254/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 3 § 2 mom., 18 § 3 mom., 19 § 3 mom., 21 § 4 mom., 22 § samt 24 § 2 mom. som följer:

3 §
Redovisningstidpunkt

Vid redovisning av förskottsinnehållningar som ska betalas på eget initiativ och arbetsgivares socialskyddsavgift bestäms intagsperioden enligt de grunder som anges i 12 § 1―3 mom. i lagen om förskottsuppbörd samt i 5 § 1, 2, 4 och 5 mom. i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963). Under perioden anses också ha influtit de belopp för vilkas del skattetagarens preciserande meddelanden under motsvarande period har anlänt till Skatteförvaltningen.


18 §
Ränta i särskilda fall

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av de räntor som avses i denna paragraf och om sådan betalning som sker före redovisningen av skatter som ska behandlas vid redovisningen.

19 §
Räntesats

På en skatt som återkrävs på grund av ett väsentligt redovisningsfel och som inte har betalts till Skatteförvaltningen senast på indrivningsmeddelandets förfallodag, beräknas räntan för förseningstiden höjd med fyra procentenheter.

21 §
Fel i redovisningen

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när ett fel är väsentligt och när en rättelse inte anses vara betydande.

22 §
Anstånd

Om redan redovisade skatter återkrävs hos en skattetagare, kan Skatteförvaltningen på de villkor som den bestämmer på ansökan av skattetagaren bevilja anstånd med återkravet.

24 §
Närmare bestämmelser

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om redovisningsförfarandet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Om det någon annanstans i lag föreskrivs att skatteverket eller Skattestyrelsen är behörig myndighet vid redovisning av skatter, är Skatteförvaltningen behörig myndighet efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.