274/2008

Given i Helsingfors den 23 april 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 5 december 2007 om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1175/2007) bilaga 3 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008 och gäller till utgången av 2009.

Helsingfors den 23 april 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Sjöfartsråd
Sirkka-Heleena Nyman

Bilaga 3

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET, PRESTATIONER MED ANKNYTNING TILL FRÄMJANDET AV SJÖFARTEN OCH PRESTATIONER INOM PERSONALADMINISTRATIONEN

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET

Avgifter för åtgärder euro
Registrering 206
Ändring av uppgifterna i fartygsregistret 103
Fastställande av inteckning 206
Förnyande av inteckning 103
Dödande av inteckning 103
Ändring av fartygsinteckningars inbördes förmånsrätt 103
Införande av uppgift om inteckning i skuldebrev 6,20
Fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt.
Handlingar euro
Nationalitetscertifikat 206
Interimistiskt nationalitetsbevis 103
Registerutdrag 103
Gravationsbevis 103
Beslut om signalbokstäver 86
Historikdokument 86
Annat beslut eller intyg 103
PRESTATIONER MED ANKNYTNING TILL FRÄMJANDET AV SJÖFARTEN euro
Prestationer som avses i 26 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007)
Införande av fartyg i förteckningen över handelsfartyg 120
Avregistrering av fartyg ur förteckningen över handelsfartyg 50
Fartygsspecifikt stödbeslut med anledning av ansökan om stöd,
för en stödperiod på sex kalendermånader 150
för en stödperiod på en kalendermånad 50
Fartygsspecifikt förhandsavgörande 300
Fartygsspecifikt stödbeslut enligt 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) 150
Nedsättning av eller befrielse från farledsavgift 120
Fartyg avregistreras avgiftsfritt från förteckningen över handelsfartyg om avregistreringen görs p.g.a. att fartyget avregistreras från finska fartygsregistret.
PRESTATIONER INOM PERSONALADMINISTRATIONEN euro
Bisysslotillstånd 34
Annat beslut eller intyg 34

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.