1490/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern, föreskrivs med stöd av 35 § 1 mom. och 40 § 2 mom. i lagen av den 11 maj 2007 om försvarsmakten (551/2007):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syftet med militära grader och tjänstgöringsgrader

Militär förmansställning och krigsmans utbildning, tjänsteställning och uppgift visas genom militär grad eller tjänstgöringsgrad.

En tjänstgöringsgrad kan i det syfte som avses i 1 mom. användas i stället för en militär grad vid tjänstgöring i militära uppgifter.

2 §
Militära grader

Militära grader är

1) soldat,

2) korpral, övermatros,

3) undersergeant,

4) sergeant,

5) översergeant,

6) fältväbel, båtsman,

7) överfältväbel, överbåtsman,

8) militärmästare,

9) fänrik, underlöjtnant,

10) löjtnant,

11) premiärlöjtnant,

12) kapten, kaptenlöjtnant,

13) major, kommendörkapten,

14) överstelöjtnant, kommendör,

15) överste, kommodor,

16) brigadgeneral, flottiljamiral,

17) generalmajor, konteramiral,

18) generallöjtnant, viceamiral,

19) general, till vilken grad kan fogas ett prefix som anger vapenslag, och amiral.

I stället för den militära graden för soldat kan försvarsgrenens och vapenslagets grader eller de enskilda truppernas grader användas på det sätt som kommendören för försvarsmakten särskilt bestämmer om dem som militärt kommandomål.

3 §
Tjänstgöringsgrader

Till beteckningarna motsvarar tjänstgöringsgraderna de militära graderna i 2 §, om inget annat föreskrivs nedan.

Kommendören för försvarsmakten bestämmer som militärt kommandomål hur andra än de tjänstgöringsgrader som avses i 1 mom. jämställs med militära grader samt vid behov om tjänstgöringsgraden vid övergång från en försvarsgren till en annan.

4 §
Inbördes rangordning

Den inbördes rangordningen mellan personer som har samma eller jämbördig militär grad eller tjänstgöringsgrad fastställs enligt tidpunkten för befordran eller förlänandet av tjänstgöringsgraden på det sätt som kommendören för försvarsmakten närmare bestämmer som militärt kommandomål.

2 kap.

De militära graderna och tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör vid försvarsmakten

5 §
De militära graderna för dem som tjänstgör som officerare eller som reservofficerare i visstidstjänst

De militära graderna för dem som tjänstgör som officerare är

1) löjtnant,

2) premiärlöjtnant,

3) kapten eller kaptenlöjtnant,

4) major eller kommendörkapten,

5) överstelöjtnant eller kommendör,

6) överste eller kommodor,

7) brigadgeneral eller flottiljamiral,

8) generalmajor eller konteramiral,

9) generallöjtnant eller viceamiral,

10) general eller amiral.

De militära graderna för personer som tjänstgör som reservofficerare i visstidstjänst är fänrik, underlöjtnant, löjtnant eller premiärlöjtnant.

6 §
De militära graderna för dem som tjänstgör som institutofficerare

De militära graderna för dem som tjänstgör som institutofficerare är

1) löjtnant

2) premiärlöjtnant,

3) kapten eller kaptenlöjtnant.

7 §
De militära graderna för dem som tjänstgör i specialofficerstjänster

De militära graderna för dem som tjänstgör i sådana specialofficerstjänster som förutsätter högre högskoleexamen är de militära graderna enligt 5 §, till vilka har fogats ett prefix som har fastställts av kommendören för försvarsmakten och som visar verksamhetsområdet i fråga.

De militära graderna för dem som tjänstgör i sådana specialofficerstjänster som förutsätter en annan examen eller som militärkapellmästare är de militära graderna enligt 5 § 1–5 punkten, till vilka har fogats ett prefix som har fastställts av kommendören för försvarsmakten och som visar verksamhetsområdet i fråga.

De militära graderna för dem som tjänstgör i militärteknikers uppgift är dock de militära graderna enligt 6 § 1–3 punkten, till vilka har fogats prefixet tekniker.

8 §
Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärpräster och militärtjänstemän

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärpräster är militärpastor, fältprost eller fältbiskop.

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärtjänstemän är militärtjänsteman av klass 1, militärtjänsteman av klass 2 eller militärtjänsteman av klass 3.

9 §
Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som underofficerare och som underofficerare i vistidstjänst

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som underofficerare och som underofficerare i visstidstjänst är

1) innehavare av militär specialtjänst,

2) sergeant,

3) översergeant,

4) fältväbel eller båtsman,

5) överfältväbel eller överbåtsman,

6) militärmästare.

3 kap.

Övriga militära grader och tjänstgöringsgrader

10 §
De militära graderna för dem som hör till reserven eller extra reserven

För dem som hör till reserven eller extra reserven är

1) de militära graderna för manskapet soldat, korpral eller övermatros,

2) de militära graderna för underofficerare undersergeant, sergeant, översergeant, fältväbel eller båtsman, överfältväbel eller överbåtsman samt militärmästare,

3) de militära graderna för officerare fänrik eller underlöjtnant, löjtnant, premiärlöjtnant, kapten eller kaptenlöjtnant, major eller kommendörkapten, överstelöjtnant eller kommendör, överste eller kommodor, brigadgeneral eller flottiljamiral, generalmajor eller konteramiral, generallöjtnant eller viceamiral samt general eller amiral,

4) de militära graderna för specialofficerare de militära graderna enligt 7 §.

11 §
De militära graderna för dem som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst

De militära graderna för värnpliktiga som fullgör beväringstjänst och för kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst är soldat, korpral, övermatros, undersergeant eller sergeant.

12 §
Tjänstgöringsgraden för studerande vid Försvarshögskolan

Tjänstgöringsgraderna för studerande som studerar för officerstjänst vid Försvarshögskolan är kadett, kadettundersergeant, kadettsergeant, kadettöversergeant eller kadettfältväbel eller kadettbåtsman.

4 kap.

Befordran och förlänande av tjänstgöringsgrad

13 §
De allmänna förutsättningarna för befordran av dem som tjänstgör som officerare, institutofficerare, specialofficerare eller som reservofficerare i visstidstjänst

Den allmänna förutsättningen för befordran av personer som tjänstgör som officerare, institutofficerare, specialofficerare eller som reservofficerare i visstidstjänst är att den som ska befordras har tjänstgjort i närmast lägre militära grad under minst två år. När det gäller befordran till generalmajor eller konteramiral ska tjänstgöringen likväl ha utförts i brigadgenerals eller överstes eller flottiljamirals eller kommodors militära grad eller i ovan nämnda militära grader under sammanlagt minst två år.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den minimitid som anges i 1 mom.

En person som tjänstgör i en specialofficerstjänst som förutsätter högre högskoleexamen kan av särskilda skäl på basis av sin utbildning och uppgift befordras direkt till specialofficers militära grad som motsvarar kapten eller kaptenlöjtnant.

14 §
Allmänna förutsättningar för förlänande av tjänstgöringsgrad

En allmän förutsättning för förlänande av tjänstgöringsgrad är ett förordnande till en militär uppgift som motsvarar tjänstgöringsgraden.

En förutsättning för att en högre tjänstgöringsgrad ska förlänas en person som tjänstgör som underofficer är att den som förlänas tjänstgöringsgraden har tjänstgjort i närmast lägre tjänstgöringsgrad för underofficer i minst två år.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den minimitid som anges i 2 mom.

15 §
Förutsättningar för befordran av personer som hör till reserven eller extra reserven och av personer som fullgör beväringstjänst eller frivillig värnplikt

För att någon ska kunna befordras till en militär grad som avses i 10 och 11 § förutsätts det att han eller hon på det sätt som kommendören för försvarsmakten närmare bestämmer har fått utbildning som motsvarar uppgifter enligt en högre militär grad och till sina egenskaper även i övrigt är lämplig att bli befordrad.

5 kap.

Bestämmelser om behörighet

16 §
Behörighet att befordra till militär grad och att förläna tjänstgöringsgrad

I fråga om behörigheten att befordra till officers och specialofficers militära grad samt vissa militära grader för institutofficerare samt att förläna en tjänstgöringsgrad som motsvarar generals militära grad föreskrivs i 40 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten.

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärpräster eller militärtjänstemän förlänas av kommendören för försvarsmakten.

Personer som tjänstgör som underofficerare eller som underofficerare i visstidstjänst befordras till militärmästare och förlänas motsvarande tjänstgöringsgrad av chefen för huvudstaben, befordras till överfältväbel och överbåtsman och förlänas motsvarande tjänstgöringsgrad av kommendören för armén, marinen eller flygvapnet eller av försvarsmaktens personalchef. Till fältväbel och båtsman samt lägre militära grader än dessa befordrar samt motsvarande tjänstgöringsgrad förlänar kommendören för truppförbandet eller en annan chef för en administrativ enhet.

Civila personer som tjänstgör inom försvarsmakten befordras till militärmästare av chefen för huvudstaben och till överfältväbel och överbåtsman av kommendören för armén, marinen eller flygvapnet eller av försvarsmaktens personalchef. Till fältväbel och båtsman samt militära grader som är lägre än dessa befordrar kommendören för truppförbandet.

En tjänstgöringsgrad som avses i 12 § för en studerande vid Försvarshögskolan förlänas av chefen för Kadettskolan, Markstridsskolan, Sjökrigsskolan eller Luftkrigsskolan..

De som hör till reserven och extra reserven befordras till militära grader för manskapet och underofficerare av kommendören för det operativa militärlänet. Till de militära grader som avses i 10 § 1 punkten och 11 § befordrar kommendören för truppförbandet eller en annan chef för en administrativ enhet.

17 §
Befordran av tjänstemän vid försvarsministeriet

Bestämmelserna i denna förordning om befordran av dem som tjänstgör som krigsmän tillämpas även på sådana tjänstemän vid försvarsministeriet vars ovillkorliga behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet för militära tjänster.

I fråga om befordran av den civila personal som är anställd vid försvarsministeriet iakttas i tillämpliga delar 15 och 16 §.

18 §
Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör vid en krishanteringsorganisation eller i militära uppgifter i annan utrikestjänst

Huvudstaben fastställer tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör vid den krishanteringsorganisation som avses i 5 § i lagen om militär krishantering (211/2006). Tjänstgöringsgraden förlänas av den myndighet som avses i 9 § 1 mom. i den nämnda lagen och som förordnar till uppgiften. Tjänstgöringsgrader som motsvarar andra militära grader enligt 40 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten än generalsgrad förlänas för utrikestjänst av kommendören för försvarsmakten.

Kommendören för en krishanteringsstyrka kan dessutom för den tid ett anställningsförhållande enligt lagen om militär krishantering varar förläna en person som hör till reserven högre manskaps eller underofficers tjänstgöringsgrad än den egentliga tjänstgöringsgrad som är fastställd för personen i fråga enligt 1 mom.

Den som tjänstgör i militära uppgifter i annan utrikestjänst och på vars anställningsförhållande den lag som nämns i 1 mom. inte tillämpas kan för den tid tjänstgöringen varar som tjänstgöringsgrad förlänas en militär grad som är högre än hans eller hennes egentliga militära grad.

6 kap.

Försvarsmaktens emblem

19 §
Allmän beskrivning av emblemet

Försvarsmaktens emblem är lejonet i Finlands riksvapen med krona och beväring, utan rosor, lagt över ett torn.

20 §
Emblemets färger

Emblemet kan användas i flera färger och i två färger.

När emblemet används i flera färger är tornet rött samt lejonet, dess krona och beväring samt vapnens fästen och armharneskets ledplåt antingen av guld eller gula samt vapnens klingor och harnesket på motsvarande sätt antingen av silver eller vita.

När emblemet används i två färger är lejonet antingen vitt eller i samma färg som bakgrunden samt tornet på motsvarande sätt antingen svart eller i en annan färg. På bilderna nedan är emblemet flerfärgat och svartvitt.

21 §
Krav som ställs på emblemet

Emblemet ska vara korrekt och ha rätta proportioner samt till sin storlek stå i rätt proportion till det ställe där det placeras, och placeringen ska vara heraldiskt riktig.

22 §
Användning av emblemet för märkning av försvarsmaktens egendom

Emblemets tornbild, utan lejonet i Finlands riksvapen, med eventuella kortfattade uppgifter enligt vilka ett föremål kan identifieras får användas för märkning av försvarsmaktens egendom och egendom som försvarsmakten förfogar över.

7 kap.

Ikraftträdande

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.