117/2008

Given i Helsingfors den 29 februari 2008

Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 31 § 1 mom., i 42 § 4 mom. det inledande stycket, 61 § 1 mom. och 85 § 1 mom.,

av dem i 42 § 4 mom. det inledande stycket och 61 § 1 mom. sådana de lyder i lag 63/1997, och

fogas till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom. som följer:

31 §
Vanliga skulders inbördes ställning

För varje vanlig skuld ska det anvisas en lika stor relativ andel av gäldenärens betalningsmån och av de medel som influtit vid realiseringen av förmögenheten, om inte annat följer av 2―5 mom. eller 31 a §.


Om en skuld som omfattas av skuldsanering preskriberas enligt 2 kap. 27 § i utsökningsbalken (705/2007) under pågående betalningsprogram, ska skuldens andel av betalningsmånen och förmögenheten från ingången av den kalendermånad som följer efter den månad då utsökningsgrundens tidsfrist löper ut anvisas de övriga borgenärerna. I betalningsprogrammet beaktas på motsvarande sätt preskription av skulder som en gäldenär inom skuldsaneringen svarar för tillsammans med någon annan på grundval av borgen eller av annan orsak.

42 §
Påföljder av att betalningsprogrammet försummas och stadganden om hur betalningsprogrammet förfaller

Domstolen ska bestämma att betalningsprogrammet förfaller, om gäldenären ansöker om det. På ansökan av en borgenär får domstolen bestämma att betalningsprogrammet förfaller, om


61 §
Ansökan om att betalningsprogrammet skall förfalla eller ändras

Ansökan om att betalningsprogrammet ska förfalla eller ändras ska göras skriftligen hos domstolen. Ansökan ska göras utan obefogat dröjsmål efter det att gäldenären eller borgenären fick kännedom om grunden för ansökan. Ansökan om att betalningsprogrammet ska ändras kan inte göras efter det att betalningsprogrammets tillämpningstid har löpt ut. Gäldenärens ansökan om att betalningsprogrammet ska förfalla ska göras under pågående betalningsprogram och borgenärens ansökan senast två år efter det att betalningsskyldigheten enligt betalningsprogrammet har fullgjorts. Om grunden för ansökan är gäldenärens förfarande enligt 39 kap. 2 eller 3 § i strafflagen (39/1889), kan borgenären likväl göra sin ansökan innan åtalsrätten för brottet har preskriberats.


85 §
Försummelse och ändring av skuldsanering som grundar sig på avtal

Bestämmelserna i 42 § om villkoren för att ett betalningsprogram ska förfalla och om verkningarna av att ett betalningsprogram förfaller gäller i tillämpliga delar för upphävande av sådan frivillig skuldsanering som till sitt innehåll följer i denna lag föreskrivna principer. Ett avtalsvillkor är ogiltigt, om det innebär att påföljderna av gäldenärens försummelse eller villkoren för eller verkningarna av ett upphävande av frivillig skuldsanering är strängare för gäldenären än enligt 42 §. Detsamma gäller avtal om reglering av borgensansvar.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

Att en skuld preskriberas med stöd av 2 kap. 27 § i utsökningsbalken hindrar inte borgenärens rätt att få betalning för sin fordran enligt betalningsprogrammet, om skuldsaneringen utgår från ett betalningsprogram som har fastställts före ikraftträdandet av denna lag. En borgenär har på motsvarande sätt rätt till betalning enligt ett betalningsprogram som har fastställts före ikraftträdandet också när preskriptionen gäller en skuld som antingen gäldenären eller egendom som gäldenären ställt som säkerhet svarar för på grundval av borgen eller pantsättning eller av någon annan orsak. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas också om förslaget till betalningsprogram lämnades till parterna före ikraftträdandet.

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller också frivillig skuldsanering som överenskommits före ikraftträdandet av denna lag och som till sitt innehåll följer de principer som föreskrivs i lagen om skuldsanering för privatpersoner.

Vad som föreskrivs i 42 § 4 mom. i denna lag är tillämpligt även om ett ärende som gäller upphävande av ett betalningsprogram har inletts vid domstol före ikraftträdandet av denna lag.

Vad som föreskrivs i 85 § 1 mom. tillämpas också på villkoren för och verkningarna av ett upphävande av frivillig skuldsanering som beslutats före ikraftträdandet av denna lag.

RP 178/2007
LaUB 2/2008
RSv 2/2008

Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.