1495/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 1 §, 2 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 4 mom., 8 § 1 och 5 mom., 9 § och 13 § 1 mom.,

av dem 6 §, 7 § 1 och 4 mom. och 8 § 5 mom. sådana de lyder i lag 434/2007, samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Såsom skördeskadeersättningar kan av statens medel betalas lägenhetsbestämd ersättning och allmän ersättning i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Lägenhetsbestämda ersättningar kan betalas som stöd för förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.

2 §
Skördeskadeersättning

Med skördeskador avses i denna lag kvantitativ skada som drabbat skörden. Skördeskadeersättning kan också betalas, om skörden till följd av orsaker som avses i 1 mom. drabbats av sådan skada att skörden på grund av nedsatt kvalitet inte kan användas för något kommersiellt ändamål.


6 §
Växtarternas priser per enhet

Efter att ha hört delegationen för skördeskador meddelar Landsbygdsverket årligen föreskrifter om de priser per enhet på olika växtarter som ska tillämpas vid värderingen av skördeskador som ersätts enligt denna lag. Priserna per enhet fastställs så att de motsvarar de genomsnittliga försäljningspriserna under skördeåret i fråga.

7 §
Normskörd

Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörden per arealenhet på normskördeområdet. Normskörden är det aritmetiska medelvärdet av skördemängderna under de fem år som föregår skadeåret. Vid beräkningen av medelvärdet beaktas inte den största och minsta skörden. Om det inte finns uppgifter om skördemängderna för fem år, beräknas normskörden som det aritmetiska medelvärdet av skördemängderna under de tre år som föregår skadeåret.


För bestämmandet av normskördar indelas landet i normskördeområden, som motsvarar arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om normskördar per växtart för respektive år.

8 §
Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Lägenhetsbestämda skördeskador beräknas genom att värdet av skadeårets skörd dras av från värdet av brukningsenhetens normskörd. Om ett växtbestånd som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden drabbats av övervintringsskador bryts upp och åkern besås på nytt eller läggs i träda eller anläggs som icke-odlad åker som sköts, beaktas vid beräknandet av den lägenhetsbestämda skördeskadan dock endast 30 procent av värdet av växtens normalskörd på den förstörda arealen. Närmare bestämmelser om ersättande av övervintringsskador kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Ersättning enligt denna paragraf ska sökas innan skörden inleds på skadeområdet. Om skadan kan konstateras först vid skörden, får ansökan göras i samband med skörden. Ansökan ska dock göras i så god tid innan skörden har avslutats på det jordbruksskifte som råkat ut för skördeskadan att det går att bedömma skadan. På grundval av en ansökan som gjorts efter avslutad skörd beviljas inte ersättning. Ersättning för övervintringsskada ska sökas innan det skadade växtbeståndet bryts upp, dock senast den 15 juni efter det att skadan uppdagats. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökan om ersättning.

9 §
Allmän ersättning

Om skadorna drabbat ett vidsträckt, geografiskt klart begränsbart område, kan på grunder som ska föreskrivas genom förordning av statsrådet allmänna ersättningar betalas till de odlare som drabbats.

9 a §
Högsta tillåtna ersättningsbelopp

De lägenhetsbestämda ersättningarna enligt 8 § och de allmänna ersättningarna enligt 9 § får inte tillsammans eller enskilt leda till att någon ersättningstagare överkompenseras på det sätt som avses i artikel 19.2 och 19.3 i den förordning av kommissionen som avses i 1 §.

13 §
Sänkning och förvägran av ersättning

Ersättningen för en skördeskada kan sänkas eller förvägras, om den som har ansökt om ersättning uppsåtligen eller av vårdlöshet bidragit till skadan eller om odlingen har anlagts på en växtplats vars beskaffenhet eller läge inte lämpar sig för grödan i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 133/2007
JsUB 9/2007
RSv 138/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.