262/2008

Given i Helsingfors den 22 april 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 och 31 § i revisionslagen av den 13 april 2007 (459/2007):

1 kap.

Krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer

1 §
Krav för deltagande i CGR- och GRM-examina

För deltagande i CGR-examen godkänns sökande som uppfyller villkoren i 30 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten i revisionslagen (459/2007) och som har fullgjort studier enligt 2 kap. och har praktisk erfarenhet enligt 3 kap. i denna förordning.

För deltagande i GRM-examen godkänns sökande som uppfyller villkoren i 31 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten i revisionslagen och som har fullgjort studier enligt 2 kap. och har praktisk erfarenhet enligt 3 kap. i denna förordning.

Bestämmelser om innehållet i CGR- och GRM-examina och i behörighetsprovet finns i 4 kap.

2 kap.

Krav på utbildning

2 §
Allmänt

En förutsättning för att sökanden ska få delta i CGR- och GRM-examina är att han eller hon har fullgjort studier i redovisning, juridik och andra läroämnen enligt 3―5 § vid ett universitet som avses i universitetslagen (645/1997) eller vid en yrkeshögskola enligt yrkeshögskolelagen (351/2003).

Bestämmelser om undantag i fråga om kraven på utbildning finns i 6 och 7 §.

3 §
Studier i revision och redovisning

En förutsättning för att sökanden ska få delta i CGR-examen är att han eller hon har fullgjort studier i revision och redovisning vilka omfattar minst 60 studiepoäng eller 40 studieveckor och åtminstone följande ämnesområden:

1) regleringen om revision och god revisionssed,

2) regleringen om bokföring och bokslut, god bokföringssed och analys av bokslutet,

3) intern redovisning,

4) intern kontroll.

En förutsättning för att sökanden ska få delta i GRM-examen är att han eller hon har fullgjort sådana studier i revision och redovisning som omfattar minst 52 studiepoäng eller 35 studieveckor och som förutsätts i 1 mom.

4 §
Studier i juridik

En förutsättning för att sökanden ska få delta i CGR-examen är att han eller hon har fullgjort studier i juridik vilka omfattar minst 30 studiepoäng eller 20 studieveckor och åtminstone följande ämnesområden:

1) regleringen om olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden,

2) företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och beskattningsförfarande,

3) handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning.

En förutsättning för att sökanden ska få delta i GRM-examen är att han eller hon har fullgjort sådana studier i juridik som omfattar minst 22 studiepoäng eller 15 studieveckor och som förutsätts i 1 mom.

5 §
Övriga studier

En förutsättning för att sökanden ska få delta i CGR- och GRM-examina är att han eller hon har fullgjort allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna vilka omfattar minst 22 studiepoäng eller 15 studieveckor och åtminstone följande ämneshelheter:

1) företagsekonomi och nationalekonomi,

2) företagsfinansiering och finansmarknad,

3) ekonomisk matematik och statistik,

4) informationsteknik och datasystem.

6 §
Andra studier som ska räknas sökanden till godo

Utöver de studier som avses i detta kapitel kan sökanden räknas till godo andra motsvarande studier vid en högskola i Finland eller i något annat land, om de till omfattningen och innehållet motsvarar de studier som avses i 3―5 §.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd beslutar om tillgodoräknande av studier i fråga om den som ansöker om att bli godkänd som CGR-revisor och handelskammarens revisionsutskott åter om tillgodoräknande av studier i fråga om den som anhåller om godkännande som GRM-revisor.

7 §
Ersättande av studier genom extra examensuppgifter

En i 30 § 4 mom. i revisionslagen avsedd person som ansöker om att bli godkänd som CGR-revisor och en i 31 § 4 mom. i revisionslagen avsedd person som ansöker om att bli godkänd som GRM-revisor kan ersätta en del av de studier som avses i 3―5 § genom extra examensuppgifter i samband med CGR- eller GRM-examen.

Den som ansöker om att bli godkänd som CGR-revisor kan genom extra examensuppgifter ersätta studier i revision och redovisning motsvarande högst nio studiepoäng eller sex studieveckor, studier i juridik motsvarande högst nio studiepoäng eller sex studieveckor och övriga studier motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor.

Den som ansöker om att bli godkänd som GRM-revisor kan genom extra examensuppgifter ersätta studier i revision och redovisning motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor, studier i juridik motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor och övriga studier motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor.

8 §
Påvisande av att kraven uppfylls

Den som ansöker om att bli godkänd som CGR- eller GRM-revisor ska visa att han eller hon uppfyller studiekraven enligt denna förordning genom ett intyg som högskolan utfärdat över innehållet i, omfattningen av och tidpunkten för studierna och över att studierna motsvarar studiekraven enligt detta kapitel.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd kan av särskilda skäl godkänna en sökande för deltagande i CGR-examen och handelskammarens revisionsutskott en sökande för deltagande i GRM-examen fastän sökanden saknar ett intyg som avses i 1 mom., om studierna enligt den utredning som sökanden lämnat till sin omfattning och sitt innehåll motsvarar studiekraven enligt detta kapitel.

3 kap.

Krav på praktisk erfarenhet

9 §
Allmänt

Den som ansöker om att bli godkänd som CGR- eller GRM-revisor ska i enlighet med 30 § 1 mom. 6 punkten eller 31 § 1 mom. 6 punkten i revisionslagen ha sådan minst tre års praktisk erfarenhet av uppgifter inom revision och redovisning som föreskrivs in 10 och 11 §.

Utan hinder av 10 och 11 § godkänns en sökande för deltagande i CGR-examen enligt 12 §, om han eller hon har sådan minst femton års erfarenhet av krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik som avses i 30 § 4 mom. i revisionslagen. Utan hinder av 10 och 11 § godkänns en sökande för deltagande i CGR-examen enligt 13 §, om han eller hon har sådan minst femton års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik som avses i 31 § 4 mom. i revisionslagen. En sökande som har minst sju års erfarenhet av i 12 och 13 § avsedda uppgifter ska dessutom ha sådan praktisk erfarenhet som avses i 10 eller 11 §.

10 §
Tillräcklig erfarenhet av revision och redovisning

Den som ansöker om att bli godkänd som CGR- eller GRM-revisor ska ha praktisk erfarenhet av revision av bokslut eller koncernbokslut eller av granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler över en bokföringsskyldig sammanslutning eller stiftelse som avses i 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997) eller en motsvarande utländsk sammanslutning eller stiftelse.

Av den praktiska erfarenheten ska minst två år ha förvärvats

1) under ledning av en CGR- eller GRM-revisor,

2) under ledning av en revisor som godkänts i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) under ledning av en godkänd revisor som uppfyller krav som motsvarar dem som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (revisionsdirektivet) i en stat som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock högst två av de tre år som krävs,

4) som GRM-revisor, eller

5) som i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) avsedd OFR-revisor i en uppgift som avses i 7 § i revisionslagen.

Också erfarenhet från ett arbete på deltid räknas sökanden till godo, om erfarenheten till sin längd motsvarar minst tre års arbete på heltid i sådana uppgifter som avses i paragrafen.

11 §
Annan praktisk erfarenhet som ska räknas sökanden till godo

Utan hinder av 10 § kan högst ett år av den praktiska erfarenheten även bestå av erfarenhet

1) som OFR-revisor vid ett statligt affärsverk, ett kommunalt affärsverk eller någon annan motsvarande offentlig sammanslutning, eller

2) som intern revisor i en koncern som avses i bokföringslagen.

12 §
Exceptionellt godkännande för deltagande i CGR-examen

Som sådana krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik som avses i 30 § 4 mom. i revisionslagen betraktas verksamhet på heltid som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör eller chef för den interna revisionen och verksamhet i andra motsvarande uppgifter

1) i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel,

2) i någon annan sammanslutning eller stiftelse som avses i 5 § i revisionslagen, eller

3) i en koncerns moderbolag, om koncernen uppfyller minst två av de tre villkor som nämns i 5 § i revisionslagen.

Som sådan erfarenhet som avses i 1 mom. betraktas även verksamhet som OFR-revisor.

13 §
Exceptionellt godkännande för deltagande i GRM-examen

Som sådana yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik som avses i 31 § 4 mom. i revisionslagen betraktas verksamhet på heltid som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör eller intern revisor och verksamhet i andra motsvarande uppgifter i en sammanslutning eller stiftelse som driver rörelse.

Som sådan erfarenhet som avses i 1 mom. betraktas även verksamhet som OFR-revisor.

4 kap.

Krav i fråga om CGR- och GRM-examina och behörighetsprov

14 §
Uppbyggnaden av CGR- och GRM-examina

CGR- och GRM-examina består av två delar vilka är

1) god revisionssed och god bokföringssed (del 1), och

2) revisionsberättelsen och revisorns övriga rapporter (del 2).

Ett godkänt resultat ska presteras i båda delarna av examen.

15 §
Innehållet i och omfattningen av CGR- och GRM-examina

Centralhandelskammarens revisionsnämnd beslutar om innehållet i och omfattningen av CGR- och GRM-examina. Examensuppgifterna sammanställs ur revisionsperspektiv.

Del 1 i CGR- och GRM-examina omfattar följande ämnesområden:

1) regleringen om bokföring och bokslut samt god bokföringssed,

2) regleringen om revision samt god revisionssed,

3) intern kontroll och riskhantering,

4) regleringen om olika sammanslutningsformer,

5) annan reglering som rör revision.

Del 2 i CGR- och GRM-examina innehåller uppgifter som gäller uppgörandet av revisionsberättelsen och en revisors övriga yttranden eller intyg samt de revisionsåtgärder som dessa förutsätter.

Uppgifterna i CGR- och GRM-examina klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning, stiftelse och koncern. Uppgifterna i CGR-examen klarlägger dessutom sökandens förmåga att självständigt sköta krävande revisionsuppdrag i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel och i dess koncern.

En person med GRM-examen som deltar i CGR-examen ska fullgöra en kompletterande del som bestäms av Centralhandelskammarens revisionsnämnd och hänför sig till ämnesområdena i del 1 samt uppgifterna i del 2. Den kompletterande delen kan till sin omfattning motsvara högst hälften av del 1 i CGR-examen. En person med OFR-examen som deltar i GRM-examen avlägger del 1 av examen.

16 §
Extra examensuppgifter i samband med CGR- och GRM-examina

Centralhandelskammarens revisionsnämnd beslutar om innehållet i och omfattningen av de extra examensuppgifter som avses i 7 §.

Innehållet i och omfattningen av de extra examensuppgifterna ska motsvara innehållet i och omfattningen av de studier som ska ersättas genom dem.

17 §
Behörighetsprov

Centralhandelskammarens revisionsnämnd beslutar om innehållet i och omfattningen av det behörighetsprov som avses i 30 § 5 mom. och 31 § 5 mom. i revisionslagen.

Behörighetsprovet innehåller uppgifter som gäller revision, bokföring, olika sammanslutningsformer och annan nationell reglering som rör revision.

18 §
Anordnande av CGR- och GRM-examina och behörighetsprov

Examina och behörighetsprov anordnas på finska och svenska. Dessutom kan en del av uppgifterna vara avfattade på engelska.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd beslutar om tidpunkten och platsen för examina och behörighetsprov.

19 §
Bedömning av svaren

Centralhandelskammarens revisionsnämnd fastställer bedömningsgrunderna för CGR- och GRM-examina och för de extra examensuppgifterna och behörighetsprovet.

Om examensprestationen inte godkänns i sin helhet, gäller en godkänd prestation av en examensdel till utgången av det femte kalenderåret som följer efter det år då delprestationen godkändes.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd offentliggör bedömningsgrunderna efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

5 kap.

Krav som gäller förfarandet för godkännande av revisorer

20 §
Ansökan om godkännande

En skriftlig ansökan om att bli godkänd som CGR- eller GRM-revisor ska inlämnas till Centralhandelskammarens revisionsnämnd på det sätt som fastställts av nämnden senast den dag som nämnden bestämt.

21 §
Tidpunkten då kraven ska vara uppfyllda

Som sådana studier som avses i 2 kap. beaktas vid godkännandet för CGR- och GRM-examina de studier som sökanden har fullgjort vid tidpunkten för anordnandet av CGR- eller GRM-examen.

Som sådan praktisk erfarenhet som avses i 3 kap. beaktas den erfarenhet som sökanden har skaffat vid tidpunkten för anordnandet av CGR- eller GRM-examen. Erfarenheten ska huvudsakligen hänföra sig till de senaste tio åren.

22 §
Förhandsbesked

Centralhandelskammarens revisionsnämnd ger på ansökan av den som ansöker om att bli godkänd som CGR-revisor ett förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls utifrån från de uppgifter som sökanden lämnat. Handelskammarens revisionsutskott ger på motsvarande sätt ett förhandsbesked till den som ansöker om att bli godkänd som GRM-revisor.

6 kap.

Revisorsförsäkran

23 §
Revisorsförsäkran för CGR-revisor

Den som har godkänts som CGR-revisor ska inför domstol avge följande revisorsförsäkran för CGR-revisor: "Jag N.N. lovar på heder och samvete att redigt, oavhängigt och samvetsgrant och med iakttagande av god revisionssed fullgöra alla de uppgifter som åligger mig i egenskap av CGR-revisor, och lovar att inte olovligen röja någon sådan omständighet som jag blir anförtrodd eller annars får vetskap om i mitt uppdrag samt också i övrigt iaktta yrkesetiska principer och god revisionssed samt följa de föreskrifter och bestämmelser som gäller för en CGR-revisor".

24 §
Revisorsförsäkran för GRM-revisor

Den som har godkänts som GRM-revisor ska inför domstol avge följande revisorsförsäkran för GRM-revisor: "Jag N.N. lovar på heder och samvete att redigt, oavhängigt och samvetsgrant och med iakttagande av god revisionssed fullgöra alla de uppgifter som åligger mig i egenskap av GRM-revisor, och lovar att inte olovligen röja någon sådan omständighet som jag blir anförtrodd eller annars får vetskap om i mitt uppdrag samt också i övrigt iaktta yrkesetiska principer och god revisionssed samt följa de föreskrifter och bestämmelser som gäller för en GRM-revisor".

7 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. Förordningen tillämpas första gången vid godkännandet av deltagare för 2008 års CGR- och GRM-examina och de behörighetsprov som anordnas år 2008.

Genom denna förordning upphävs

1) handels- och industriministeriets beslut av den 23 december 1996 om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina (1325/1996) jämte ändringar,

2) handels- och industriministeriets beslut av den 4 april 1995 om den praktiska erfarenhet som skall krävas för CGR- och GRM-examina (519/1995) jämte ändringar,

3) handels- och industriministeriets beslut av den 13 december 1995 om innehållet i CGR- och GRM-examina (1477/1995).

26 §
Övergångsbestämmelser

Avvikelse kan göras från kraven i fråga om fullgjorda studier enligt 2 kap. vid godkännandet av deltagare för CGR- och GRM-examina som anordnas åren 2008―2012, om sökanden vid tidpunkten för anordnandet av examen har fullgjort sådana studier som avses i 1―8 § i det beslut som nämns i 25 § 2 mom. 1 punkten.

Avvikelse kan göras från kraven i fråga om praktisk erfarenhet enligt 3 kap. vid godkännandet av deltagare för CGR- och GRM-examina som anordnas åren 2008―2012, om sökanden vid tidpunkten för anordnandet av examen har skaffat sådan praktisk erfarenhet som avses i det beslut som nämns i 25 § 2 mom. 2 punkten. Utan hinder av 5 § 2 mom. i beslutet tillämpas bestämmelserna om delprestationers giltighetstid i 19 § 2 mom. i denna förordning.

Avvikelse kan göras från kraven i fråga om praktisk erfarenhet enligt 10 och 11 § vid godkännandet av deltagare för CGR- och GRM-examina som anordnas åren 2008―2012, om sökanden har varit verksam som OFR-revisor i sådana uppgifter som avses i 14 § i den upphävda revisionslagen (936/1994) eller i 57 § 4 mom. i den gällande revisionslagen i minst tre år.

Om en sökandes examensprestation inte har godkänts i sin helhet när denna förordning träder i kraft på det sätt som avses i 5 § 3 mom. i det beslut som nämns i 25 § 2 mom. 3 punkten, tillämpas bestämmelserna om delprestationers giltighet i 19 § 2 mom. i denna förordning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (32006L0043); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 87

Helsingfors den 22 april 2008

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Regeringssekreterare
Sanna Alakare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.