131/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Kommunikationsministeriets förordning om bedömningsorgan för radio- och teleterminalutrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 4 mom. i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om krav som ska ställas på sådana bedömningsorgan som avses i 41 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar och om dokument som påvisar att dessa krav uppfylls.

2 §
Personalens yrkesskicklighet

Den personal vid ett bedömningsorgan som ansvarar för kontroller ska ha

1) sådan teknisk yrkesutbildning som är lämplig med tanke på bedömningsorganets uppgifter,

2) sådan sakkunskap om och erfarenhet av teknik och förfaranden som är tillräcklig med tanke på bedömningsorganets uppgifter och

3) tillräcklig kunskap om de provningar och kontroller som ska utföras vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven.

3 §
Personalens oavhängighet

Personalen vid ett bedömningsorgan ska vara oavhängig och opartisk. Personalens lön får inte vara beroende av antalet provningar eller kontroller som utförs inom ramen för bedömningsorganets verksamhet eller resultatet av sådana provningar eller kontroller.

4 §
Verksamhetens kvalitet

Bedömningsorganets verksamhet ska vara tillförlitlig, ändamålsenlig och icke-diskriminerande. Bedömningsorganet ska ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna ordna verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningsorganets personal samt organisation, lednings- och kvalitetssystem, interna kontroll och bedömningstjänster ska uppfylla de krav som ställs på bedömningsorgan i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar och i denna förordning på det sätt som föreskrivs i 6 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

5 §
Ansökningshandlingar

Till en ansökan om att utses till bedömningsorgan fogas sökandens kontaktuppgifter, utdrag ur handelsregistret eller annan motsvarande utredning, ackrediteringsbeslut som gäller sökanden och sökandens kompetens att verka som sådant bedömningsorgan som avses i 41 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar och som fattats av mätteknikcentralens ackrediteringsenhet eller något annat ackrediteringsorgan som ingår i ett avtal om ömsesidigt erkännande som slutits mellan olika ackrediteringsorgan, samt utredning om hur kraven i 2–4 § i denna förordning uppfylls i sökandens verksamhet.

Dessutom ska sökanden meddela vilka bedömningsförfaranden enligt 21 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar som ansökan om att utses till bedömningsorgan gäller.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 februari 2008

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.