1493/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgiftsbelagda prestationer som justitieministeriet, Brottspåföljdsverket, Riksåklagarämbetet, Konkursombudsmannens byrå, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Rättsregistercentralen, Centralen för undersökning av olyckor, Justitieförvaltningens servicecentral, Justitieförvaltningens datateknikcentral, Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, de statliga valmyndigheterna och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral tillhandahåller.

Denna förordning gäller även Fångvårdsväsendets och Kriminalvårdsväsendets prestationer, om inte annat föreskrivs särskilt om dem.

Denna förordning gäller även lokalhyror som tas ut av andra myndigheter inom justitieministeriets förvaltningsområde än de myndigheter som nämns i 1 och 2 mom.

Om avgifter för offentliga köpvittnens prestationer föreskrivs särskilt.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som de myndigheter som nämns i 1 § tar ut fasta avgifter för enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är

1) i andra än i 4 § avsedda fall sådana intyg, utdrag eller styrkta kopior som utfärdas på begäran,

2) beslut eller tillstånd som utfärdas på begäran eller ansökan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som de myndigheter som avses i 1 § prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) utbildnings-, konsultations- och experttjänster, publikationer, blanketter, undersökningar och meddelanden och utredningar som utförs på beställning eller begäran samt försäljning av eller överlåtelse av nyttjanderätten till framställda metoder, redskap, datasystem och databaser,

2) i andra än i 4 § avsedda fall kopior, utskrifter och sådana kopior av handlingar som översänds som telefax,

3) uppgifter som avses i 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) och i 6 § 4 mom. i straffregisterlagen (770/1993), om det har förflutit mindre än ett år sedan rätten till insyn senast utnyttjades,

4) uppgifter ur valdatasystemet för andra ändamål än förrättning av val,

5) förteckningar som hänför sig till ett tjänsteförhållande,

6) data ur de maskinläsbara registren i justitieförvaltningens datasystem,

7) inkvarteringstjänster som Brottspåföljdsområdets utbildningscentral säljer,

8) fjärrlånetjänster som biblioteket i anslutning till Brottspåföljdsområdets utbildningscentral tillhandahåller,

9) uthyrning av lokaler

10) måltider för personalen vid Fångvårdsväsendet och för besökare på anstalter som hör till Fångvårdsväsendet samt inkvarteringstjänster för dessa besökare.

I 1 mom. 10 punkten avsedda prestationer är inte avgiftsbelagda för besökare som är anhöriga eller andra närstående till en fånge, om deras besök på anstalten anknyter till genomförandet av en individuell plan i fråga om hur fången utnyttjar sin strafftid.

4 §
Prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

De avgifter som en i 1 § nämnd myndighet tar ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av myndigheten i fråga med iakttagande av bestämmelserna i 34 § i nämnda lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2010.

Helsingfors den 27 december 2007

Minister
Astrid Thors

Äldre regeringssekreterare
Eva Tams

Bilaga

Avgiftstabell för offentligrättsliga prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde

Prestation Avgift
1. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 4 a och 5 § i straffregisterlagen (770/1993)
- som ett utdrag 10,00 euro/utdrag
- som av en förteckning 0,70 euro/person
2. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 1 mom. i straffregisterlagen 10,00 euro/utdrag
3. Annat intyg eller utdrag 10,00 euro
4. Styrkt kopia 1,20 euro/sida
5. Dispens för ingående av äktenskap 50,00 euro
6. Datasekretessnämndens beslut 145,00 euro
7. Övriga beslut 10,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.