111/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, kan för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas ett belopp för 2008 i nationellt stöd enligt antalet bisamhällen så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) biodlare en fysisk person, en sammanslutning av fysiska personer eller ett oskiftat dödsbo samt ett sådant öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag eller en sådan förening eller stiftelse som bildats av fysiska personer, ett offentligrättsligt samfund, en utbildningslägenhet eller fängelselägenhet som bedriver biodling,

2) bisamhälle en sådan i Finland belägen helhet med honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt kupor och annan utrustning som behövs för skötseln av dem,

3) driftställe sådana byggnader, konstruktioner eller skjul där skördearbeten inom biodlingen och iståndsättning av utrustning kan ske eller skörd och utrustning lagras.

3 §
Förutsättningar för utbetalning av stöd

För att stöd ska betalas förutsätts att biodlaren såsom ägare, arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente, annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling den 30 maj 2008 varit innehavare av minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden 2008. Stöd betalas inte för avläggare som bildats under våren samma år som biodlaren ansöker om stöd eller för nya bisamhällen som då uppstått till följd av svärmning. Bisamhällen som utgör grund för betalning av stöd ska under produktionsperioden skötas så att de under det år för vilket stöd beviljas kan ge en normal skörd.

Biodlaren ska enligt senast verkställda beskattning eller den beskattning som föregick denna, eller under det skatteår som närmast föregick ansökan, ha haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.

Om de inkomster som avses i 2 mom. inte direkt framgår av skattedeklarationen, ska sökanden med hjälp av skattedeklarationen och bokföringen visa vilka inkomster och utgifter han har haft av biodlingen.

Om sökanden har börjat bedriva biodling under det år som närmast föregick ansökan eller därefter, och inte på det sätt som avses i 2 eller 3 mom. kan visa att han har haft inkomster, ska han visa att han haft utgifter för anskaffningar som varit nödvändiga för inledandet av verksamheten.

Gäller ansökan en biodling som bedrivs av flera biodlare tillsammans eller i sammanslutningsform, kan stöd utbetalas om minst en biodlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv bedriver biodling uppfyller åldersvillkoret i 3 § 2 mom. i stödlagen.

4 §
Användning av ett sedvanligt antal bisamhällen

Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till grund för betalningen av stöd har varit exceptionellt lågt till följd av vinterskador, djursjukdomar, skador förorsakade av rovdjur eller någon annan därmed jämförbar omständighet, kan stöd betalas på grundval av det antal bisamhällen på basis av vilket nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2007 har betalats till den som söker stöd.

En utredning om minskningen av antalet bisamhällen ska fogas till ansökningsblanketten. Om antalet bisamhället har minskat på grund av en djursjukdom, ska dessutom ett intyg av en veterinär fogas till ansökan.

En förutsättning för betalningen av stöd på basis av den utredning som getts in är att utredningen kan anses vara tillförlitlig.

5 §
Stödets storlek

I stöd enligt antalet bisamhällen utbetalas 18 euro om året per bisamhälle.

6 §
Påföljder av tillsyn

Om skillnaden mellan det i ansökan uppgivna och det vid tillsynen av stödet konstaterade antalet bisamhällen i förhållande till det konstaterade antalet är

1) högst fem procent eller högst två bisamhällen, betalas stödet enligt det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen,

2) över fem procent eller mer än två bisamhällen och högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen,

3) över 20 procent men högst 40 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen, eller

4) över 40 procent, betalas inget stöd alls.

7 §
Påföljder på grund av sättet att sköta bisamhällen

Stöd beviljas inte för ett bisamhälle, om skötseln av detta bisamhälle inte uppfyller de krav som föreskrivs i 3 § 1 och 2 mom.

Till sökanden beviljas inget stöd, om antalet bisamhällen som förkastats på grund av påföljder som fastställts till följd av brister eller försummelser som hänför sig till skötseln överstiger 50 procent av det antal som ligger som grund för ansökan och som konstaterats vid tillsynen.

8 §
Återtagande av ansökan

En stödansökan kan inte återtas efter det att det har meddelats om tillsyn eller börjats utbetala stöd.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2008.

Helsingfors den 21 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.