146/2008

Given i Helsingfors den 3 mars 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 13 oktober 2005 för social- och hälsovårdsministeriet (826/2005) 2 § 1, 2 och 5 mom., 4-6 §, 9 §, 13 § 1 mom., 14 §, 22 § 2 mom., 24 § 1 mom., 33 § 2-4 mom., 39-41 §, 54 § och 59 § 5 mom., av dem 6 §, 33 § 3 och 4 mom. samt 39 § sådana de lyder i förordning 611/2006, 2 § sådan den lyder i förordning 1047/2006 samt 4 §, 5 § och 40 § sådana den lyder i förordning 246/2007, samt

fogas till 17 § ett nytt 4 mom. och till 31 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar:

1) administrativa avdelningen,

2) försäkringsavdelningen,

3) avdelningen för främjande av välfärd och hälsa,

4) avdelningen för social- och hälsovårdstjänster,

5) ekonomi- och planeringsavdelningen samt

6) arbetarskyddsavdelningen.

Utanför avdelningarna står såsom särskilda resultatgrupper enheten för internationella frågor, enheten för information och kommunikation, stabsenheten samt beredskapsenheten.


Barnombudsmannen och barnombudsmannens byrå hör administrativt till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster.


4 §
Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) utkomstskydd till den del den inte ankommer på avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och avdelningen för social- och hälsovårdstjänster,

2) rehabilitering som Folkpensionsanstalten bekostar,

3) finansiering av företagshälsovården,

4) verksamheten på försäkringsmarknaden samt

5) Försäkringsinspektionen, besvärsnämnden för social trygghet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, läkemedelsprisnämnden, Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen.

5 §
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa

Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa handlägger ärenden som gäller

1) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar,

2) främjande av delaktighet och förebyggande av sociala problem och social utslagning,

3) rehabilitering till den del den inte ankommer på avdelningen för social- och hälsovårdstjänster eller försäkringsavdelningen,

4) tryggande av barns och ungas välbefinnande, rådgivningsverksamhet samt skol- och studerandehälsovård,

5) utkomststöd, allmänt bostadsbidrag och särskilt stöd till invandrare,

6) planering av och statsandel för social och hälsovården samt samordning av dessa,

7) miljö- och hälsoskydd, kemikalietillsyn till den del den inte ankommer på arbetarskyddsavdelningen samt genteknik,

8) alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik,

9) företagshälsovård till den del den inte ankommer på arbetarskyddsavdelningen eller försäkringsavdelningen samt

10) Folkhälsoinstitutet, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Strålsäkerhetscentralen, arbetshälsoinstitutet och Alko Ab.

6 §
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster

Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster handlägger ärenden som gäller

1) servicesystemet inom social- och hälsovården samt socialvård och sjukvård,

2) familjepolitiska tjänster,

3) barnbidrag, moderskapsunderstöd, stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn, underhållstrygghet samt adoptionsersättningar,

4) personalen inom social- och hälsovården,

5) klientens och patientens ställning inom social- och hälsovården,

6) läkemedelsförsörjning,

7) medicinsk rehabilitering,

8) informationsadministrationen inom social- och hälsovården,

9) ersättningar för skada ådragen i militärtjänst och militärunderstöd,

10) avbytarservice för lantbruksföretagare samt

11) Läkemedelsverket, Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och rättsskyddscentralen för hälsovården.

9 §
Enheten för internationella frågor

Enheten för internationella frågor handlägger ärenden som gäller planering, utveckling och samordning av EU-frågor och övrigt internationellt samarbete som hör till förvaltningsområdet.

13 §
Kanslichefens uppgifter

Kanslichefen skall leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte

1) ansvara för ministeriets verksamhet och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) ansvara för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet,

3) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet,

4) leda och utveckla ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning,

5) ansvara för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av deras realisering

6) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den samt

7) ansvara för den allmänna säkerheten samt beredskapen inom ministeriet och dess förvaltningsområde.


14 §
Avdelningschefens uppgifter

Avdelningschefen skall

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten vid avdelningen så att uppgifterna sköts med framgång,

2) ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer inom avdelningens verksamhetsområde,

3) på föredragning avgöra ärenden som ankommer på chefen för resultatenheten,

4) sörja för att verksamheten vid avdelningen ordnas ändamålsenligt och planeras ekonomiskt,

5) sörja för personalens utveckling vid avdelningen,

6) sörja för att tillräcklig kontakt hålls till statliga och kommunala myndigheter samt privata organisationer och övriga intressegrupper samt

7) styra verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt myndigheter inom avdelningens verksamhetsområde.

17 §
Handläggning av ärenden

Kanslichefen, avdelningschefen och chefen för en resultatgrupp kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att bereda och föredra ett ärende som annars skulle beredas av en underlydande tjänsteman.

22 §
Information och samarbete mellan avdelningar och särskilda resultatgrupper

I ett sådant ärende under beredning som också gäller verksamhetsområdet för en annan avdelning eller särskild resultatgrupp skall beredaren ha kontakt också med dem. Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa skall underrätta avdelningen för social- och hälsovårdstjänster om anhängiggörande och inledande av handläggningen av ärenden som gäller planering och statsandelar. En person som förordnats av avdelningschefen vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster deltar vid behov i beredningen av ärendet i fråga om avdelningens verksamhetsområde.


24 §
Behandlingsordning

Innan ett ärende föredras för ministern, kanslichefen eller avdelningschefen för avgörande, eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, skall den tjänsteman som är föredragande lämna handlingarna samt ett förslag till beslut, ett brev eller föredragningslistan till påseende till kanslichefen, den avdelningschef eller den chef för en resultatgrupp som är tjänstemannens närmaste förman eller, då så ordnats, muntligen redogöra för ärendet för förmannen. I ärenden som gäller planering av och statsandel för social- och hälsovården, nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården samt social- och hälsovårdsberättelserna skall innan ärendet avgörs även chefens för avdelningen för social- och hälsovårdstjänster ståndpunkt angående beslutsförslaget inhämtas och fogas till handlingarna till den del ärendet ankommer på avdelningen för social- och hälsovårdstjänster. I ärenden som gäller personalen inom social- och hälsovården, klientens och patientens ställning inom social- och hälsovården, klientavgifter och informationsadministrationen inom social- och hälsovården skall innan ärendet avgörs även chefens för avdelningen för främjande av välfärd och hälsa ståndpunkt angående beslutsförslaget inhämtas och fogas till handlingarna till den del ärendet ankommer på avdelningen för främjande av välfärd och hälsa.


31 §
Avdelningarnas och resultatgruppernas interna möten

Den resultatgrupp vid avdelningen för främjande av välfärd och hälsa som handlägger planerings- och uppföljningsärenden håller vid behov möten där avdelningschefen vid avdelningen för social- hälsovårdstjänster är ordförande i ärenden som gäller statsandelar och avdelningschefen vid avdelningen för främjande av välfärd och hälsa i övriga ärenden. Vice ordförande i ärenden som gäller statsandelar är avdelningschefen vid avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och i övriga ärenden avdelningschefen vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster. Den resultatgrupp vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster som handlägger ärenden som gäller personalen inom social- och hälsovården, klientens ställning och informationsadministrationen håller vid behov möten där avdelningschefen vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster är ordförande och avdelningschefen vid avdelningen för främjande av välfärd och hälsa vice ordförande.

33 §
Styrning av förvaltningsområdet

Försäkringsavdelningen svarar för resultatstyrningen vid Försäkringsinspektionen, besvärsnämnden för social trygghet och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa svarar för resultatstyrningen vid Folkhälsoinstitutet, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Strålsäkerhetscentralen och arbetshälsoinstitutet.

Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster svarar för resultatstyrningen vid Läkemedelsverket, Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt rättsskyddscentralen för hälsovården.


39 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid försäkringsavdelningen

Avdelningschefen vid försäkringsavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 36 §, ärenden som gäller

1) meddelande av anvisningar för andra ämbetsverk och inrättningar än Försäkringsinspektionen vilka hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) beräkningsgrunder för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen samt

3) utfärdande av bestämmelser, föreskrifter och anvisningar för försäkrings- och pensionsanstalter samt försäkringsmäklares verksamhet.

40 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid avdelningen för främjande av välfärd och hälsa

Avdelningschefen vid avdelningen för främjande av välfärd och hälsa avgör, utöver de ärenden som nämns i 36 §, ärenden som gäller

1) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) beredning av dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande verksamhet i statsbudgeten och verkställande av den fastställda dispositionsplanen, ingående av avtal som gäller administreringen av anslaget, ingående av avtal och statsandelsbeslut enligt en fastställd dispositionsplan och omallokering av de medel som inbesparats från projekt som ingår i dispositionsplanen,

3) fastställande av en dispositionsplan för understödet för övervakning av smittsamma sjukdomar och fattande av beslut om och ingående av avtal om projekt som skall finansieras,

4) skyldighet att återbetala statsandel, om ärendet inte förutsätter ett beslut som avses i 30 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) eller ett ställningstagande med karaktär av förhandsbeslut samt

5) fastställande av formulär som avses i 38 § och meddelande av föreskrifter som avses i 41 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

41 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster

Avdelningschefen vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster avgör, utöver de ärenden som nämns i 36 §, ärenden som gäller meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde.

54 §
Ärenden som avgörs av chefen för enheten för internationella frågor

Chefen för enheten för internationella frågor avgör ärenden som gäller sådana utredningar och utlåtanden om lagstiftningen, läget och praxis inom social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde som behövs i internationellt samarbete.

59 §
Reseförordnanden

När det gäller tjänsteresor till utlandet som föranleds av samarbete på regeringsnivå ger ministern reseförordnanden för statssekreteraren och kanslichefen, kanslichefen för avdelningschefen och chefen för en särskild resultatgrupp samt chefen för enheten för internationella frågor för övrig personal.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Helsingfors den 3 mars 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.