17/2008

Given i Helsingfors den 10 januari 2008

Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i arbetsordningen av den 5 april 2007 för statsrådets kansli (394/2007) 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 9 § 2 mom., 31 §, 33 § 1 mom. och 34 §, av dem 34 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 507/2007, samt

fogas till 27 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Verksamheten vid avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster leds av avdelningschefen.

Avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster omfattar

- förvaltningsenheten, som leds av avdelningschefen,

- statsrådets translatorsbyrå, som leds av regeringsrådet, chefen för translatorsbyrån, samt

- informationstjänsten, som leds av chefen för informationstjänsten.


5 §

Beredskapsavdelningens verksamhet leds av avdelningschefen, dock så att statsrådets säkerhetsdirektör och lägesbildsfunktionen funktionellt är direkt underställda den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod. Avdelningschefen ska hållas underrättad om ärenden vars behandling är direkt underställd den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod.


6 §

Verksamheten vid avdelningen för ägarstyrning leds av avdelningschefen.


9 §

Ordförande för ledningsgruppen för politiktjänsterna är den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod och som statssekreterarens ställföreträdare understatssekreteraren.


27 §

I andra ärenden än sådana som är av samhällelig eller ekonomisk betydelse ges kansliets utlåtande beroende på ärende av den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren eller avdelningschefen för avdelningen för ägarstyrning.

31 §

I fråga om utnämningar som verkställs av statsrådets kansli beviljas annan tjänstledighet än sådan som beviljas med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal av den som har behörighet att utnämna personen i fråga. Understatssekreteraren beviljar dock tjänstledighet för kortare tid än ett år, när statsministern eller en minister är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

Tjänstemännens andra semestrar än de som fastställs i semesterplanen samt annan frånvaro godkänns av den chef som förordnats därtill. Avdelningschefernas semestrar och frånvaro godkänns av understatssekreteraren.

33 §

Utöver vad som annars föreskrivs i denna arbetsordning avgör understatssekreteraren ärenden som gäller

1) interna anvisningar och föreskrifter samt den interna ordningen vid statsrådets kansli,

2) förvaltningsbeslut i ärenden som inte med stöd av andra bestämmelser om statsrådets kansli ska avgöras av statsministern eller en minister, och i fråga om vilka beslutanderätt inte i arbetsordningen har givits åt någon annan tjänsteman vid kansliet,

3) fastställande av semesterplanen för ämbetsverket och ändringar av den,

4) godkännande av kansliets interna budget,

5) organiseringen av den interna kontrollen, samt

6) preciserande tjänstekollektivavtal och sådana anställningsvillkor för tjänstemän vid statsrådets kansli som avgörs av kansliet med stöd av dessa avtal.


34 §

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för förvaltningsenheten ärenden som gäller

1) uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk, om de inte ankommer på någon annan tjänsteman,

2) avtal och bestämmelser som gäller betalningsrörelsen och betalningsmedel,

3) granskning av lös egendom samt ärenden som gäller dem som utför denna granskning,

4) godkännande av reseräkningar,

5) godkännande av ändringar i avskrivningsplanen,

6) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

7) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

8) utfärdande av intyg till en tjänsteman över att tjänstemannen har sagt upp sig och att tjänsteförhållandet har upphört och utfärdande av arbetsintyg,

9) semesterpenningar, semesterersättningar och arvoden, samt

10) godkännande av löner för utbetalning.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.

Helsingfors den 10 januari 2008

Statsminister
Matti Vanhanen

Avdelningschef, överdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.