30/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 19 § 2 mom. i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998), 26 § 2 mom. i lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998) samt 1 a och 11 § i lagen av den 18 december 1998 om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), av dem 1 a § i sistnämnda lag sådan den lyder i lag 1123/2007:

1 §
Användningsområde

Gemensam ansökan används vid antagning av studerande till grundläggande yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och till gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen (629/1998). Gemensam ansökan används också vid antagning av studerande till undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning.

Gemensam ansökan används inte vid antagning av studerande till

1) utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen som avläggs genom en fristående examen,

2) grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning,

3) grundläggande yrkesutbildning som i första hand är avsedd för vuxna,

4) grundläggande yrkesutbildning på främmande språk,

5) utbildning som ordnas av specialyrkesläroanstalter,

6) undervisning och handledning som ges handikappade i tränings- och rehabiliteringssyfte,

7) utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning,

8) orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning,

9) gymnasieutbildning för vuxna,

10) skolorna Helsingin Saksalainen koulu och International School of Helsinki samt Steinerskolorna.

2 §
Gemensam ansökan

Vid gemensam ansökan används en enda ansökan för att söka till utbildning som hör till användningsområdet för gemensam ansökan. Gemensam ansökan genomförs med hjälp av det register för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998). Vid gemensam ansökan och kompletterande ansökan i samband med den iakttas antagningsgrunder och tidtabeller som undervisningsministeriet fastställt.

3 §
Ordnande av gemensam ansökan

Utbildningsstyrelsen svarar på riksplanet för genomförandet av gemensam ansökan, för mottagningen, behandlingen och förvaringen av ansökningar som omfattas av användningsområdet för gemensam ansökan samt beslutar om närmare tidtabell för förandet av antagningsregistret. Utbildningsstyrelsen har dessutom till uppgift att i samarbete med utbildningsanordnarna producera information för att stödja dem som blivit utan studieplats att söka sig till någon annan utbildning eller ut i arbetslivet.

Utbildningsanordnarna lagrar uppgifter om utbildningsutbudet, antagningsgrunderna samt andra uppgifter som antagningen förutsätter i registret för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning. I registret lagrar utbildningsanordnarna också uppgifter om dem som tagit emot en studieplats.

4 §
Ansökningsönskemål

Den som söker till utbildning som deltar i gemensam ansökan kan lägga fram högst fem ansökningsönskemål. Den sökandes ansökningsönskemål beaktas vid antagningen i den prioritetsordning som han eller hon har uppgivit. Den sökande kan ändra sina ansökningsönskemål endast under ansökningstiden.

Den sökande kan söka till alla sina ansökningsönskemål på basis av ansökan enligt prövning som avses i 27 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning och i 20 § 1 mom. i gymnasielagen. Den sökande sänder bilagorna för ansökan enligt prövning direkt till utbildningsanordnaren.

Registret för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning ger utbildningsanordnaren ett förslag till antagning av den studerande. Utbildningsanordnaren antar den sökande till det högsta ansökningsönskemål som den sökandes antagningspoäng räcker till. Den sökande kan antas från reservplats endast till ansökningsönskemål som han eller hon har prioriterat högre.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 30 december 1998 om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (1197/1998).

Denna förordning tillämpas för första gången vid antagningen av studerande till utbildning som inleds efter den 1 augusti 2008.

Till och med den 31 december 2009 deltar länsstyrelserna för utbildningsstyrelsens räkning i skötseln av handlednings- och rådgivningstjänsterna samt i ordnandet av utbildning för handlednings- och rådgivningsinstanserna.

Utbildning som leder till grundexamen i dans, grundexamen i musik samt grundexamen i idrott hör till gemensam ansökan i och med den utbildning som inleds den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 januari 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.