1480/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (1479/2007), nedan ändringslagen, träder i kraft den 1 januari 2008. Med finansieringslagen avses i denna lag lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) sådan den lydde vid ikraftträdandet av ändringslagen.

På statens eller ett kreditinstituts fordringar som har uppkommit innan ändringslagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor enligt dem som gällde vid ikraftträdandet. De bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor som avses ovan tillämpas på statens och ett kreditinstituts fordringar enligt finansieringslagen vilka uppkommer efter det att ändringslagen har trätt i kraft. I fråga om de förfaranden som ska tillämpas på fordringar kan de bestämmelser och föreskrifter som avses ovan dock frångås så som föreskrivs i denna lag.

På ärenden som väckts innan ändringslagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat bestäms nedan.

2 §
Tillämpning av bestämmelser som gäller programperioden 2000―2006

På program och motsvarande nationella program och stödsystem, som genomförts med stöd av finansieringslagen, enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna och rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar samt på betalning, övervakning, inspektion och återkrav av stöd enligt ett sådant program eller stödsystem tillämpas gemenskapens nämnda lagstiftning och den nationella lagstiftningen om genomförandet av den, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

3 §
Stöd som beviljats på basis av ett flerårigt avtal

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan föreskrivas om årlig fördelning av medel för sådana stöd som utifrån ett flerårigt avtal enligt ordalydelsen i 11 § i finansieringslagen har beviljats för miljöåtgärder som avses i artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999.

4 §
Gottgörelser och ersättningar till kreditinstitut

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om förfarandet för konstaterande av stödtagares insolvens och slutliga förlust enligt 27 och 32 § i finansieringslagen. Genom förordning av statsrådet kan dessutom föreskrivas om förfaranden som ska tillämpas vid ersättning för förvaltningsutgifter i anslutning till lån, ersättning för kreditinstitutens utgifter på grund av förmedling av avgifter som tas ut för statsborgen samt vid ansökan om och betalning och återkrav av gottgörelse när det gäller statliga lån som med stöd av finansieringslagen och tidigare lagstiftning beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

5 §
Penningrörelse som gäller stöd i anslutning till lån

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om förfarandet vid redovisning av den borgensavgift som avses i 32 § i finansieringslagen samt av amorteringar och räntor på statliga lån som med stöd av finansieringslagen och tidigare lagstiftning beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Genom förordning av statsrådet kan dessutom föreskrivas om förfarandet vid förmedling av betalningar av räntestöd som beviljats med stöd av finansieringslagen samt tidigare lagstiftning.

Om verksamheten för det kreditinstitut enligt 3 § 1 mom. 7 punkten i finansieringslagen eller det centrala finansiella institut enligt 8 punkten i samma lagrum som ansvarar för uppgifterna i anslutning till statliga lån, statsborgen eller räntestöd som beviljats med stöd av finansieringslagen eller tidigare lagstiftning förändras så att den som ansvarar för uppgifterna byts ut, ska i fråga om godkännandet av det kreditinstitut eller någon annan sammanslutning som kommer i kreditinstitutets eller det centrala finansiella institutets ställe tillämpas vad som i 52 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) föreskrivs om förfarandet vid godkännande. För godkännandet förutsätts att sökanden har administrativa och tekniska förutsättningar att sköta de uppgifter som avses ovan.

6 §
Närmare föreskrifter

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om tekniska detaljer som gäller

1) det förfarande som kreditinstitutet ska iaktta när egendom som utgör säkerhet för statliga lån förvandlas till pengar genom frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller konkursförfarande,

2) det förfarande som kreditinstitutet ska iaktta vid skötsel och överföring av samt ändring av lånevillkoren för lån som är föremål för stöd som beviljats med stöd av finansieringslagen, samt

3) de ansöknings-, avtals- och beslutsformulär som hänför sig till behandlingen av stöd- och låneärenden, samt lagrings-, uppföljnings- och övervakningssystemen.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.