1482/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 14 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 52/2000, som följer:

14 §
Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om


2) förvärvaren för förvärv av fastigheten eller en del därav har beviljats lån enligt någon av de lagar som avses i 1 punkten eller räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), eller omDenna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På förvärv av en fastighet eller en del därav som har genomförts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Denna lag tillämpas på förvärv av en fastighet eller en del därav som genomförts före ikraftträdandet och tidigast den 1 januari 2008 och för vilket har beviljats räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket.

På skattefrihet som gäller sådant förvärv av en fastighet eller en del därav för vilket har beviljats lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om på förvärvaren senast den 31 december 2007 har överförts ansvaret för ett lån för förvärv av fastigheten eller en del därav enligt den nämnda lagen, den lagstiftning som avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om överlåtelseskatt eller den lagstiftning som föregick den och motsvarade den, är överlåtelsen skattefri så som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, även om övertagaren i stället för överföringen hade kunnat beviljas lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Om på förvärvaren den 1 januari 2008 eller därefter, dock innan denna lag har trätt i kraft, har överförts lån enligt den lagstiftning som avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller lån enligt den lagstiftning som föregick den och motsvarade den, är överlåtelsen skattefri så som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, även om övertagaren uppfyller villkoren för lån som enligt lagen om strukturstöd till jordbruket beviljas för motsvarande ändamål.

RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.