265/2008

Given i Helsingfors den 17 april 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 10 mars 1989 om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1217/1996, samt

ändras 4 och 8 § som följer:

4 §

Fronttillägget betalas in på ett av förmånstagaren angivet konto i ett penninginstitut i Finland två gånger per år, den 22 mars och den 22 september.

Om betalningsdagen enligt 1 mom. inte är en bankdag, betalas förmånen föregående bankdag.

En förmån som betalas retroaktivt får betalas med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

Till folkpensionstagare betalas fronttillägget i samband med folkpensionen.

8 §

Folkpensionsanstalten ska senast fyra vardagar före varje betalningsdag enligt 4 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg som ska betalas den nämnda dagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av beloppen enligt meddelandet senast bankdagen före den dag då förmånerna betalas ut.

Folkpensionsanstalten ska inom den månad som följer på betalningsmånaden meddela social- och hälsovårdsministeriet skillnaden mellan summan av de förmåner som betalts för den senaste betalningsperioden och förskottet för samma tid. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala skillnaden till folkpensionsfonden senast den 15 dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Helsingfors den 17 april 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.