16/2008

Given i Helsingfors den 10 januari 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 1 och 2 §, 6 § 3 mom., 7 och § 15 §, 16 § 1 mom. och 17 §, av dem 6 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 894/2007, samt

fogas till 3 § ett nytt 5 mom. och till 10 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller typgodkännande av sådana fordon, trafiktraktorer, motorredskap och terrängfordon i kategori M, N, O, L, C och R samt system, komponenter och separata tekniska enheter som avses i fordonslagen (1090/2002), samt registrerings-, kopplings- och ändringsbesiktning av fordon.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) EG-typgodkännande typgodkännande enligt Europeiska gemenskapens rättsakter om typgodkännande av fordon och av system, komponenter och separata tekniska enheter i dessa; typgodkännande av hela fordon baserar sig på följande direktiv:

1) rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, nedan direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar,

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, nedan direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon,

3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, nedan direktivet om typgodkännande av traktorer.

b) E-typgodkännande typgodkännande enligt de reglementen, nedan E-reglementen, som fogats till den i Genève den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976, nedan Genèveöverenskommelsen),

c) nationellt typgodkännande typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter i Finland,

d) typgodkännande av små serier typgodkännande av sådana fordon som tillverkas i begränsat antal och som inte har beviljats fullständigt typgodkännande i den form fordonet avses bli infört i registret,

e) intyg över överensstämmelse ett av innehavaren av ett EG-typgodkännande för fordon ifyllt intyg för ett enskilt fordon med sådana tekniska uppgifter som föreskrivs i direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar, direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon samt direktivet om typgodkännande av traktorer,

f) typ fordon (fordonstyp), komponenter, system eller separata tekniska enheter som är likadana i fråga om sådana väsentliga delar som avses i direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar, direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, direktivet om typgodkännande av traktorer, nedan typgodkännandedirektiven, särdirektiv som utfärdats med stöd av dem eller nationell lagstiftning,

g) system ett fordons apparatur, såsom bromsar eller avgasreningssystem eller inredningsdetaljer, som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter,

h) komponent en anordning avsedd som en del av ett fordon, såsom en strålkastare, vilken kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt,

i) separat teknisk enhet en anordning avsedd som en del av ett fordon, såsom underkörningsskydd, vilken hänför sig till en viss fordonstyp och kan typgodkännas särskilt eller som en del av den aktuella fordonstypen, samt en från fordonet fristående anordning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

j) typgrupp fordon i kategori M1 eller L, som är likadana i åtminstone följande väsentliga avseenden: tillverkare, väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter såsom, chassi, bottenplatta och ram (uppenbara och väsentliga skillnader) samt motor (förbränningsmotor/elektrisk motor/hybrid),

k) godkännandemyndighet Fordonsförvaltningscentralen,

l) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera ett enskilt fordon och i vilken de uppgifter som är nödvändiga för registreringen av fordonet konstateras samt i vilken kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert samt till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med bestämmelserna,

m) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon,

n) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon ska kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret ska kunna ändras eller kompletteras,

o) efterkontroll besiktning som för ett fordon som underkänts i en besiktning ska förrättas inom en månad efter denna besiktning på samma besiktningsställe där fordonet underkändes, samt

p) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §
Ansökan om EG-typgodkännande

5. En ansökan gällande EG-typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet får inlämnas till endast en medlemsstat. För varje typ som ska godkännas ska en separat ansökan inlämnas.

6 §
Beviljande av typgodkännande

3. En godkännandemyndighet som anmäler ett beviljat, vägrat och återkallat EG-typgodkännande och typgodkännande av små serier till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och till kommissionen ska följa det förfarande som föreskrivs i typgodkännandedirektiven samt de särdirektiv som utfärdats med stöd av dem. När anmälan om beviljande, vägrande och återkallande av E-typgodkännande görs till en godkännandemyndighet i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga ska det förfarande som föreskrivs enligt Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den följas.

7 §
Undantag vid nationellt typgodkännande

Godkännandemyndigheten kan när det gäller nationellt typgodkännande av fordon i särskilda fall medge smärre undantag från kraven enligt kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002), kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) samt kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (274/2006).

10 §
Ändring av EG-typgodkännande

5. I ärenden som gäller ändringar och utvidgningar av EG-typgodkännanden som beviljats i Finland tillämpas det förfarande som föreskrivs i rättsakten om typgodkännandet.

15 §
Begränsningar i typgodkännandeintyget

Om typgodkännandeintyget för ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet innehåller sådana begränsningar i fråga om användningen som anges i direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar eller i direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, ska tillverkaren i egenskap av innehavare av intyget lämna fullständiga uppgifter om dessa begränsningar och eventuella monteringsanvisningar tillsammans med varje system, komponent eller separat teknisk enhet som tillverkats.

16 §
Fordonstyp

1. Fordon i kategorierna M, N, O, C och R samt trafiktraktorer indelas enligt nationellt typgodkännande som hörande till samma typ enligt vad som föreskrivs i typgodkännandedirektiven.

17 §
Godkännande av tekniska tjänster

1. Om förutsättningarna för godkännande av en teknisk tjänst föreskrivs i 47 § i fordonslagen. För att visa att de krav som uppställts uppfylls ska den tekniska tjänsten genom ackreditering eller på något annat för den som beviljar godkännandet godtagbart sätt visa att den uppfyller de krav som avses i 47 § 1 eller 2 mom. i fordonslagen.

2. Den tekniska tjänsten ska förbinda sig att

a) sörja för att verksamheten enligt 36 och 45 § i fordonslagen hela tiden uppfyller de krav och villkor som godkännandet av den tekniska tjänsten förutsätter,

b) omedelbart underrätta kommunikationsministeriet om sådana förändringar i dess organisation eller dess verksamhet i övrigt som kan inverka på verksamheten som anmäld tjänst eller på hur de föreskrivna kraven uppfylls,

c) handla i enlighet med de verksamhetssystem, de instruktioner om förfaringssätt och de redogörelser som den tekniska tjänsten i samband med bedömningen av dess kompetens företett,

d) delta i det nationella och det internationella samarbetet mellan anmälda tjänster eller på annat sätt säkerställa att den följer utvecklingen i fråga om förfaranden och krav som tillämpas i verksamhet enligt 36 och 45 § i fordonslagen.

e) varje år lämna en verksamhetsberättelse till kommunikationsministeriet inom två månader från det att den färdigställts eller, ifall av berättelsen inte framgår verksamheten som godkänd tjänst, en separat redogörelse för tjänstens verksamhet som sådan tjänst,

f) då den för enskilda uppgifter som hör till verksamheten enligt 36 och 45 § i fordonslagen anlitar utomstående provnings- och kontrolltjänster, sörja för och ansvara för att en sådan tjänst uppfyller minimikraven enligt tillämpligt direktiv.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.

På traktorer i kategorierna T1―T3 som typgodkänts före den 1 juli 2005 och som tas i bruk första gången före den 1 juli 2009 tillämpas i fråga om 1 § och 16 § 1 mom. de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 10 januari 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Päivi Yrjönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.