115/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 februari 2006 om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (128/2006) 4 § 1 mom., 7, 9, 12 och13 § samt 18―22 § som följer:

4 §

Om det till hushållet hör en frontveteran eller frontveteranens änka, tillämpas följande inkomstgränser i stället för inkomstgränserna i 3 § 1 mom.:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto)€/mån. 1 390 2 320 3 100 3 950

7 §

Som särskilda skäl enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i reparationsunderstödslagen kan betraktas att en medlem i hushållet utan reparationsåtgärder vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller på grund av att sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. Som särskilda skäl kan även betraktas att en frontveteran eller frontveteranens änka hör till hushållet och det med beaktande av hushållets sociala eller ekonomiska situation är särskilt nödvändigt att bevilja ett högre understöd än normalt.

9 §

Ett hushålls inkomster är ringa på det sätt som avses i 5 § 1 mom. i reparationsunderstödslagen, om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto) €/mån 1 640 2 790 3 655 4 545

Som inkomst betraktas inte de förmåner eller inkomster som nämns i 3 § 2 mom.

Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 990 euro för varje ytterligare person.

12 §

När understöd beviljas för reparation av en bostad ska de uppskattade reparationskostnaderna för undanröjande av sanitära olägenheter uppgå till minst 7 000 euro.

När understöd beviljas för byggande eller anskaffning av bostad godkänns högst 1 300 euro per kvadratmeter bostadsyta av byggnads- eller anskaffningskostnaderna som kostnader för vilka understöd kan beviljas, dock sammanlagt högst 130 000 euro. Hör fler än tre personer till hushållet kan maximibeloppet för de kostnader för vilka understöd kan beviljas höjas med högst 13 000 euro för varje ytterligare person, dock så att maximibeloppet för kostnaderna är sammanlagt högst 195 000 euro.

Om den bostad som byggs eller anskaffas finns i Esbo, Grankulla, Helsingfors eller Vanda godkänns som kostnader för vilka understöd kan beviljas dock högst 1 400 euro per kvadratmeter bostadsyta, dock sammanlagt högst 140 000 euro. Hör fler än tre personer till hushållet kan maximibeloppet för de kostnader för vilka understöd kan beviljas höjas med högst 14 000 euro för varje ytterligare person, dock så att maximibeloppet för kostnaderna är sammanlagt högst 210 000 euro.

13 §

Med avlägsnande av rörelsehinder enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i reparationsunderstödslagen avses förutom installerande av hissar även ombyggnad av hissar och andra reparationsåtgärder som gör det möjligt för rörelsehindrade att komma in i bostadsbyggnaden, bostäderna i byggnaden eller gemensamma utrymmen för bostäderna.

18 §

Med understöd enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen kan följande åtgärder understödas:

1) särskild energikartläggning,

2) reparation av byggnadens klimatskärm:

a) förbättring av fönster genom renovering och genom montering av extra rutor eller extra ytterfönster,

b) byte av fönster till fönster med ett U-värde på högst 1,1 W/m2K,

c) reparation eller byte av balkongdörrar i samband med åtgärder som nämns i underpunkt a eller b så att dörrarnas U-värde blir högst 0,7 W/m2K (massiva dörrar) eller högst 1,1 W/m2K (fönsterdörrar),

d) tilläggsisolering av yttervägg från utsidan med mineralull som är minst 100 mm tjock eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt,

e) tilläggsisolering av vindsbjälklag ovanifrån med mineralull som är minst 150 mm tjock eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt,

3) ventilationssystem:

a) injustering av ventilationssystem som ska utföras efter åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a―d,

b) installation av särskilda tillufts- och frånluftsventiler, då detta är nödvändigt i samband med åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a―d,

c) installation av värmeåtervinning av ventilationsluft,

4) uppvärmningssystem och användningen av förnybara energikällor:

a) anslutning till fjärr- eller regionvärme,

b) byte av uppvärmningssystem till ett centralvärmesystem med jordvärmepump; jordvärmepumpen ska utnyttja värme från marken, berggrund, grundvatten eller ytvattendrag,

c) byte av uppvärmningssystem till ett centralvärmesystem med panna med låg emissionsgrad som lämpar sig för användning av pellets eller andra träbaserade bränslen,

d) injustering av värmesystem som ska utföras efter de understödsberättigade åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a―d och i 3 punkten underpunkt c,

e) vid behov förnyande av radiatorventiler och linjereglerventiler på grund av injusteringen enligt underpunkt d,

f) ibruktagande av soluppvärmning som komplettering till systemet för uppvärmning av bruksvatten eller utrymmen.

19 §

De maximibelopp som avses i 6 § 3 mom. i reparationsunderstödslagen är följande:

1) när det gäller den åtgärd som nämns i 18 § 1 punkten 720 euro då bostadsbyggnadens lägenhetsyta understiger 1 000 m2, 960 euro då nämnda yta är 1 000―3 000 m2 och 1 360 euro då nämnda yta överstiger 3 000 m2,

2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a 15 euro/fönster-m2, underpunkt b 30 euro/ fönster-m2, underpunkt c 75 euro/styck, underpunkt d 10 euro/vägg-m2 och underpunkt e 1 euro/vindsbjälklag-m2.

Understöd enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen beviljas företag på så sätt att det totala beloppet för understödet för ett projekt inte överstiger maximibeloppet 200 000 euro under en tidsperiod på tre år. På de nämnda understöden tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

20 §

Har understödstagaren förbundit sig till långsiktigt energisparande samt uppföljning genom att ansluta sig till ett riksomfattande avtal om energisparande som gäller branschen kan detta betraktas som ett sådant särskilt skäl som avses i 6 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen. Härvid tillämpas följande maximibelopp för understödet:

1) när det gäller den åtgärd som nämns i 18 § 1 punkten 900 euro då bostadsbyggnadens lägenhetsyta understiger 1 000 m2, 1 200 euro då nämnda yta är 1 000–3 000 m2 och 1 700 euro då nämnda yta överstiger 3 000 m2,

2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a 20 euro/fönster-m2, underpunkt b 40 euro/ fönster-m2, underpunkt c 110 euro/styck, underpunkt d 15 euro/vägg-m2 och underpunkt e 1,50 euro/vindsbjälklag-m2.

21 §

Med åtgärder som stöder ibruktagandet av förnybar energi enligt 6 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen avses åtgärderna i 18 § 4 punkten underpunkterna b, c och f.

22 §

Understöd för de åtgärder som avses i 18 § 2―4 punkten förutsätter att åtgärden grundar sig på en energikartläggning eller någon annan godtagbar energiekonomisk bedömning. Detta villkor gäller dock inte de åtgärder som nämns i 18 § 3 punkten underpunkterna a och b och i 4 punkten underpunkterna d och e.


Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 februari 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Bostadsråd
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.