32/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött år 2007 så som bestäms i denna förordning.

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett litet slakteri.

2 §
Fastställande av transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött kan beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkända små slakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda.

3 §
Beloppet av transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött beviljas för kött som producerats inom Lapplands län i enlighet med bilaga 1, dock sammanlagt högst 190 000 euro.

Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det i ovan 1 mom. nämnda maximibeloppet, sänks stödet proportionellt med hänsyn till överskridningen.

Om summan av det transportbidrag som med stöd av denna förordning och i övrigt har betalats eller skall betalas till bidragstagaren överstiger det belopp som föreskrivs ovan i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 januari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT
Stödområden euro/ton
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 34,78
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå 34,78
C3-P4
Posio 60,96
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till P5 60,96
C4-P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner de regioner som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007) 139,31

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.