101/2008

Given i Helsingfors den 15 februari 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 16 mars 2006 om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (183/2006) 2 och 5 a §, av dem 5 a § sådan den lyder i förordning 631/2007, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) direktstöd i enlighet med artikel 2 i gårdsstödsförordningen stöd som beviljas direkt till jordbrukare enligt de stödsystem som anges i bilaga I till förordningen i fråga,

2) odlad åker åker som odlas för produktion av grödor på ett sätt som föreskrivs i 5 § i denna förordning,

3) obligatorisk träda ett område med trädesrättigheter vilket frivilligt har lagts i träda enligt kapitel 4 avsnitt 2 i avdelning III i gårdsstödsförordningen,

4) grönträda ett skifte med obligatorisk träda som har såtts in med vallfrö eller som också året innan har utgjort flerårig vall,

5) träda som är täckt av växtlighet ett skifte med obligatorisk träda som består av grönträda, träda avsedd för utfodring av vilda djur, nedan viltträda, träda avsedd för främjande av landskapets mångfald, nedan landskapsträda och non food-träda,

6) icke odlad åker som sköts åkrar som inte används för produktion,

7) permanent betesmark mark som används för odling av gräsväxter eller andra vallfoderväxter antingen naturligt (självsådd) eller genom odling (insådd), och som inte har ingått i gårdens växtföljd i fem års tid eller längre.

5 a §
Växtföljd

På en gårdsbruksenhet som förfogar över jordbruksmark enligt artikel 2 punkt a i kommissionens förordning (EG) 795/2003 ska man ha minst två olika odlingsväxter eller andra former för skötsel eller användning av jordbruksmark. Kravet på växtföljd uppfylls också om man har en odlingsväxt och en form för skötsel eller användning av jordbruksmark. Området för en odlingsväxt eller en form för skötsel eller användning av jordbruksmark ska ha en sammanhängande areal av minst 0,05 hektar. En areal som inte odlas eller tillfälligt inte odlas godkänns inte som skötsel- eller användningsform. Kravet på växtföljd gäller inte de gårdsbruksenheter som endast förfogar över åkerareal för vall.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2008. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.