196/2008

Given i Helsingfors den 25 mars 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 15 § i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 7 april 2006 om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (274/2006) 15 § 1 mom. som följer:

15 §
Färdskrivare

1. Färdskrivare, som det föreskrivs om i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter, sådan den lyder ändrad genom förordningarna (EEG) nr 3314/90, 3572/90 och 3688/92 samt förordningarna (EG) nr 2479/95, 1056/97, 2135/98, 1360/2002 och 561/2006, krävs inte i trafiktraktorer på vilka nämnda EG-förordning inte behöver tillämpas enligt 7 § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).Denna förordning träder i kraft den 15 april 2008.

Helsingfors den 25 mars 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juha Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.