29/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Statsrådets förordning om Universitetens servicecenter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Universitetens servicecenter är ett ämbetsverk som lyder under undervisningsministeriet och som har till uppgift att i den omfattning som undervisningsministeriet bestämmer producera stödtjänster för personal- och ekonomiförvaltningen samt andra stödtjänster för universiteten och statliga ämbetsverk på det sätt som avtalats om tjänsterna i det serviceavtal som ingåtts mellan universitetet eller ämbetsverket och servicecentret.

Servicecentret tillhandahåller tjänster på finska och svenska.

2 §
Verksamhetsställen

Servicecentret har sitt huvudkontor i Vasa stad och filialer i Joensuu stad samt i huvudstadsregionen i Helsingfors stad eller Esbo stad.

3 §
Personal

Chef för servicecentret är en direktör. Servicecentret kan ha annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

4 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om uppläggningen av arbetet och organisationen samt om uppgifterna meddelas i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av direktören.

5 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksamheten samt svarar för verksamhetens resultat och måluppfyllelsen.

6 §
Delegation

Servicecentret bistås av en delegation, som behandlar riktlinjerna för verksamheten och dess utveckling samt tar initiativ som gäller dessa.

Delegationen tillsätts av undervisningsministeriet och består av representanter för ministeriet, för de universitet som använder centrets tjänster och eventuella andra intressegrupper samt för servicecentret. Delegationens mandatperiod är två år.

7 §
Avgörande av ärenden

De ärenden om vilka servicecentret ska besluta avgörs av direktören eller en annan tjänsteman enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen.

8 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för direktören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med servicecentrets ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

9 §
Tillsättning av tjänster och anställning av annan personal

Direktören utnämns av undervisningsministeriet. Den övriga personalen utnämns eller anställs av direktören, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

10 §
Beviljande av tjänstledighet

Annan tjänstledighet för direktören än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av undervisningsministeriet. I fråga om beviljande av tjänstledighet i övriga fall föreskrivs i arbetsordningen.

11 §
Avgifter för tjänsterna

Servicecentrets tjänster är avgiftsbelagda. För tjänsterna tar centret ut ett belopp som motsvarar de totala kostnaderna för att producera tjänsten (självkostnadsvärde).

De enskilda tjänsternas självkostnadsvärden bestäms närmare i serviceavtalen.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

Medan servicecentret drivs med anslag som anvisas i statsbudgeten kan man genom beslut av undervisningsministeriet avstå från att ta ut de avgifter som föreskrivs i denna förordning. Man kan dock avstå från att ta ut avgifter högst till den 31 december 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 januari 2008

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Ekonomichef
Eero Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.