1475/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994 samt i 34 § i lag av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagd offentligrättslig prestation

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi uppbär i enlighet med 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för ATP -intyg för livsmedelstransportmateriel en fast avgift som fastställs enligt självkostnadsvärde. Intygets pris är 109 euro.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer, som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är:

1) beställda forskningsuppgifter och beställt forskningsmaterial,

2) analystjänster,

3) provnings-, testnings-, och inspektionstjänster,

4) elitplantproduktion,

5) reproduktionstjänster gällande husdjur,

6) försäljning av publikationer och informationsförmedling,

7) utbildning och kurser,

8) sakkunnig- och rådgivningstjänster,

9) försäljning av virke,

10) tjänster i anslutning till fastighetsskötsel samt övriga repations- och underhållstjänster som hänför sig till lokaler och områden,

11) odlingstjänster, samt

12) andra beställda specialtjänster och prestationer.

3 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi med beaktande av vad som förskrivs 34 § i nämnda lag.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2010.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som har beställts under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 27 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.