267/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 25 april 2008

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 55 § 2 mom., 65 §, 67 § 4 mom., 68 § och mellanrubriken före den, 69 § och 70 § samt 71 § 1, 3 och 4 mom.,

av dem 55 § 2 mom. sådant det lyder i lag 248/2008, 67 § 4 mom. sådant det lyder i lag 413/1997, 69 § sådan den lyder i lagarna 1380/1997, 1074/2003 och 248/2008, 70 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 413/1997 och i lag 248/2008 och 71 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag 248/2008, samt

fogas till lagen en ny 74 d § som följer:

55 §

Tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs och delges beslut så att ombudet eller enheten ges tillfälle att ta del av ett beslut och av de handlingar som ligger till grund för beslutet, om inte något annat bestäms i 69 eller 70 §.

65 §

På skatt som ska återbäras som följd av ändringssökande eller skattemyndighetens rättelse betalas föreskriven ränta. Räntan räknas från betalningsdagen.

67 §

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Tullstyrelsen, Fordonsförvaltningscentralen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas som brådskande. I ett beslut genom vilket bestäms att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

Rättelse till den skattskyldiges fördel och ändringssökande
68 §

Konstaterar skattemyndigheten att skatt har fastställts till för stort belopp eller återburits till för litet belopp, ska skattemyndigheten rätta sitt beslut och till den skattskyldige återbära den skatt som denna betalat till för stort belopp eller den skatt som inte har återburits, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär (rättelse till den skattskyldiges fördel).

Rättelse kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten eller skatteåterbäringen fastställdes.

69 §

Ändring i skattemyndighetens beslut om fastställande eller återbärande av skatt söks genom ett skriftligt rättelseyrkande hos den myndighet som fattat beslutet, om inte ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

Rätt att på statens vägnar söka ändring i tulldistriktets beslut har tullombudet vid tulldistriktet och i Fordonsförvaltningscentralens beslut den i 55 § nämnda Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Tiden för rättelseyrkande är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är tiden för framställande av rättelseyrkande 30 dagar från det att beslutet fattades.

Rättelseyrkandet ska lämnas till den myndighet vars beslut rättelseyrkandet gäller. Om beslutet har erhållits i elektronisk form eller i någon annan form som lämpar sig för automatisk databehandling, ska till det skriftliga rättelseyrkandet fogas en utskrift av beslutet i vanlig läsbar form.

Myndigheten ska, då rättelseyrkande framställts av den skattskyldige, ge tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och, då rättelseyrkande framställts av tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, ge den skattskyldige tillfälle att avge bemötande samt vid behov även ge den som framställt rättelseyrkande tillfälle att avge genmäle. Ärendet kan avgöras utan att parterna hörs enligt vad som föreskrivs i 34 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003).

70 §

Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande och i beslut om något annat än fastställande eller återbärande av skatt söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldiges eller någon annan till ändringssökande berättigad parts hemkommun eller sammanslutnings hemort fanns då det beslut som avses i 69 § 1 mom. eller något annat beslut än ett beslut om bestämmande eller återbärande av skatt fattades. Om det i fråga om den skatt som fastställs för fordonet finns flera skattskyldiga, är den förvaltningsdomstol behörig inom vars domkrets det tulldistrikt som fattat beslutet har sitt huvudkontor. Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av det ovanstående är behörig i saken, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar över tulldistriktets beslut har tullombudet vid tulldistriktet och över Fordonsförvaltningscentralens beslut Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som avses i 55 §. Besvärsrätt över Tullstyrelsens beslut har tullombudet vid Tullstyrelsen.

Besvärstiden för ett beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. I andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombudet och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till den myndighet vars beslut överklagas. Den myndighet som fattat beslutet ska ge ett utlåtande med anledning av besvären. Myndigheten ska med anledning av besvär och utlåtande, då besvär anförts av tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, ge den skattskyldige och andra parter och, då besvär anförts av den skattskyldige eller andra parter, ge tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att avge bemötande. Vid behov ska den ändringssökande även ges tillfälle att avge genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen.

Besvär som anförts hos förvaltningsdomstolen men som borde ha framställts som rättelseyrkande behandlas som rättelseyrkande vid skattemyndigheten. Förvaltningsdomstolen fattar i detta fall inte beslut om att avvisa besvären.

Bestämmelserna om grundbesvär i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

71 §

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Besvärstillstånd kan även beviljas så att det gäller endast en del av det överklagade beslutet av förvaltningsdomstolen.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller den förvaltningsdomstol som har fattat beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid Tullstyrelsen. I fråga om beslut som fattats av Fordonsförvaltningscentralen förs statens talan av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som avses i 55 §.

74 d §

Ett beslut kan delges utan mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. Beslutet kan också delges personligen eller delges en registrerad skattskyldig genom elektroniskt svarsmeddelande. Då anses beslutet ha delgivits den vardag som följer efter den dag då beslutet fastställdes.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Besvärsärenden som är anhängiga vid Helsingfors förvaltningsdomstol när denna lag träder i kraft slutbehandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol slutbehandlas likaså sådana besvärsärenden som skattemyndigheten innan de nya bestämmelserna trätt i kraft har behandlat vid ett sådant rättelseförfarande som avses i 68 § i bilskattelagen och som vid lagens ikraftträdande vid skattemyndigheten befinner sig i något annat behandlingsskede enligt 70 § 1, 3 eller 4 mom. i bilskattelagen.

Besvärsärenden som gäller fastställande eller återbärande av skatt och som när lagen träder i kraft är anhängiga vid tullmyndigheten eller Fordonsförvaltningscentralen och som har riktats till Helsingfors förvaltningsdomstol slutbehandlas som rättelseyrkanden enligt de nya bestämmelserna. Ändring i dessa beslut söks på basis av de nya bestämmelserna genom besvär hos den regionalt behöriga förvaltningsdomstolen.

Sökande av ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol i ett ärende som gäller fastställande eller återbärande av skatt och i vilket ett överklagat beslut har fattats innan de nya bestämmelserna trätt i kraft och som blir anhängigt vid tulldistriktet eller Fordonsförvaltningscentralen efter det att bestämmelserna trätt i kraft, behandlas som rättelseyrkande. Ändring i dessa beslut söks på basis av de nya bestämmelserna genom besvär hos den regionalt behöriga förvaltningsdomstolen.

Besvär över andra beslut som tullmyndigheten eller Fordonsförvaltningscentralen innan denna lag trätt i kraft har fattat än sådana som gäller fastställande eller återbärande av skatt behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Om ett överklagat beslut vid högsta förvaltningsdomstolen efter lagens ikraftträdande måste upphävas och ärendet återförvisas för behandling i förvaltningsprocessordning, återförvisar högsta förvaltningsdomstolen ärendet till den förvaltningsdomstol som är regionalt behörig att behandla ärendet på basis av de nya bestämmelserna.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 16/2008
FiUB 7/2008
RSv 35/2008

Helsingfors den 25 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.