt en hänvisning till stödansökan så som bestäms i artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder. Torkinrättningen ska årligen senast den 10 april meddela arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning kvantiteten av torkat foder som fanns i lager den 31 mars.

21 §
Stöd för biodling enligt antalet bisamhällen

Om det antal bisamhällen som uppges i ansökan minskar under produktionsperioden, ska den sökande inom tio dagar från tidpunkten för minskningen skriftligen meddela om detta.

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen och en anmälan enligt 1 mom. lämnas in till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral där driftsstället för biodlingen är beläget.

22 §
Minimikrav för stödberättigande

I fråga om alla arealbaserade specialstöd är arealen för det minsta jordbruksskifte som kan godtas som stödberättigande 0,05 hektar.

Stöd eller bidrag som avses i 1 § 1 mom. beviljas inte om dess belopp är 50 euro eller lägre.

23 §
Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter som avses i tillämpningsförordningen är jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, tullverket, arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar och kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 april 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.