7/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §

För arbets- och näringsministeriets prestationer enligt kärnenergilagen (990/1987) för övervakning av användningen av kärnenergi tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning.

2 §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är:

1) behandling av tillståndsansökan vid arbets- och näringsministeriet utan avgörande i sak samt arbets- och näringsministeriets tillståndsbeslut,

2) förhandsbesked som nämns i 8 § 3 mom. kärnenergilagen,

3) beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet,

4) beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör,

5) beslut om obligatoriskt samarbete vid avfallshantering, samt

6) annan övervakning än de beslut som nämns i 1–5 punkten och som sammanhänger med övervakningen av kärnavfallshantering och av reservering av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen.

3 §

För de prestationer som nämns i 2 § tas avgifter ut enligt en prislista som finns som bilaga.

För en sådan ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. i kärnenergilagen tas tre fjärdedelar ut av den avgift som nämns i prislistan.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2008 och gäller till och med den 30 juni 2008.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 11 januari 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Ekonomichef
Taina Vähimaa

Bilaga

Prislista
Prestation Avgift i euro
1. Tillstånd att använda kärnenergi
1.1 Tillstånd till utförsel 440,-
1.2 Tillstånd till införsel 440,-
1.3 Tillstånd att ingå och fullgöra ett privaträttsligt avtal 440,-
1.4 Tillstånd att temporärt använda kärnanläggning i transportmedel på finskt område 8 410,-
2. Förhandsbesked som avses i 8 § 3 mom. kärnenergilagen om huruvida tillstånd skall sökas för verksamheten 250,-
3. Behandling av ansökan utan avgörande i sak 250,-
4. Kärnavfallshantering
4.1 Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering
4.1.1 Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 6 220,-
4.1.2 Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 350,-
4.2 Beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet 6 060,-
4.3 Beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör 6 060,-
5. Reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
5.1 Årlig övervakningsavgift för reserveringsskyldighet
5.1.1 Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 8 000,-
5.1.2 Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 700,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.