50/2008

Given i Helsingfors den 24 januari 2008

Statsrådets förordning om avgift för beslut om exporttillstånd för försvarsmateriel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §

Sådana beslut om exporttillstånd enligt lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990) som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde utgör offentligrättsliga prestationer som avses i 3 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka det tas ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet.

Avgiften är 180 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 24 januari 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.