1481/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 §, 3 § 3 mom., 3 a § 2 mom. och 4 § 1 mom.,

sådana de lyder 2 § och 3 § 3 mom. i lag 46/2000, 3 a § 2 mom. i lag 330/1999 och 4 § 1 mom. i lag 1307/1994, som följer:

2 §

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel som tillhört kolonisationsfonden, de medel som inflyter genom fondens verksamhet eller som donerats, de medel som genom statsbudgeten överförs till fonden samt de medel som med stöd av 13 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) intäktsförs till fonden som en delfinansiering av det stöd som finansieras med fondens medel.

3 §

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond ska användas så att syftena enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) främjas.


3 a §

Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev i fråga om egendom som överlåtits för ändamål som avses i 3 § 1 mom. sköts på statens vägnar av arbetskrafts- och näringscentralen. Köparen ska underteckna köpebrevet inom en av arbetskrafts- och näringscentralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att arbetskrafts- och näringscentralen kan anse att rätten till inköp har förfallit.


4 §

Den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Dispositionsplanen ska omfatta en uppskattning av fondens inkomster samt en plan över hur medlen ska användas. I planen ska medel anvisas särskilt för placeringsutgifter och särskilt för konsumtionsutgifter. I planen ska även specificeras de placeringsutgifter och konsumtionsutgifter vilka det är möjligt att delfinansiera med medel från Europeiska gemenskapen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.