136/2008

Given i Helsingfors den 28 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Livsmedelsdelegationen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 januari 2001 om Livsmedelsdelegationen (94/2001) 1 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten, 2 § 2 mom. samt 3 § 3 och 4 mom. som följer:

1 §
Ställning och uppgifter

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en livsmedelsdelegation.

Livsmedelsdelegationen skall


4) behandla de övriga ärenden inom dess behörighetsområde som jord- och skogsbruksministeriet delegerar till den.


2 §
Sammansättning

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en ersättare avgår under mandattiden utser jord- och skogsbruksministeriet en ny ordförande, vice ordförande, medlem eller ersättare för den återstående mandattiden.


3 §
Organisering av verksamheten

Delegationen kan ha en generalsekreterare och andra sekreterare. Generalsekreteraren förordnas av jord- och skogsbruksministeriet och de övriga sekreterarna utses av delegationen.

Jord- och skogsbruksministeriet kan på framställning av delegationen fastställa en arbetsordning för den. Angående delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2008.

Helsingfors den 28 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.