28/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Statsrådets förordning om delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 8 b § 2 mom. i kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/1995), sådant det lyder i lag 1375/2007:

1 §
Medlemmar

Delegationen ska bestå av minst 10 och högst 14 medlemmar, som var och en har en personlig ersättare.

Statsrådet förordnar hälften av medlemmarna och deras ersättare så, att åtminstone finansministeriet, undervisningsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet är företrädda i delegationen. Hälften av medlemmarna och deras ersättare utses av Finlands Kommunförbund.

Statsrådet utser bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för delegationen.

Medlemmarnas och ersättarnas mandatperiod är tre år.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning medan planerna och projekten utarbetas,

2) statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin,

3) regeringspropositioner som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning innan propositionerna behandlas i statsrådet,

4) kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna,

5) andra viktiga ärenden som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning.

3 §
Sektioner

Delegationen kan för beredningen av ärenden tillsätta sektioner och till medlemmar i sektionerna kalla personer utanför delegationen. Dessa medlemmar har samma ställning vid möten som de övriga medlemmarna i sektionen.

4 §
Beslutförhet

Delegationen och dess sektion är beslutföra, om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av såväl de medlemmar som utsetts av statsrådet som de som utsetts av Finlands Kommunförbund är närvarande.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2008.

Den delegation för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning vars mandatperiod pågår när denna förordning träder i kraft fortsätter i sin uppgift till den 25 januari 2009.

Helsingfors den 17 januari 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Konsultativ tjänsteman
Hannele Savioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.