74/2008

Given i Helsingfors den 31 januari 2008

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 3 § samt 16 § 1 mom. 10―14, 17 och 19 punkten,

sådana de lyder, 3 § i förordning 706/2002 samt 16 § 1 mom. 10―14, 17 och 19 punkten i förordning 282/2005, samt

ändras 16 § 1 mom. 21 och 23 punkten samt 2 och 4 mom., 17 § 2 mom., 19 §, 24 § 2 mom., 28 § 1 och 2 mom. samt 31 §,

sådana de lyder, 16 § 1 mom. 21 och 23 punkten samt 2 och 4 mom., 17 § 2 mom., 19 §, 28 § 1 mom. och 31 § i nämnda förordning 282/2005, 24 § 2 mom. i förordning 1273/1997 och 28 § 2 mom. i förordning 183/1998, som följer:

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om


21) kommissarie, kriminalkommissarie och inspektör vid skyddspolisen polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller avlagd A-del av polisbefälsexamen, eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,


23) polismän som hör till underbefälet polisunderbefälsexamen eller avlagd A-del av polisbefälsexamen, eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,


Till rektor för Polisyrkeshögskolan kan en person som avlagt högre högskoleexamen utnämnas, om han eller hon i övrigt anses vara särskilt meriterad för uppgiften. Av särskilda skäl kan en person som avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en överlärartjänst, om han eller hon är synnerligen väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten. Av särskilda skäl kan en person som inte har avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en lektorstjänst, om han eller hon är synnerligen väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten.


En överlärare, en överkommissarie i undervisningstjänst och en lektor vid Polisyrkeshögskolan ska inom tre år efter tjänsteutnämningen avlägga en lärarutbildning som omfattar minst 60 studiepoäng eller 35 studieveckor, om inte han eller hon tidigare har avlagt en lärarutbildning, pedagogiska studier för ämneslärare eller en examen där lärarutbildning ingår.


17 §

Inrikesministeriet utnämner direktören för Polisens teknikcentral samt polischefen och biträdande polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors härad. Inrikesministeriet utnämner även rektorn för Polisyrkeshögskolan sedan Polisyrkeshögskolans styrelse har gett sitt utlåtande om sökandena.

19 §

Polisinrättningen i häradet, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral utnämner andra tjänstemän vid sin enhet än de som avses i 17 och 18 § samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

24 §

Polismän som hör till polisbefälet vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen eller Polisyrkeshögskolan och polismän som hör till polisbefälet vid den lokala polisen, med undantag av chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen, chefen för rörliga polisen, länsman, polischef och biträdande polischef, är skyldiga att avgå från sin tjänst när de fyller 63 år.

28 §

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisens teknikcentral och polisinrättningarna i häradet ska ha ett reglemente som enheten fastställer.

Polisens länsledning eller polisens högsta ledning fastställer reglementet för ett samarbetsområde i enlighet med vad som bestäms om deras uppgifter i 8 § polisförvaltningslagen.


31 §

Polisens museer är Polismuseet som finns i anslutning till Polisyrkeshögskolan och Kriminalmuseet som drivs av centralkriminalpolisen. I anslutning till polisinrättningarna kan finnas polisinrättningarnas museisamlingar.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.