112/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1084/2006 och 894/2007, och

fogas till förordningen en ny 21 b § som följer:

21 §
Utförande av registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning kontrolleras att fordonets identifieringsuppgifter är riktiga och att fordonets konstruktion och utrustning samt mått och massor motsvarar gällande bestämmelser. Ett fordon som beviljats EG-typgodkännande ska motsvara de uppgifter som antecknats i intyget över överensstämmelse. Dessutom konstateras de uppgifter som ska antecknas i registret. I fråga om ett begagnat fordon granskas skicket på de delar som det har bestämts att ska granskas vid den periodiska besiktningen. Fordonets största tillåtna totalmassa och axelmassa vid registrering och användning fastställs. Fordonets egenmassa ska fastställas genom vägning, om typgodkännandet inte har gällt ett färdigbyggt fordon eller om andra skäl till vägning föreligger.

2. Vid registreringsbesiktning av ett nytt fordon som det har utfärdats ett intyg över överensstämmelse för kontrolleras enbart fordonets identifieringsuppgifter, övriga uppgifter som ska antecknas i registret samt överensstämmelsen, om dessa uppgifter inte framgår av intyget.

3. Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som ska genomgå periodisk besiktning i Finland behöver fordonets skick inte granskas till den del en sådan granskning har utförts och godkänts i en EES-stat, om inte den som företer fordonet för besiktning vill att fordonet granskas. Dessutom krävs att den granskning som har utförts i en EES-stat har utförts i överensstämmelse med direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet och att granskningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller för besiktningens periodicitet enligt 3 § 2 mom. i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik. Fordonets skick behöver inte heller granskas, om fordonet är så nytt att periodisk besiktning enligt nämnda lagrum inte ännu behöver utföras. Intyg över granskning som utförts i en EES-stat ska företes för besiktningsförrättaren.

4. Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som inte behöver genomgå periodisk besiktning i Finland granskas inte fordonets skick.

5. Bestämmelserna i 3 och 4 mom. tillämpas inte på fordon som avställts på grund av skada.

6. Ett halvfärdigt fordon som skall exportregistreras och som skall få sin utrustning utomlands eller som överensstämmer med utländska bestämmelser kan godkännas vid registreringsbesiktningen, om fordonets brister inte försämrar trafiksäkerheten under transporten.

7. Över godkänd eller underkänd registreringsbesiktning utfärdas del I av registreringsbesiktningsintyget med fordonets tekniska data och del II av registreringsbesiktningsintyget som skall användas som registreringsanmälningshandling, och dessa ges till den som företett fordonet för besiktning.

21 b §
Överensstämmelse i registreringsbesiktning av fordon som förts in begagnade från landskapet Åland eller utlandet

1. Vid registreringsbesiktning av tidigare registrerade fordon som förts in begagnade från landskapet Åland eller från utlandet anses följande visa att fordonet uppfyller kraven:

a) ett intyg över överensstämmelse,

b) för ett fordon som förts in från landskapet Åland eller från en EES-stat och som beviljats EG-typgodkännande, fordonets typgodkännandenummer och registreringsintyg från det land där det tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg, eller

c) för enstaka fordon som förts in från landskapet Åland eller från en EES-stat och som tidigare registrerats i kategori M1, N1 eller L, registreringsintyget från det land där fordonet tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg, samt annan utredning om överensstämmelse till den del överensstämmelsen inte framgår av registreringsintyget.

2. Fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som ska antecknas i registret kontrolleras endast till den del de inte framgår av de intyg som avses i 1 mom.

3. Har fordonet ändrats innan det registreras i Finland, tillämpas bestämmelserna i 1 mom. inte på ändringarna. På ändringarna tillämpas bestämmelserna om ändringsbesiktning i 4 kap.


Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2008.

Helsingfors den 21 februari 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.