106/2008

Given i Helsingfors den 15 februari 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 maj 2006 om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä (386/2006) en ny 4 a―4 c § som följer:

3 kap.

Förhindrande av kontakter mellan fjäderfä och vilda fåglar

4 a §
Förbud mot att hålla fjäderfä utomhus

Det är förbjudet att hålla fjäderfä ute. Förbudet gäller också djurhållningsplatser som bedriver ekologisk produktion.

Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte

1) djurparker som avses i 20 § i djurskyddslagen (247/1996),

2) friflygning från duvslag, samt

3) sådana djurhållningsplats där det inte samtidigt hålls både hägnade vattenfåglar och annat fjäderfä för kommersiell kött- eller äggproduktion och där utehägn har skyddats med ett tillräckligt finmaskigt nät eller något motsvarande sätt så, att vilda vattenfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä som hålls i hägn.

4 b §
Anmälan om att hålla fjäderfä utomhus

Fjäderfähållaren skall underrätta kommunalveterinären om att fjäderfä hålls ute på en sådan djurhållningsplats som avses i 4 a § 2 mom. 3 punkten innan fjäderfäna släpps ut i utehägnet.

Anmälan skall lämnas skriftligt och av anmälan skall framgå följande uppgifter:

1) vilka fågelarter fjäderfähållaren håller utomhus;

2) antalet fåglar;

3) avståndet från hållningsplatsen till närmaste sjöar, träsk och åar; samt

4) en redogörelse för hur fåglarna skyddas i utehänget för vilda vattenfåglar.

4 c §
Förande av fjäderfä och andra fåglar till djurutställningar eller motsvarande evenemang

Fjäderfä och andra fåglar får inte föras till djurutställningar eller motsvarande evenemang. Förbudet gäller inte burfåglar som har vistats i landet minst sex månader och som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2008, och den gäller till och med den 31 maj 2008.

Om fjäderfä hålls utomhus på en djurhållningsplats som avses i 4 a § 2 mom. 3 punkten innan denna förordning träder i kraft, skall anmälan enligt 4 b § om hållande av fåglar utomhus lämnas till kommunalveterinären senast den 1 april 2008.

Helsingfors den 15 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Katri Levonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.