160/2008

Given i Helsingfors den 19 mars 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk (562/2006) förordningens rubrik, samt 1―3, 6, 10, 20 och 21 § som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om mjölkkvoter

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms om kvoter för leveranser och direktförsäljning av mjölk i avsnitt III i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter, nedan rådets förordning, samt i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995), iakttas bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsperiod den tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år,

2) referenskvantitet den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 f leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 65 e utan någon avgift för överskridna kvantiteter,

3) referenskvantitet för direktförsäljning den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 g sälja eller överlåta mjölk direkt till konsumenterna eller sälja eller överlåta andra mjölkprodukter utan någon avgift för överskridna kvantiteter,

4) administrativ handel den handel av referenskvantiteter som sker genom arbetskrafts- och näringscentralernas förmedling för statens räkning,

5) fri handel den handel av referenskvantiteter som sker direkt från producent till producent,

6) handelsområde 1 stödregionerna A och B enligt statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland (63/2008) med undantag områden i landskapet Åland,

7) handelsområde 2 stödregionerna C1 och C2 enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2008 ,

8) handelsområde 3 stödregionerna C3, C4 och C2 norr enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2008,

9) handelsområde 4 områden i landskapet Åland

10) behörig myndighet den arbetskrafts- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, behörig myndighet är den arbetskrafts- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

3 §
Administrativ handel

Köp och försäljning av referenskvantiteter inom handelsområdena 2 och 3 utan att gårdsbruksenheten eller en del av dess åkrar samtidigt överlåts på det sätt som avses i kapitel 4 sker genom en administrativ handel för statens räkning. Inköps- och försäljningspriset är fyra cent per liter. På försäljningspriset tillkommer mervärdesskatt. På inköpspriset tillkommer mervärdesskatt om försäljaren har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga.

6 §
Förutsättningar

Avvikande från vad som bestäms i 3 § kan en referenskvantitet eller en del av den inom handelsområde 2 eller 3 säljas genom fri handel på det sätt som nämns i 7 och 8 §, om driftscentrumen för köparens och säljarens lägenheter ligger inom samma handelsområde.

Inom handelsområdena 1 och 4 är handeln med referenskvantiteter fri så att bestämmelserna om administrativ handel enligt 3 § och förutsättningen enligt 7 § 1 mom. för försäljning till staten inte tillämpas. Referenskvantiteter som omfattas av fri handel berörs i tillämpliga delar av övriga begränsningar i denna förordning med undantag av 5 §. Vad som i denna förordning föreskrivs om köp och försäljning av referenskvantiteter och försäljning genom administrativ handel gäller i tillämpliga delar också de avgiftsfria referenskvantiteter som fördelas av administrationen.

Handeln med referenskvantiteter för direktförsäljning är fri i hela landet så att bestämmelserna om administrativ handel enligt 3 § och förutsättningen enligt 7 § 1 mom. för försäljning till staten inte tillämpas. Referenskvantiteter för direktförsäljning vilka omfattas av fri handel berörs i tillämpliga delar av övriga begränsningar i denna förordning med undantag av 5 §. Vad som i denna förordning föreskrivs om köp och försäljning av referenskvantiteter genom administrativ handel gäller i tillämpliga delar också de avgiftsfria referenskvantiteter som fördelas av administrationen.

Överföringar av referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning som gjorts genom fri handel samt om avstående från sådana ska anmälas till den behöriga myndigheten för registrering av överföringen. En producent som använder referenskvantiteter för direktförsäljning ska efter produktionsperiodens utgång och innan den 15 maj infaller nästa gång på en av Landsbygdsverket fastställd blankett lämna den behöriga myndigheten ett produktspecifikt sammandrag av all sin direktförsäljning under den aktuella tidsperioden.

10 §
Sammanslagning av referenskvantiteter för sammanslutningar

Sådana referenskvantiteter som delägarna i en sammanslutning som bildats av två eller flera producenter ställer till sammanslutningens förfogande kan på ansökan slås samman om

1) sammanslutningen är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning,

2) sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar,

3) andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de referenskvantiteter som de ställt till sammanslutningens förfogande,

4) sammanslutningen enligt överenskommelse ska bestå minst tre år, samt

5) varje delägare i sammanslutningen ställer till sammanslutningens förfogande en hektar åker eller areal för spridning av stallgödsel som grundar sig på miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) och miljöskyddsförordningen (169/2000) per varje 12 000 liter av sin referenskvantitet. När det gäller areal för spridning av stallgödsel ska ett skriftligt avtal som gäller åtminstone hela produktionsperioden visas upp för den behöriga myndigheten.

När en delägare utträder ur sammanslutningen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet och sammanslutningens referenskvantitet minskas med motsvarande litermängd. De fastställda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som följer efter utträdet.

20 §
Andra tidsfrister

När en ansökan om överföring av referenskvantiteter med stöd av 7 eller 8 § eller sammanslagning av referenskvantiteter med stöd av 9―12 § gäller en produktionsperiod som redan har inletts ska ansökan lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång.

När en ansökan om en temporär eller slutgiltig ändring med stöd av artikel 67.2 i rådets förordning gäller en produktionsperiod som redan har inletts ska ansökan lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den oktober månad som föregår produktionsperiodens utgång.

21 §
Krav i fråga om åkerareal

Referenskvantiteterna är individuella både när det gäller gårdsbruksenheter och producenter. När referenskvantiteter säljs enligt 3 § eller sammanslås eller överförs enligt 7―10, 12 eller 14 § är en förutsättning att producenten innehar minst en hektar åker eller areal för spridning av stallgödsel som grundar sig på miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) och miljöskyddsförordningen (169/2000) per 12 000 liter referenskvantitet. När det gäller areal för spridning av stallgödsel ska producenten visa upp ett skriftligt avtal som gäller åtminstone hela produktionsperioden för den behöriga myndigheten.

Har från gårdsbruksenheten utarrenderats eller frivilligt sålts åker efter att referenskvantiteterna har fastställts och den åker som gårdsbruksenheten innehar efter överlåtelsen understiger den areal som nämns i 1 mom., ska arbetskrafts- och näringscentralen sänka gårdsbruksenhetens referenskvantitet i enlighet med den minskade åkerarealen. Skillnaden mellan referenskvantiteterna överförs till den nationella reserven utan ersättning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På behandlingen av försäljningserbjudanden och köpeanbud som tagits emot innan denna förordning trätt i kraft tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Köpeanbud kan upptas till behandling i enlighet med den 3 § som gällde före ikraftträdandet till dess att de referenskvantiteter som erbjudits administrationen före ikraftträdandet har sålts genom administrativ handel.

Helsingfors den 19 mars 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.