107/2008

Given i Helsingfors den 15 februari 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 55 § i revisionslagen av den 13 april 2007 (459/2007):

1 §
Tillämpningsområde

För de prestationer som utförs av Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott, om vilka föreskrivs i revisionslagen, uttas avgifter till Centralhandelskammaren och handelskamrarna i enlighet med denna förordning.

2 §
Centralhandelskammarens revisionsnämnds avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Centralhandelskammarens revisionsnämnd tar ut fasta avgifter enligt nedan är

1) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-revisor 30 euro,

2) deltagande i CGR-examen 610 euro,

3) deltagande i GRM-examen 490 euro,

4) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR-revisor 30 euro,

5) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-sammanslutning 30 euro,

6) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR-sammanslutning 30 euro,

7) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR-revisor 30 euro,

8) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR-sammanslutning 30 euro,

9) behandling av en ansökan om uppskjutande av upphörandet av ett godkännande som CGR-revisor 30 euro,

10) intyg över anteckningar i revisorsregistret 60 euro,

11) utdrag ur revisorsregistret 15 euro/begränsat utdrag, 30 euro/omfattande utdrag,

12) årsavgift för CGR-revisor 700 euro,

13) årsavgift för CGR-sammanslutning 1 400 euro,

Förutom den avgift som nämns ovan uttas av en CGR-sammanslutning 180 euro i behandlingsavgift för det antal CGR-revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR-revisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden.

14) kvalitetsgranskning av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning 1 000 euro, samt

15) annan granskning 130 euro per timme.

3 §
Handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka handelskamrarnas revisionsutskott tar ut fasta avgifter enligt nedan är

1) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-revisor 30 euro,

2) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som GRM-revisor 30 euro,

3) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-sammanslutning 30 euro,

4) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som GRM-sammanslutning 30 euro,

5) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som GRM-revisor 30 euro,

6) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som GRM-sammanslutning 30 euro,

7) behandling av en ansökan om uppskjutande av upphörandet av ett godkännande som GRM-revisor 30 euro,

8) årsavgift för GRM-revisor 415 euro,

9) årsavgift för GRM-sammanslutning 830 euro,

Förutom den avgift som nämns ovan uttas av en GRM-sammanslutning 100 euro i behandlingsavgift för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR- och GRM-revisorer som arbetade vid GRM-sammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden.

10) kvalitetsgranskning av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning 1 000 euro, samt

11) annan granskning 130 euro per timme.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Centralhandelskammaren och handelskamrarna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) fotokopior och andra avskrifter,

2) register- och databastjänster,

3) utbildnings- och konsulteringstjänster, samt

4) andra tjänster och prestationer som utförs på basis av beställning eller enligt annat uppdrag.

5 §
Tidpunkten för betalning av avgifterna

Den deltagaravgift som avses i 2 § 2 och 3 punkten ska erläggas senast två veckor före examensdagen. Den årsavgift som avses i 2 § 12 och 13 punkten samt i 3 § 8 och 9 punkten ska erläggas årligen före utgången av mars månad.

6 §
Fördelningen av avgifter

Handelskamrarna betalar 20 procent av de avgifter som de tagit ut till Centralhandelskammaren med undantag av avgifterna enligt 3 § 10 och 11 punkten.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008 och är i kraft tills vidare.

Helsingfors den 15 februari 2008

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Regeringssekreterare
Sanna Alakare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.