86/2008

Given i Helsingfors den 8 februari 2008

Foderlag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa kvaliteten, säkerheten och spårbarheten hos foder samt sakkunnig information om foder för att trygga djurhälsan och kvaliteten på animaliska livsmedel.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på foder och foderhantering, foderföretagare samt kontrollen i alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan, från primärproduktionen av fodret tills det släpps ut på marknaden och används.

Denna lag gäller inte foder som används för produktionstest vid forskningslaboratorier eller i djurförsök vid försöksdjursanläggningar. Bestämmelser om djurförsök finns i lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006).

3 §
Europeiska gemenskapens foderlagstiftning

Denna lag tillämpas också på tillsynen över iakttagandet av följande rättsakter om foder och foderkontroll som utfärdats av Europeiska gemenskapen och bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, om inte något annat föreskrivs i någon annan lag:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (allmänna livsmedelsförordningen),

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen),

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien (foderhygienförordningen),

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser (EG:s tillsatsförordning),

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (biproduktförordningen),

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG,

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder),

8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (GMO-spårbarhetsförordningen),

9) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

10) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE-förordningen),

11) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen,

12) kommissionens beslut 2004/217/EG om antagande av en förteckning över varor som inte får avyttras eller användas som foder,

13) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om tryggandet av den hygieniska kvaliteten på foder av animaliskt ursprung i syfte att bekämpa, förebygga och förhindra spridning av djursjukdomar finns i lagen om djursjukdomar (55/1980). I lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) bestäms om import av foder av animaliskt ursprung från stater utanför Europeiska gemenskapen och om kontrollen av detta foder. På grunderna för bedömningen av strålsäkerheten i fråga om foder tillämpas strålskyddslagen (592/1991). I gentekniklagen (377/1995) bestäms om innesluten användning och avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer samt om ibruktagande av anläggningar och lokaler för hantering av genetiskt modifierade organismer och om deras verksamhet. Bestämmelser om tillverkning, import, distribution och försäljning av läkemedel samt annan överlåtelse till förbrukning ingår i läkemedelslagen (395/1987). I lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997) bestäms om användning av och tillsyn över läkemedel och andra ämnen som är avsedda för behandling av djur samt om redskap som är avsedda att användas vid medicinsk behandling av djur och om tillsynen över dessa redskap.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) foder foder enligt definitionen i artikel 3.4 i allmänna livsmedelsförordningen,

2) foderråvaror produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, färska eller konserverade, liksom produkter som härletts ur sådana genom industriell bearbetning samt organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, vilka är avsedda att användas för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar eller avsedda för utfodring av djur obearbetade eller efter bearbetning,

3) speciella foderråvaror tekniskt tillverkade produkter som direkt eller indirekt fungerar som proteinkälla och är avsedda att användas som foder eller i foder,

4) fodertillsatser fodertillsatser enligt definitionen i artikel 2.2 punkt a i EG:s tillsatsförordning,

5) genetiskt modifierat foder foder enligt definitionen i artikel 2.7 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder,

6) foderläkemedel blandningar av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel och foder, som har färdigställts för utsläppande på marknaden och som på grund av sina botande eller förebyggande egenskaper eller övriga medicinska egenskaper är avsedda att ges till djur utan vidare bearbetning,

7) foderblandning blandning av sådant foder som avses i 2―5 punkten,

8) foder för särskilda näringsbehov foderblandningar som genom sin särskilda sammansättning eller tillverkningsmetod klart skiljer sig från andra foder och foderblandningar samt från foderläkemedel och som framställs för att täcka särskilda näringsbehov,

9) skadliga ämnen, produkter och organismer sådana ämnen, produkter och organismer i foder som kan förorsaka hälsofara för djur eller via animaliska produkter för människor eller fara för miljön,

10) foderföretagare de fysiska eller juridiska personer som utför vilket som helst stadium i fodrets produktions-, bearbetnings- och distributionskedja samt företagare som använder foder för utfodring av de livsmedelsproducerande djur de äger eller innehar; med foderföretagare avses dock inte företagare som enbart

a) utfodrar livsmedelsproducerande djur som är avsedda för privat konsumtion,

b) tillverkar foder för andra djur än livsmedelsproducerande djur som företagaren äger eller innehar,

c) bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder,

d) bedriver utfiskning av skräpfisk eller fritidsfiske,

11) stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan alla stadier från primärproduktion till leverans av fodret till slutkonsumenten,

12) primärproduktion av foder primärproduktion av foder enligt artikel 3 punkt f i foderhygienförordningen,

13) kvalitetssäkring foderföretagarens eget kontrollsystem genom vilket företagaren strävar efter att försäkra sig om att fodret och foderhanteringen uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna,

14) utsläppande på marknaden utsläppande på marknaden av foder enligt artikel 3.8 i allmänna livsmedelsförordningen,

15) spårbarhet möjlighet att spåra foder genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan och följa det genom dessa stadier,

16) import införsel från andra länder än Europeiska unionens medlemsstater,

17) export utförsel till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater,

18) handel på den inre marknaden införsel till Finland från andra medlemsstater i Europeiska unionen eller utförsel från Finland till andra medlemsstater i Europeiska unionen.

Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionens medlemsstater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess medlemsstater i den omfattning som avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutsätter.

2 kap.

Krav som gäller foder

6 §
Allmänna kvalitetskrav för foder

Foder ska uppfylla kraven enligt denna lag och Europeiska gemenskapens foderlagstiftning och vara oförfalskade, av god kvalitet och säkra samt lämpliga som näring för djur. Bestämmelser om allmänna krav på fodersäkerhet ingår också i artiklarna 11 och 15 i allmänna livsmedelsförordningen och bestämmelser om särskilda krav för export av foder från gemenskapen ingår i artikel 12 i allmänna livsmedelsförordningen.

Foder får inte innehålla sådana mängder skadliga ämnen, produkter eller organismer att användningen av det kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, eller ge upphov till kvalitetsfel hos animaliska produkter.

Närmare bestämmelser om högsta tillåtna halter av skadliga ämnen, produkter och organismer i foder utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

7 §
Foderråvaror

Foderråvaror ska till sin kvalitet, sammansättning samt sina övriga egenskaper vara lämpade för utfodring av djur.

Endast foderråvaror som Europeiska gemenskapen har infört i sin förteckning över foderråvaror får tillverkas, släppas ut på marknaden, användas för fodertillverkning eller utfodring av djur och importeras. Även andra foderråvaror än de som ingår i förteckningen får dock tillverkas, släppas ut på marknaden, användas för fodertillverkning eller utfodring av djur under förutsättning att råvarorna klart skiljer sig från de beteckningar och beskrivningar som godkänts av gemenskapen och inte vilseleder köparen, någon annan mottagare eller användaren.

Utan hinder av 2 mom. kan jord- och skogsbruksministeriet genom förordning förbjuda användningen av vissa foderråvaror, om användningen kan medföra allvarlig fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön. I förordningen kan det dessutom föreskrivas att Livsmedelssäkerhetsverket i enskilda fall får ge tillstånd att avvika från förbudet i förordningen, om det kan säkerställas att foderråvaran inte medför fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön. Förordningen ska då också innehålla närmare bestämmelser om villkoren för tillstånd.

Närmare bestämmelser om hur foderråvaror ska benämnas utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med bestämmelserna om detta i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning.

8 §
Speciella foderråvaror

Speciella foderråvaror ska till sin kvalitet, sammansättning och sina övriga egenskaper vara sådana att de i form av kväve- eller proteinkälla har näringsvärde för djuret.

Endast speciella foderråvaror som godkänts av Europeiska gemenskapen får tillverkas, släppas ut på marknaden, användas för tillverkning av foderblandningar eller för utfodring av djur och importeras.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av speciella foderråvaror, om förfarandet vid godkännande och om speciella förutsättningar för användningen av sådana utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med bestämmelserna om detta i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning.

9 §
Foder för särskilda näringsbehov

Foder för särskilda näringsbehov ska till sin kvalitet, sammansättning och sina övriga egenskaper vara lämpade för att tillgodose särskilda näringsbehov hos djur.

Endast foder för särskilda näringsbehov som godkänts av Europeiska gemenskapen får tillverkas, släppas ut på marknaden, användas för tillverkning av foderblandningar eller för utfodring av djur och importeras.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av foder för särskilda näringsbehov utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med bestämmelserna om detta i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning.

10 §
Fodertillsatser

På utsläppande på marknaden av tillsatser som omfattas av tillämpningsområdet för EG:s tillsatsförordning tillämpas det förfarande som anges i EG:s tillsatsförordning.

Närmare bestämmelser om de särskilda villkoren för utsläppande på marknaden och användning av de tillsatser som avses i den senare delen av artikel 25.1 i EG:s tillsatsförordning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med bestämmelserna i EG:s tillsatsförordning.

11 §
Genetiskt modifierade foder

Bestämmelser om utsläppande på marknaden av foder som omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder och GMO-spårbarhetsförordningen ingår i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder och GMO-spårbarhetsförordningen.

Närmare bestämmelser om de nationella kontaktmyndigheter, den säkerhetsbedömning av genetiskt modifierade foder och utformningen av den nationella ståndpunkten i fråga om godkännande av genetiskt modifierade foder som förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Foderblandningar

Foderblandningar ska till sin kvalitet, sammansättning samt sina övriga egenskaper vara lämpade för utfodring av djur. Foderblandningar får innehålla endast sådana foder som avses i 7―11 § och som uppfyller de krav som där föreskrivs.

13 §
Foderläkemedel

För tillverkning av foderläkemedel får användas endast sådana läkemedel som är godkända i enlighet med Europeiska gemenskapens centrala förfarande eller för vilka Läkemedelsverket med stöd av läkemedelslagen har beviljat försäljningstillstånd eller tillstånd för annat utlämnande till konsumtion.

Den som tillverkar och släpper ut foderläkemedel på marknaden ska föra journal över uppgifter om tillverkning och överlåtelser. Foderläkemedel ska lagras, förpackas och transporteras på behörigt sätt.

Tillverkare och återförsäljare får överlåta foderläkemedel endast med stöd av ett av en veterinär utskrivet recept på foderläkemedel till den som äger eller innehar djuret.

På foderläkemedel tillämpas utöver bestämmelserna i 1―3 mom. de bestämmelser som gäller foderblandningar.

Närmare bestämmelser om krav som gäller tillverkning, bokföring över tillverkning och överlåtelser, ordnande av verksamheten, förskrivning och överlåtelse samt import i fråga om foderläkemedel utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

14 §
Allmänna krav som gäller informationen om foder

I varudeklarationen för eller på förpackningen till ett foder eller i en broschyr eller reklam som gäller ett foder eller i övrigt i samband med marknadsföringen ska sanningsenlig och tillräcklig information ges om fodret.

15 §
Krav på märkning och förpackning av foder

I varudeklarationen för ett foder ska på det sätt som förutsätts i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning lämnas information om fodrets användningsändamål, typ, mängd, sammansättning och egenskaper samt om den foderföretagare som ansvarar för informationen i varudeklarationen. Även andra uppgifter om fodret kan lämnas i varudeklarationen, i den mån de är entydiga, mätbara och kan motiveras, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens foderlagstiftning. Varudeklarationen ska tryckas eller fästas på förpackningen eller behållaren. Varudeklaration ska även lämnas för ett foder som levereras oförpackat och den ska vara lättillgänglig med tanke på tillsynen.

Bestämmelser om den information som ska finnas i varudeklarationen ingår dessutom i EG:s tillsatsförordning, TSE-förordningen, förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, GMO-spårbarhetsförordningen och biproduktförordningen.

Foder ska vara förpackade på ett säkert och med beaktande av produktens egenskaper lämpligt sätt.

Närmare bestämmelser om varudeklarationen och de uppgifter som ska lämnas i den, de tillåtna avvikelserna i egenskaperna samt förpackningskraven utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

16 §
Temporära begränsningar

Om det finns grundad anledning att anta att ett foder kan orsaka allvarlig fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, kan jord- och skogsbruksministeriet genom förordning temporärt förbjuda eller begränsa tillverkning, utsläppande på marknaden, användning, import eller export av fodret i fråga samt bestämma att förbjudna foder dras bort från marknaden och avlägsnas från lagren på primärproduktionsställena och hos övriga innehavare. I förordningen kan det dessutom föreskrivas att Livsmedelssäkerhetsverket i enskilda fall får ge tillstånd att avvika från förbudet och begränsningarna i förordningen, om det kan säkerställas att det foder som tillståndet gäller inte medför fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön. Förordningen ska då också innehålla närmare bestämmelser om villkoren för tillstånd.

3 kap.

Krav som gäller bedrivande av verksamhet

17 §
Ordnande av verksamhet

En foderföretagare är skyldig att ordna sin verksamhet så att de krav på verksamheten och fodret som föreskrivs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning samt i denna lag och med stöd av den uppfylls. Bestämmelser om foderföretagarnas ansvar för fodersäkerheten ingår också i artikel 17.1 i allmänna livsmedelsförordningen.

Bestämmelser om skyldigheten för en foderföretagare att ordna kvalitetskontroll av sin verksamhet ingår i artiklarna 5―7 i foderhygienförordningen.

En foderföretagare ska ha lämpliga lokaler, anordningar och redskap för de olika stadierna i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan. Vid hantering, användning, transport och lagring av foder ska iakttas tillräcklig omsorgsfullhet och varsamhet i syfte att förebygga negativa effekter i fråga om hälsan, säkerheten och miljön.

Närmare bestämmelser om kraven i fråga om hantering, användning, transport och lagring av foder samt kvalitetssäkring av foderföretagarnas verksamhet och de undersökningar som ska utföras inom ramen för kvalitetssäkringen kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

18 §
Anmälningsskyldighet

En foderföretagare ska med avseende på registrering göra en skriftlig anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket angående verksamheten, betydande förändringar i den och upphörande med verksamheten enligt vad som bestäms i artikel 9 i foderhygienförordningen. En anmälan med avseende på registrering som foderföretagare kan även göras i samband med ansökningsförfarande enligt lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) eller någon lag som tillämpas på registrering av djur eller någon annan motsvarande lag. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte foderföretagare som enbart levererar små mängder primärprodukter som de producerat direkt till en lokal gårdsbruksenhet för vidareanvändning.

Av anmälan ska framgå

1) företagarens namn och adress samt annan kontaktinformation anläggningsvis,

2) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning eller lägenhetssignum,

3) uppgifter om verksamhetens art eller betydande förändringar i verksamheten.

En foderföretagare som avses i 1 mom. ska en gång varje år lämna uppgifter till Livsmedelssäkerhetsverket på det sätt som verket begär om mängden foder som tillverkats, vilka foder som har använts vid tillverkningen och deras ursprung samt om foder som har släppts ut på marknaden, importerats och exporterats och i vilka mängder.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska meddelas och om anmälningsförfarandet kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

19 §
Krav som gäller journaler och spårbarhet

En foderföretagare ska föra journal över uppgifter som har att göra med verksamheten och ur vilken de uppgifter som behövs med tanke på tillsynen och fodrets spårbarhet vid behov kan klarläggas. Bestämmelser om skyldigheten att föra journal finns också i artikel 18.2 och 18.3 i allmänna livsmedelsförordningen, i bilagorna I och II till foderhygienförordningen samt i bilaga II till biproduktförordningen. Skyldigheten att föra journal gäller uppgifter med hjälp av vilka foder kan spåras samt användningen av produktionsinsatser och kontrollen av produktionsprocesserna kan följas.

Närmare bestämmelser om journalernas innehåll och uppläggning kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

20 §
Godkännande av foderföretagare

En foderföretagare ska innan verksamheten inleds hos Livsmedelssäkerhetsverket ansöka om godkännande av verksamheten, om avsikten är att bedriva verksamhet enligt artikel 10 i foderhygienförordningen, verksamhet som kräver godkännande enligt bilaga IV till TSE-förordningen eller tillverkning eller utsläppande på marknaden av foderläkemedel. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt foderhygienförordningen och TSE-förordningen ingår i artikel 13 i foderhygienförordningen och i bilaga IV till TSE-förordningen.

Av en ansökan om godkännande ska framgå

1) företagarens namn och adress samt annan kontaktinformation anläggningsvis,

2) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning eller lägenhetssignum,

3) uppgifter om verksamhetens art eller betydande förändringar i verksamheten,

4) tidpunkten då verksamheten eller verksamheten i ändrad form avses bli inledd.

Även betydande förändringar i en godkänd anläggnings verksamhet ska vara godkända innan den ändrade verksamheten inleds. En företagare ska bereda tillsynsmyndigheten tillfälle att inspektera produktionsenheter och andra verksamhetsutrymmen innan verksamheten inleds.

En foderföretagare ska godkännas om de krav som ställs i foderhygienförordningen och TSE-förordningen är uppfyllda. Ett godkännande kan utfärdas villkorligt i enlighet med artikel 13.2 i foderhygienförordningen. För en godkänd företagare kan uppställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller verksamheten i syfte att förebygga fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i en ansökan om godkännande av en företagare och om ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

21 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En foderföretagare ska omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket om han har skäl att misstänka att ett foder som han släppt ut på marknaden eller använder inte uppfyller kraven på fodersäkerhet. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om tillbakadragande från marknaden av foder som inte uppfyller kraven ingår i artikel 20 i allmänna livsmedelsförordningen.

4 kap.

Myndigheterna och deras uppgifter

22 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av Europeiska gemenskapens foderlagstiftning och denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

23 §
Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket planerar, styr, utvecklar och verkställer tillsynen över foder på nationell nivå på det sätt som anges i denna lag och sköter informationen. Livsmedelssäkerhetsverket anlitar arbetskrafts- och näringscentralerna vid tillsynen.

Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket utövar länsstyrelserna tillsyn över foderläkemedel.

Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket utövar tullverket tillsyn över importen och exporten av foder samt transporten av foder via Finland utan förtullning.

Gränsveterinärerna sörjer för tillsynen enligt denna lag vid den veterinära gränskontrollen.

24 §
Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som bestäms i 23 § kan Livsmedelssäkerhetsverket vid tillsynen anlita inspektörer som verket skriftligen har bemyndigat för uppdraget och som när de utför sina uppgifter står under Livsmedelssäkerhetsverkets tillsyn. På inspektörerna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppdrag enligt denna lag. Bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974) tillämpas på skada som inspektörerna orsakar i sitt uppdrag. En inspektör ska ha för sitt uppdrag tillräcklig yrkeskunskap om foder eller annan yrkeskunskap som behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

När auktoriserade inspektörer utför uppgifter enligt denna paragraf tillämpas på dem vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Bestämmelser om offentlighet för handlingar som lämnas till auktoriserade inspektörer och handlingar som de upprättar, inspektörernas tystnadsplikt och hur offentligheten för handlingar förverkligas finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

En auktoriserad inspektör ska visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande om foderföretagaren kräver det.

5 kap.

Laboratorier

25 §
Undersökning av prov

De prov som tillsynsmyndigheten tagit eller låtit ta för den tillsyn som avses i denna lag (myndighetsprov) ska undersökas i ett för undersökning av myndighetsprov godkänt laboratorium eller i ett nationellt referenslaboratorium.

26 §
Nationella referenslaboratorier

Jord- och skogsbruksministeriet utser de nationella referenslaboratorierna och fastställer deras uppgifter. I artikel 33 i kontrollförordningen föreskrivs om de krav som gäller de nationella referenslaboratorierna samt om laboratoriernas uppgifter.

27 §
Godkända laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner på ansökan de laboratorier som undersöker myndighetsprov. Ett godkänt laboratorium kan också ha en mobil verksamhetsenhet.

Ett laboratorium som godkänns ska ha ett skriftligt kvalitetssäkringssystem och teknisk kompetens och förmå ta fram tillförlitliga resultat. Laboratoriets personal ska ha den utbildning och kompetens som uppgiften förutsätter.

Laboratorier som undersöker myndighetsprov ska dessutom uppfylla de krav som föreskrivs i artikel 12.2 i kontrollförordningen.

Ett godkännande kan utfärdas för viss tid. För ett godkänt laboratorium kan uppställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller verksamheten i syfte att förebygga fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Närmare bestämmelser om de krav som ställs på laboratoriernas kvalitetssäkringssystem och om övriga krav som ställs för godkännande av laboratorier samt om kompetenskraven i fråga om laboratoriernas personal kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

28 §
Laboratoriers anmälningsskyldighet

Ett laboratorium för kvalitetssäkring som en foderföretagare anlitar och ett godkänt laboratorium ska underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om undersökningar som hänför sig till uppföljning och övervakning av sjukdomar eller infektioner som direkt eller indirekt kan överföras mellan djur och människor (zoonoser) och om undersökningsresultaten samt sända mikrobstammar som isolerats i undersökningar till ett nationellt referenslaboratorium.

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål meddela Livsmedelssäkerhetsverket om det sker betydande förändringar i verksamheten, om verksamheten avbryts och om verksamheten upphör. Ett godkänt laboratorium ska på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran tillställa verket ett sammandrag av de i 25 § avsedda undersökningar som laboratoriet utfört och om undersökningsresultaten.

Ett nationellt referenslaboratorium ska på begäran lämna den information till Livsmedelssäkerhetsverket och Folkhälsoinstitutet som de behöver för epidemiologisk uppföljning. Dessutom ska laboratoriet lämna den information om de mikrobstammar som avses i 1 mom. till Livsmedelssäkerhetsverket som det behöver för att styra tillsynen. Informationen till Folkhälsoinstitutet får inte innehålla identifieringsuppgifter om tillsynsobjektet.

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnande av meddelanden och sammandrag samt om förvaring och sändande av mikrobstammar utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 kap.

Tillsyn

29 §
Organisering av tillsynen

Foder och foderföretagare ska övervakas objektivt och regelbundet. Övervakningen ska effektiviseras, om det kan misstänkas att fodret eller foderföretagarens verksamhet inte uppfyller de krav som föreskrivs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den. Tillsynsåtgärderna ska vara ändamålsenliga och på ett lämpligt sätt omfatta alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för foder, från primärproduktionen av fodret tills det släpps ut på marknaden och används.

Tillsynsmyndigheten ska vid behov ge en foderföretagare råd angående iakttagandet av Europeiska gemenskapens foderlagstiftning och denna lag samt de krav som föreskrivs med stöd av dem. Närmare bestämmelser om organisering av tillsynen kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om organisering av tillsynen ingår också i Europeiska gemenskapens lagstiftning om foderkontroll, fodersäkerhet och foders hälsomässiga kvalitet samt foderhygien.

30 §
Tillsyn över laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket övervakar att de laboratorier som utför sådana undersökningar som avses i 25 § följer denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

31 §
Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Ett foderparti som förs in i Finland från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och som kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön (särskilt riskbenäget foder), ska av foderföretagaren anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket innan partiet införs i Finland.

Foder som förs in till Finland kan, om tillsynsmyndigheten så bestämmer, förvaras på ett ställe som godkänts av tillsynsmyndigheten tills denna har tillåtit att fodret får släppas ut på marknaden. Tillsynsmyndigheten kan ge tillstånd först när den erhållit tillräcklig utredning om att de krav som föreskrivs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning samt i denna lag eller med stöd av den uppfylls.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av när ett foder ska anses vara särskilt riskbenäget och om när och hur en foderföretagare ska göra en ankomstanmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om ett foderparti och vilka uppgifter som ska uppges om fodret.

32 §
Förhandsanmälan om foder som importeras

En foderföretagare ska före mottagandet anmäla införseln av ett parti av sådant foder som avses i artikel 15.5 och i artikel 17.1 i kontrollförordningen till Livsmedelssäkerhetsverket.

Foder som ska importeras kan, om tillsynsmyndigheten så bestämmer, förvaras under tullens uppsikt på ett ställe som godkänts av tillsynsmyndigheten tills denna har fått tillräcklig utredning om att de krav som föreskrivs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning samt i denna lag eller med stöd av den är uppfyllda.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om vilka foder som berörs av skyldigheten att göra förhandsanmälan, vilka uppgifter som ska meddelas om varje foder, i vilka situationer och hur en foderföretagare ska göra en förhandsanmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om ett foderparti som ska importeras samt om hur importkontrollen ska utföras.

33 §
Tillsynsplan

Livsmedelssäkerhetsverket ska utarbeta den fleråriga nationella tillsynsplan som avses i artikel 42 i kontrollförordningen och i vilken uppbyggnaden och organisationen av systemen för foderkontroll och de strategiska målen, prioriteringarna och den allmänna organiseringen i fråga om tillsynen beskrivs.

Utöver den fleråriga nationella tillsynsplanen ska Livsmedelssäkerhetsverket årligen utarbeta en tillsynsplan för organiseringen av fodertillsynen. I den årliga tillsynsplanen ska anges innehållet i kontrollerna och kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten. I planen ska dessutom anges grunderna för riskbedömningen av tillsynsobjekten och för utvärderingen av genomförandet av planen.

Närmare bestämmelser om tillsynsplanen och dess innehåll kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

34 §
Rätt att utföra inspektioner och få upplysningar

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer har för tillsynen rätt att vidta åtgärder som föreskrivs i denna lag och i Europeiska gemenskapens lagstiftning, få tillträde till platser där foder och handlingar som gäller foder hanteras, används eller förvaras, inspektera transportmedel, foderföretagarens bokföring och i 19 § avsedda journaler, samt avgiftsfritt ta nödvändiga prov av foder. På områden som omfattas av hemfriden får inspektion utföras endast av en myndighet och endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till ett förfarande som är straffbart enligt denna lag och en inspektion är nödvändig för utredningen av brottet.

Tillsynsmyndigheten samt auktoriserade inspektörer har rätt att av foderföretagarna få de uppgifter och handlingar som behövs för inspektioner eller tillsyn enligt denna lag och Europeiska gemenskapens lagstiftning. En foderföretagare ska på begäran lämna tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer alla de uppgifter som behövs för tillsynen och kontrollen.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om finska myndigheters rätt att utföra inspektioner och få information gäller också Europeiska gemenskapens inspektörer. Tillsynsmyndigheten ska vid dessa inspektioner samarbeta med Europeiska gemenskapens inspektörer.

Närmare bestämmelser om kontroll- och tillsynsförfarandet samt om provtagningen och om undersökningen av prov kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

35 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Uppgifter som erhållits vid tillsynen är sekretessbelagda enligt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i artikel 7 i kontrollförordningen.

Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter som erhållits vid tillsynen, utan hinder av sekretessbestämmelserna, lämnas ut till

1) de myndigheter som avses i 23 § för uppdrag enligt denna lag,

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott.

36 §
Tillsynsregistret

För tillsynen upprätthåller Livsmedelssäkerhetsverket ett riksomfattande register över anmälningsskyldiga foderföretagare enligt 18 § och över godkända laboratorier enligt 27 §.

37 §
Uppgifter som införs i tillsynsregistret

I tillsynsregistret ska i fråga om foderföretagare införas

1) företagarens namn och adress samt övriga kontaktuppgifter,

2) verksamhetsställenas adresser och kontaktuppgifter,

3) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning eller lägenhetssignum,

4) verksamhetsbeskrivning,

5) godkännandenummer, om det är fråga om godkännande enligt foderhygienförordningen,

6) uppgifter om föreläggande, förbud, straff eller annan påföljd som med stöd av 40―42, 45 eller 46 § i denna lag eller artiklarna 14―16 i foderhygienförordningen bestämts för företagaren,

7) verkställda tillsynsåtgärder samt andra motsvarande uppgifter som avses i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och som behövs med tanke på tillsynen.

I tillsynsregistret ska i fråga om godkända laboratorier införas

1) laboratoriets namn och adress samt övriga kontaktuppgifter,

2) analysmetoder som tillämpas vid ackrediteringen,

3) namnet på den person som ansvarar för undersökningarna i laboratoriet,

4) uppgifter om återkallelse av godkännande med stöd av 44 § eller annan påföljd,

5) verkställda tillsynsåtgärder samt andra motsvarande uppgifter som avses i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och som behövs med tanke på tillsynen.

Livsmedelssäkerhetsverket offentliggör utifrån de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. en förteckning över foderföretagarna och laboratorierna.

Uppgifterna utplånas ur registret tio år efter det att foderföretagaren har meddelat tillsynsmyndigheten om att verksamheten upphört eller efter det att verksamheten upphört. Uppgifter om straff får dock utplånas först när straffbarhet inte längre föreligger för gärningen. Om en uppgift beror på ett beslut som ännu inte har vunnit laga kraft och beslutet senare upphävs ska uppgiften utplånas så snart beslutet om upphävande har vunnit laga kraft.

På behandling av personuppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Närmare bestämmelser om registrering av foderföretagare kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

38 §
Tillsynsmyndigheters och auktoriserade inspektörers skyldighet att lämna uppgifter

Om tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör vet eller har skäl att misstänka att ett foder eller användningen av det kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, ska tillsynsmyndigheten eller den auktoriserade inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta den behöriga miljö-, livsmedels-, veterinär- eller hälsoskyddsmyndigheten om detta. En anmälan ska också alltid göras till Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket ska underrätta Folkhälsoinstitutet om ett foder eller användningen av det kan orsaka fara för människors hälsa.

Tillsynsmyndigheten och en auktoriserad inspektör är skyldig att meddela Livsmedelssäkerhetsverket de uppgifter som behövs för de register som verket för med stöd av 36 §. Tillsynsmyndigheten är dessutom skyldig att på begäran meddela Livsmedelssäkerhetsverket de övriga uppgifter om inspektioner, tillsynsåtgärder, tillsynspersonal, avgifter och tillsynen som behövs för uppföljningen av tillsynen enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer ska uppge de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. på det sätt som Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer.

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigheters och auktoriserade inspektörers anmälningsskyldighet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Offentliggörande av tillsynsresultat

Livsmedelssäkerhetsverket offentliggör tillsynsresultaten. Sekretessbelagda uppgifter som avses i 35 § får dock inte offentliggöras.

Närmare bestämmelser om offentliggörandet av tillsynsresultaten kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

7 kap.

Administrativa tvångsmedel och påföljder

40 §
Avhjälpande av missförhållande

Tillsynsmyndigheten kan föreskriva att ett missförhållande ska avhjälpas om ett foder, informationen om fodret, ett stadium i produktions-, bearbetnings- eller distributionskedjan eller produktionslokalerna, primärproduktionsstället eller den verksamhet som bedrivs där kan orsaka hälsofara, äventyra sanningsenligheten eller tillräckligheten när det gäller informationen om fodret eller vilseleda konsumenten eller i övrigt inte uppfyller kraven i foderlagstiftningen. Missförhållandet ska avhjälpas omedelbart eller inom den tid tillsynsmyndigheten fastställt.

41 §
Förbud

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda att ett foder

1) tillverkas och bearbetas, om de produktions-, bearbetnings- eller förvaringslokaler, de metoder eller den utrustning som används vid bearbetningen eller tillverkarens kvalitetssäkringssystem eller produkterna inte uppfyller de krav som ställs på dem i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den,

2) hanteras, om de lokaler för hantering eller förvaring, de metoder eller den utrustning som används eller foderföretagarens kvalitetssäkringssystem eller produkterna inte uppfyller de krav som ställs på dem i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den,

3) släpps ut på marknaden eller används, om fodret, förpackandet av det eller uppgifterna om det inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den eller om fodret används i strid med bruksanvisningarna eller om fodertillverkaren, den som släpper ut fodret på marknaden eller användaren har underlåtit att iaktta anmälningsskyldigheten enligt 18 § eller fodertillverkaren, den som släpper ut fodret på marknaden eller användaren inte är godkänd i enlighet med 20 §,

4) transporteras eller lagras, om transportmaterielen eller lagerlokalerna inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den,

5) är i omlopp på den inre marknaden, importeras eller exporteras, om fodret inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den.

Ett förbud får utfärdas endast om missförhållandet kan medföra fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, om missförhållandet fortgår eller återkommer eller förorsakas uppsåtligen.

Förbudet ska utfärdas för viss tid, om det missförhållande som ligger till grund för förbudet kan avhjälpas. Förbudet ska omedelbart återkallas, om det missförhållande på vilket förbudet grundar sig har avhjälpts eller om det inte längre är av betydelse för förbudet.

Förbudet ska iakttas även om ändring söks, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställighet av tillsynsmyndighetens beslut eller bestämmer att verkställigheten ska avbrytas.

42 §
Förnyad hantering, förstörande och återsändande av foder

Har tillsynsmyndigheten med stöd av 41 § utfärdat ett förbud mot produktion, bearbetning, hantering, utsläppande på marknaden, användning, handel på den inre marknaden, import eller export av foder, kan Livsmedelssäkerhetsverket förordna att fodret på ett sätt som verket godkänner och på foderföretagarens bekostnad ska hanteras på nytt, förstöras, användas för annat ändamål eller återsändas till avgångslandet. Till beslutet kan fogas bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid verkställigheten.

43 §
Avbrytande, ändring och återkallelse av registrering och godkännande av foderföretagare

Bestämmelser om avbrytande, ändring och återkallelse av registrering och godkännande av en foderföretagare finns i artiklarna 14―16 i foderhygienförordningen.

44 §
Återkallelse av godkännande av ett laboratorium

Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla godkännandet av ett godkänt laboratorium, om laboratoriet lägger ned den verksamhet som utgör grund för godkännandet.

Dessutom kan Livsmedelssäkerhetsverket återkalla ett godkännande, om ett laboratorium eller den verksamhet som bedrivs där på något väsentligt sätt bryter mot de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den och om laboratoriet inte trots Livsmedelssäkerhetsverkets föreläggande avhjälper bristerna inom rimlig tid. Ett godkännande kan dock återkallas omedelbart, om det är nödvändigt på grund av en oskälig skada som verksamheten medför för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Livsmedelssäkerhetsverket kan också återkalla ett godkännande av ett laboratorium under den tid behandlingen av ett ärende enligt 2 mom. kräver, om bristerna i verksamheten vid laboratoriet riskerar äventyra undersökningsresultatens tillförlitlighet.

45 §
Vite och tvångsutförande

Livsmedelssäkerhetsverket kan förena ett föreläggande enligt 40 §, ett förbud enligt 41 § eller ett föreläggande om förnyad hantering, förstörande eller återsändande enligt 42 § med vite eller med hot om att det som försummats vidtas på den försumliges bekostnad.

I ett ärende som gäller vite, hot om tvångsutförande eller tvångsutförande iakttas viteslagen (1113/1990).

46 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) tillverkar, släpper ut på marknaden, importerar eller exporterar foder som inte uppfyller de i 6―15 § eller med stöd av dem föreskrivna kraven på foder eller på förpackandet eller märkningen av foder,

2) bryter mot bestämmelsen i 17 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den om tillverkning, hantering, transport, lagring, användning eller kvalitetssäkring av foder,

3) bryter mot ett förbud som utfärdats med stöd av 7 § 3 mom. eller ett temporärt förbud som utfärdats med stöd av 16 §,

4) försummar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 18 §, den skyldighet att föra journal som föreskrivs i 19 § eller den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 34 § 2 mom.,

5) försummar att ansöka om godkännande som foderföretagare enligt 20 §,

6) i strid med 15 § eller i övrigt ger vilseledande uppgifter om ett foder eller ett foders egenskaper, eller

7) bryter mot ett föreläggande som utfärdats med stöd av 40 §, ett förbud som utfärdats med stöd av 41 §, ett föreläggande som gäller hantering, förstörande eller återsändande som utfärdats med stöd av 42 § eller fortsätter sin verksamhet fastän en registrering eller ett godkännande har avbrutits eller återkallats med stöd av 43 §,

ska, om inte försummelsen eller den fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön som gärningen medfört ska anses ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för foderlagsförseelse dömas till böter.

47 §
Polisanmälan

Livsmedelssäkerhetsverket gör polisanmälan om foderlagsförseelse för de myndigheters räkning som avses i 23 § och för de auktoriserade inspektörers räkning som avses i 24 §. Anmälan behöver dock inte göras, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

48 §
Skadeståndsskyldighet

Den som tillverkat, låtit tillverka eller i landet infört foder ska ersätta skador som åsamkas köparen av att ett foder i yrkesmässig användning inte uppfyller de krav som föreskrivs i Europeiska gemenskapens foderlagstiftning, i denna lag eller med stöd av den. Ersättning ska betalas även om skadan inte orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Någon skadeståndsskyldighet enligt 1 mom. föreligger dock inte, om den mot vilken skadeståndsanspråket framställs visar att det är sannolikt att fodret inte varit behäftat med det fel som orsakat skadan vid den tidpunkt då han släppte ut fodret på marknaden.

Angående skyldigheten för den som tillverkat, låtit tillverka eller i landet infört foder att ersätta skador fodret har orsakat på person eller på sådan egendom som är avsedd för enskild användning eller konsumtion och som den skadelidande huvudsakligen har använt på ett sådant sätt föreskrivs i produktansvarslagen (694/1990).

49 §
Avgifter

För myndighetsprestationer enligt denna lag tas avgifter ut till staten enligt vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

50 §
Arvoden och kostnadsersättningar

Livsmedelssäkerhetsverket betalar arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner och provtagningar enligt denna lag till de inspektörer som auktoriserats av verket.

51 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som har meddelats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Rättelse i avgifter som fastställts av en statlig myndighet får sökas i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

52 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

Genom denna lag upphävs foderlagen av den 5 juni 1998 (396/1998) jämte ändringar. De förordningar och beslut som jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat med stöd av den lag som upphävs genom denna lag förblir alltjämt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

53 §
Övergångsbestämmelser

Foderföretagare som godkänts eller anmälts med stöd av foderlagen eller lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd innan denna lag träder i kraft får utan särskilt godkännande eller separat anmälan fortsätta sin verksamhet.

På sådana anmälningar och ansökningar om godkännande som gäller foderföretagare och som är anhängiga innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 27/2007
JsUB 7/2007
RSv 119/2007
Rådets direktiv 70/524/EEG (31970L0524); EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1
Rådets direktiv 90/167/EEG (31990L0167); EGT nr L 92, 7.4.1990, s. 42
Rådets direktiv 96/25/EG (31996L0025); EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 35
Rådets direktiv 79/373/EGG (31979L0373); EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30
Rådets direktiv 93/74/EGG (31993L0074); EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23
Rådets direktiv 82/471/EGG (31982L0471); EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG ( 32002L0032); EGT nr L 140, 30.5.2002, s. 10,
Kommissionens beslut 2004/217/EG (32004D0217); EGT nr L 67, 5.3.2004, s. 31

Helsingfors den 8 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.