1472/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel ska betalas år 2008 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a och 3 b § i lagen av den 24 februari 1978 om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), sådana de lyder i lag 1350/2004:

1 §
Anslag för utbildning av specialister inom företagshälsovården

Beloppet av den ersättning som betalas för en specialläkarexamen inom företagshälsovård och som avses i 3 a § 2 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) uppgår till 63 860 euro.

2 §
Fördelningen av anslaget mellan universiteten

Av det anslag som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering kan institutet till universiteten i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo för den utbildning av specialister inom företagshälsovården som de tillhandahåller betala ersättning enligt paragrafens 4 mom. uppgående till högst 81 000 euro per universitet för avlöningskostnader och andra kostnader för tjänster för kliniska lärare inom företagshälsovården. Dessutom betalas till nämnda universitet sammanlagt högst 185 000 euro för andra kostnader för utbildningen av specialister.

Arbetshälsoinstitutet betalar ersättningen efter att av universiteten ha fått en skriftlig redogörelse för de lönekostnader och andra kostnader som tjänsterna föranleder samt om de andra kostnader som utbildningen av specialister föranleder.

Arbetshälsoinstitutet kan dessutom av det i 1 mom. avsedda anslaget betala ersättning uppgående till sammanlagt 218 000 euro till de universitet som nämns i momentet för kostnader föranledda av det av Helsingfors universitet samordnade och för universiteten gemensamma virtuella universitetet, för att användas till utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för utvecklandet och den riksomfattande samordningen av denna utbildning. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättningen till universiteten efter att institutet av Helsingfors universitet har fått en skriftlig redogörelse för det virtuella universitetsprojektet som hänför sig till utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården och om de kostnader som föranleds av genomförandet av projektet.

Om uppgifterna i de redogörelser som avses i 1 och 2 mom. ändras, ska universiteten omedelbart underrätta arbetshälsoinstitutet om detta.

3 §
Fördelningen av anslaget till arbetshälsoinstitutet

Av det anslag som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering kan det enligt paragrafens 4 mom. använda 1 314 000 euro för kostnader för sådan utbildning av specialister inom företagshälsovården som institutet själv tillhandahållit, om kostnaderna föranleds av

1) lönekostnader och andra kostnader för två tjänster som specialläkare som utbildar specialister inom företagshälsovården,

2) lönekostnader och andra kostnader för tio specialiseringstjänster för specialister inom företagshälsovården, samt

3) utarbetandet och underhållet av datorprogram som hänför sig till uppföljningen och utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt samordningen och förvaltningen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet får inte använda det i 1 mom. avsedda anslaget för de kostnader som institutet får statsandel för i enlighet med 3 § 1 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering.

4 §
Fördelningen av anslaget mellan privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Arbetshälsoinstitutet kan på ansökan av det anslag som det fått med stöd av 3 a § 1 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering betala ersättning enligt paragrafens 4 mom. till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler högst 1 300 euro per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare som deltagit i utbildningen. Det sammanlagda antalet utbildningsmånader får uppgå till högst 1 375.

Ersättningen enligt 1 mom. ska fördelas per läkare som deltagit i utbildningen och utbildningsmånad för

1) instruering av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård 500 euro,

2) anordnande av annan utbildning av specialister inom företagshälsovården som universitetet har godkänt och för de obligatoriska lönebikostnader som betalas för instruering enligt 1 punkten sammanlagt högst 800 euro.

5 §
Ansökningsförfarande som hänför sig till ersättningar som betalas till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som utbildar specialister inom företagshälsovården ska skriftligen hos Arbetshälsoinstitutet i efterhand ansöka om sådan ersättning som avses i 4 § senast tre månader efter utgången av respektive halvårsperiod.

För att ansökan ska godkännas förutsätts att universitetet och utbildningsplatsen har ingått ett skriftligt utbildningsplatsavtal om att de läkare som genomgår utbildningen är verksamma på utbildningsplatsen.

Till ansökan ska fogas en kopia av det utbildningsplatsavtal som avses i 2 mom.

6 §
Utbildningsplatsavtalets innehåll

I ett utbildningsplatsavtal som avses i 5 § 2 mom. ska

1) nämnas antalet läkare som genomgår utbildning,

2) anges en eller flera utbildare som universitetet godkänt så att utbildaren ska vara specialist inom företagshälsovården eller i fråga om rehabiliteringsinrättningar vid behov en specialist inom ett annat lämpligt specialiseringsområde, vilken godkänts av den som ansvarar för företagshälsovårdens utbildningsprogram och att en och samma utbildare samtidigt kan instruera högst tre läkare per kalendermånad, samt

3) finnas utbildarens förbindelse att ge en läkare som genomgår utbildning individuell vägledning två timmar i veckan enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

7 §
Ändrade uppgifter

Om uppgifterna i en ansökan enligt 5 § avsedd ansökan ändras, ska den privata hälsovårdsproducenten och arbetsgivarens företagshälsovårdscentral omedelbart underrätta arbetshälsoinstitutet om detta.

8 §
Redovisning för användningen av anslag

Universiteten ska lämna den i 3 b § 3 mom. i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering avsedda redovisningen angående år 2008 skriftligen till arbetshälsoinstitutet före utgången av mars 2009.

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler ska lämna den i 3 b § 3 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering avsedda redovisningen till arbetshälsoinstitutet i samband med ansökan om ersättning.

Arbetshälsoinstitutet ska lämna i 3 b § 3 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering avsedda redovisningar och sammandrag gällande år 2008 skriftligen till social- och hälsovårdsministeriet före utgången av juni 2009.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2008.

Helsingfors den 19 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Medicinalråd
Matti E. Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.