245/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 26 och 27 § i fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 26 § 1 och 3 mom. samt 27 §,

sådana de lyder, 26 § 1 och 3 mom. i lag 1087/2005 och 27 § i lag 541/1996, som följer:

26 §
Sökande av ändring i skatteverkets och skatterättelsenämndens beslut

Den som är skattskyldig enligt denna lag eller den som är ansvarig för betalningen av skatten liksom även Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt eller den kommun där fastigheten är belägen får söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet framställs hos skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har eller som borde ha verkställt beskattningen. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen har verkställts i den skattskyldiges hemkommun, hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring i skatterättelsenämndens beslut hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den make har sin hemkommun enligt vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.


Ändring i ett förhandsavgörande enligt 21 § söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen verkställs i den skattskyldiges hemkommun, hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring i ett förhandsavgörande hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den make har sin hemkommun enligt vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och den kommun där fastigheten är belägen. Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket inom besvärstiden. Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsavgörandet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och kommunen beräknas tidsfristen från det att beslutet fattades.


27 §
Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvärstiden i fråga om förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och den kommun där fastigheten är belägen har besvärsrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.