155/2008

Given i Helsingfors den 13 mars 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) 2 §, 6 § 1 mom., 26 och 50 §, 66 § 2 mom. samt bilaga 3, av dem bilaga 3 sådan den lyder i förordning 995/2007, samt

fogas till förordningen en ny 72 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

ansökan om arealstöd en samlad ansökan som avses i artikel 2.11 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

avtal ett avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket enligt denna förordning,

axel 2-lagen lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006),

basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som sökanden odlar och besitter eller område av annat slag och som avgränsas av till exempel en kommungräns, en gräns för äganderätt, för en stödregion eller för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett kant- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

beslutet om miljöstöd statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995),

digitalisering överföring av basskiften som ritats in på kartor till digitala flygbildskartor,

familjemedlem jordbrukarens make eller maka och jordbrukarens barn som inte har fyllt 18 år,

förbindelse en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd enligt denna förordning,

förordningen om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

icke odlad åker som sköts åkerareal som inte odlas och för vilken betalas gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 och där de krav som ingår i tvärvillkoren iakttas,

jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och används för odling av en växtart för ett speciellt syfte, läggs i träda, sköts utan att vara odlat eller används för andra syften,

miljöstöd den helhet som består av basåtgärder och eventuella tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket,

obligatorisk träda ett område med trädesrättighet vilket frivilligt har lagts i träda enligt artiklarna 54 och 63.2 i förordningen om gårdsstöd,

referensareal summan av arealerna för de minst en ar stora basskiften som är belägna på åker och som är stödberättigande eller för vilkas del ansökan om stödberättigande har lämnats in och godkänts; summan av arealerna konstateras på det sätt som anges i 5 § i axel 2-lagen när en förbindelse som gäller stödet i fråga ingås,

specialstöd stöd som betalas på basis av ett avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket enligt denna förordning,

statsrådets förordning från år 2000 statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000),

stödregionerna A―C4 motsvarande regionindelning enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007) och statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007),

TE-centralen arbetskrafts- och näringscentralen,

transaktionskostnader i enlighet med artikel 27.10 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) kostnader som är förbundna med att låta transaktionen äga rum och inte direkt kan tillskrivas genomförandekostnaden för det åtagande som de tillhör,

trädgårdslägenhet en gårdsbruksenhet där det årligen på en åkerareal om minst 0,5 hektar odlas trädgårdsväxter som anges i bilaga 1,

utfallsdike en grävd öppen fåra som samlar upp vatten från kant-, teg- och täckdiken i torrläggningsområdet samt från det ovanförliggande avrinningsområdet och avleder det från torrläggningsområdet,

vårdbiotop torrängar, ängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar som uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området till produktion av foder för boskap,

växthus en byggnad av bestående karaktär som används för odling av trädgårdsväxter, är täckt med ljusgenomsläppligt material och har en värmeanläggning,

åker som tillfälligt inte odlas åker som är växtföljdsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som varaktigt har tagits ur odling eller som annars har varit permanent oodlade eller som ännu inte har använts till odling.

6 §
Byte av stödberättigandet

En jordbrukare som ingår eller har ingått en förbindelse kan ansöka om byte av stödberättigandet mellan stödberättigande åkerareal som avses i 3 § och icke stödberättigande åkerareal. Den stödberättigande areal som byts ska ha uppgetts som basskifte år 2007. Byte av stödberättigandet är endast möjligt mellan åkerareal inom samma stödområde. Byte av stödberättigandet är inte möjligt om den åkerareal som bytet gäller är under två hektar per lägenhet. Inom miljöstödet är byte av berättigandet inte möjligt i fråga om ett basskifte som omfattas av ett gällande specialstödsavtal. Byte av stödberättigandet får inte leda till att den stödberättigande åkerarealen ökar. Byte av stödberättigandet är en bestående åtgärd. Byte kan sökas endast i fråga om åkerarealer som jordbrukaren äger och som har uppgetts i ansökan om arealstöd det stödår som föregår det år då förbindelsen ingåtts. Om en förbindelse ingåtts år 2007 ska de åkerarealer som byts ha uppgetts i ansökan om arealstöd för 2007.


26 §
Överföring av avtal

Är det fråga om ett avtal enligt 45 eller 46 §, kan TE-centralen på ansökan överföra avtalet på den nya ägaren eller innehavaren av en del av gårdsbruksenheten bara om orsaken till ansökan om överföring är att avtalsområdet delas på grund av arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning. Av skäl som hänför sig till miljön kan dock överföringen av en del av ett avtalsområde eller av hela avtalet i delar godkännas också i andra fall och för andra avtal än de som nämns ovan. Vid en överföring ska den stödtagare som fortsätter med verksamheten iaktta avtalet i fråga under den återstående avtalsperioden. Är det fråga om ett avtal enligt i 52 §, kan de djur som omfattats av avtalet överföras till de nya ägarna eller innehavarna av djuren förutsatt att det sammanlagda antalet djur inte minskar.

50 §
Små vårdbiotoper

Om en liten vårdbiotop som omfattar 5―30 ar önskas utgöra avtalsområde för ett avtal enligt 49 §, kan den godkännas som avtalsområde bara om den i de rapporter över traditionella landskap som de regionala miljöcentralerna publicerat 1996-2001 har fastställts vara en vårdbiotop som är nationellt, regionalt eller lokalt värdefull, eller om den regionala miljöcentralen i ett utlåtande som har getts med anledning av en ansökan enligt 14 § 2 mom. i axel 2-lagen har konstaterat att den uppvisar motsvarande värden eller om den är en vårdbiotop som ingår i nätverket Natura 2000.

66 §
Betalning av specialstöd för ekologisk husdjursproduktion

Antalet nötkreatur beräknas på grundval av uppgifterna i det nötdjursregister som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97. För nötkreaturens del är antalet djurenheter det år ansökan om avtal lämnas in medelvärdet av antalet djurenheter den 1 maj och den 1 augusti, dessa dagar medräknade. Under de följande åren är antalet djurenheter medelvärdet av antalet djurenheter under dagarna mellan den 2 augusti föregående år och den 1 augusti innevarande år, dessa dagar medräknade.


72 a §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

Då besittningen av en lägenhet överförs i sin helhet i enlighet med artikel 44.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), ska överföringen ske senast den 31 augusti stödåret i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Bilaga 3

Betalning av specialstöd på basis av växter/växtkoder som uppges i ansökan om arealstöd

Specialstöd kan betalas till jordbrukaren, förutsatt att följande växter/växtkoder uppges avtalsspecifikt i ansökan om arealstöd:

Skyddszon (5 år och 10 år)

Skyddszonsvall

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, permanent betesmark

Specialstödsavtal, annan areal

Våtmark (5 år och 10 år)

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, annan areal

Reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Obligatorisk träda (all slags)

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Naturens och landskapets mångfald (5 år och 10 år)

Ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd (endast avtalsenliga växter)

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall (endast avtalsenliga växter)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, åker

Skyddsremsa

Vårdbiotop (5 år)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Ekologisk produktion, Ekologisk husdjursproduktion (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Obligatorisk träda (utom non food-träda)

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Effektiverad stallgödselanvändning (5 år), Åkerodling på grundvattenområden (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Obligatorisk träda (all slags)

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Odling av ursprungssorter (5 år)

Vete, råg, korn och havre, ett- och fleråriga utsädesvallar samt vallar för produktion av rödklöverfrö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.