248/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 50 § 1 och 3 mom., 55 §, 69 § 1 och 3 mom., 70 § 1 och 4 mom., 71 § 4 mom., 73 § 2 mom. och 78 §,

sådana de lyder, 50 § 1 och 3 mom., 70 § 1 och 4 mom., 73 § 2 mom. och 78 § i lag 413/1997, 55 § i sistnämnda lag och i lag 1074/2003, 69 § 1 mom. och 71 § 4 mom. i lag 1380/1997 samt 69 § 3 mom. i sistnämnda lag och i nämnda lag 1074/2003, som följer:

50 §

Om tullverket ska uppbära eller har uppburit skatt, kan Tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalts eller ska betalas. Om Fordonsförvaltningscentralen ska påföra eller har påfört skatten, avgör Skatteförvaltningen ansökan.


Om tullverket har debiterat skatt, kan Tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Skatteförvaltningen kan bevilja uppskov med betalningen av skatt som Fordonsförvaltningscentralen debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.


55 §

Vid beskattning som avses i 54 § 1 mom. bevakar tullverkets tullombud statens fördel. Vid den bilbeskattning som ankommer på Fordonsförvaltningscentralen bevakas statens fördel av Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt.

Tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs och delges beslut så att ombudet eller enheten ges tillfälle att ta del av ett beslut och de handlingar som ligger till grund för beslutet, om inte något annat bestäms i 70 §.

69 §

Ändring i tullmyndighetens eller Fordonsförvaltningscentralens beslut söks genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I ett beslut genom vilket bestäms att förhandsavgörande inte meddelas får ändring dock inte sökas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar över distriktstullkammarens beslut har tullombudet vid distriktstullkammaren och över Tullstyrelsens beslut tullombudet vid Tullstyrelsen samt över Fordonsförvaltningscentralens beslut Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som avses i 55 §. Ändring ska sökas skriftligen, och besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas den myndighet vars beslut överklagas. Om det beslut som överklagas har erhållits i elektronisk form eller i någon annan form som lämpar sig för automatisk databehandling, ska till besvärsskriften fogas en utskrift av beslutet i vanlig läsbar form.


Besvärstiden är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då bilskatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över beslut om något annat än fastställande av skatt är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombudet och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet har fattats.


70 §

Distriktstullkammaren eller Fordonsförvaltningscentralen ska, då besvär anförts av tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, bereda den skattskyldige samt, då besvär anförts av den skattskyldige, bereda tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att avge bemötande och vid behov även genmäle.


En besvärsskrift från tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och en besvärsskrift enligt 3 mom. från den skattskyldige ska jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet utan dröjsmål sändas till Helsingfors förvaltningsdomstol.

71 §

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens utslag. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid Tullstyrelsen. I fråga om beslut som fattats av Fordonsförvaltningscentralen förs statens talan av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

73 §

Har högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som anförts av tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ändrat förvaltningsdomstolens utslag, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens utslag tillställas distriktstullkammaren eller Fordonsförvaltningscentralen, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överbetalda beloppet.

78 §

Om tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anser att den skattskyldige bör påföras skatt, ska distriktstullkammaren eller Fordonsförvaltningscentralen på begäran av dessa fatta beslut i saken.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.