1464/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 17 §,

ändras 2―4, 6, 7, 10, 11 och 13 samt 14 § och den mellanrubrik som föregår denna, 15, 20―23, 26―31, 33, 52, 53 och 56 §,

av dem 7 § sådan den lyder i förordning 823/2007, 11 och 13 § sådana de lyder i förordning 647/2005 samt 14, 52 och 53 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 1171/2006,

fogas till förordningen en ny 4 a §, en ny mellanrubrik före 16 § och till förordningen en ny 47 a § som följer:

2 §
Ledningen av ministeriet

Ministern leder verksamheten vid ministeriet. Om de ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde handläggs av fler än en minister, leds verksamheten vid ministeriet av respektive minister. Ministrarna bistås av var sin ledningsgrupp.

I ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning. Ministeriets resultatplan godkänns av kanslichefen.

3 §
Styrningen av förvaltningsområdet

Mellan ministeriet och ämbetsverk samt inrättningar inom förvaltningsområdet tillämpas resultatstyrning.

Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings ansvarsområde godkänns av avdelningens chef på föredragning av respektive enhet vid avdelningen och resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till ansvarsområdet för en enhet utanför avdelningarna av kanslichefen på föredragning av enheten.

4 §
Ministerns ledningsgrupp

Ministerns ledningsgrupp handlägger och samordnar vittsyftande och principiellt viktiga ärenden som gäller ministeriet och förvaltningsområdet. Om de ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde handläggs av fler än en minister, handläggs sådana ärenden av ledningsgruppen för ministern på respektive område. Ärenden som gäller ministeriets hela ansvarsområde samordnas på ministrarnas gemensamma möten.

Till ledningsgruppen kallar ministern kanslichefen och ett nödvändigt antal andra tjänstemän.

4 a §
Kanslichefens ledningsgrupp

Som bistånd för kanslichefen i den allmänna planeringen, utvecklingen, ledningen, samordningen och uppföljningen av verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet fungerar kanslichefens ledningsgrupp.

Till ledningsgruppen kallar kanslichefen avdelningarnas chefer och ett nödvändigt antal andra tjänstemän.

6 §
Ansvarsområde

Till ansvarsområdet för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och övrig allmänbildande utbildning samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning,

3) vuxenutbildning och fritt bildningsarbete,

4) universitetsundervisning,

5) yrkeshögskoleundervisning,

6) vetenskaplig forskning,

7) ärenden som gäller språkexamina och auktoriserade translatorer,

8) studiestöd,

9) arkivväsendet,

10) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetsutrymmen och statsbidrag när de hör till avdelningens ansvarsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 16 § åläggs internationella sekretariatet.

Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning och vetenskapliga forskning som hör till ansvarsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Som chef för avdelningen fungerar en överdirektör som förordnas av ministern.

7 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens ansvarsområde

Till ansvarsområdet för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) utbildningsstyrelsen och läroanstalterna som hör till dess verksamhetsområde,

4) studentexamensnämnden,

5) besvärsnämnden för studiestöd,

6) Finlands Akademi,

7) forskningscentralen för de inhemska språken,

8) arkivverket,

9) Depåbiblioteket,

10) Nationalbiblioteket,

11) rådet för utbildningsutvärdering,

12) rådet för utvärdering av högskolorna,

13) delegationen för studiestödsärenden,

14) vetenskaps- och teknologirådet,

15) delegationen för informationsspridning,

16) forskningsetiska delegationen,

17) länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens ansvarsområde.

10 §
Ansvarsområde

Till ansvarsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) konst samt statsgaranti för konstutställningar,

2) mediekultur, kulturarvet samt kulturväsendet i övrigt,

3) främjandet av kulturexport,

4) idrott,

5) ungdomsväsendet,

6) museiväsendet,

7) det allmänna biblioteksväsendet,

8) upphovsrätt,

9) förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska relationer i samarbete med övriga verksamhetsenheter,

10) ärenden i anslutning till penningspelbolag och penningspel med undantag av sådan ägarstyrning som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten,

11) religionsfrihet, den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och övriga religiösa samfund, det allmänna begravningsväsendet, ärenden som hänför sig till de stupade,

12) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetsutrymmen och statsbidrag när de hör till avdelningens ansvarsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 16 § åläggs internationella sekretariatet.

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för kultur, konst, idrott och ungdomsarbete inom ansvarsområdet.

Chef för avdelningen är en överdirektör som förordnas av ministern.

11 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens ansvarsområde

Till ansvarsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

2) biblioteket för synskadade,

3) Museiverket,

4) Statens konstmuseum,

5) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

6) Nationella audiovisuella arkivet,

7) Statens filmgranskningsbyrå,

8) Statens filmnämnd,

9) Institutet för Ryssland och Östeuropa,

10) en nämnd i enlighet med vad som stadgas i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961),

11) en nämnd i enlighet med vad som stadgas i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997),

12) statens konstverkskommission,

13) statsgarantinämnden för utställningar,

14) upphovsrättsrådet,

15) statens idrottsråd,

16) statens delegation för ungdomsärenden,

17) en utvärderings- och understödskommission i enlighet med vad som avses i 6 § i ungdomslagen (72/2006),

18) en sakkunnignämnd i enlighet med vad som avses i 23 § i religionsfrihetslagen (453/2003),

19) länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens ansvarsområde.

13 §
Enheternas uppgifter

Konst- och kulturarvsenheten handlägger ärenden som gäller konst, främjande av konsten, konstorganisationer och konstinrättningar, museiväsendet samt kulturarvet.

Mediekulturenheten handlägger ärenden som gäller filmkonst, det audiovisuella området och kulturindustri, kulturinrättningar, det allmänna biblioteksväsendet och upphovsrätt samt annat främjande av mediekulturen.

Kulturexportenheten handlägger ärenden som gäller kulturexport, kulturinstitut, informationscentren för konst, kulturturism, den nordliga dimensionens kultursamarbete, verkställandet av frändefolksprogrammet samt verksamhet som gäller utlandsfinländare och vänskapssamfunden.

Idrottsenheten handlägger ärenden som gäller motions- och idrottsverksamhet, medborgarverksamhet inom motion och idrott, samhällelig utveckling av idrott, ärenden som gäller nationellt samarbete samt, om inte ärendet hör till ansvarsområdet för en annan avdelning, idrottsutbildningscentra.

Ungdomsenheten handlägger ärenden som gäller ungdomsarbete, ungdomsverksamhet, förbättrande av de ungas levnadsförhållanden samt ungdomspolitisk koordinering.

Utvecklingsenheten handlägger ärenden som gäller avdelningens budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, ärenden i anslutning till penningspelbolag och penningspel inom avdelningens ansvarsområde, förvaltning och personal inom ansvarsområdet samt utrymmesfrågor. Därtill handlägger enheten ärenden som gäller religionsfrihet, den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan samt övriga religiösa samfund, det allmänna begravningsväsendet samt ärenden som hänför sig till de stupade.

Enheterna fungerar vid behov i samarbete med varandra.

Förvaltningsavdelningen
14 §
Ansvarsområde

Till förvaltningsavdelningens ansvarsområde hör följande ärenden:

1) förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) interna tjänster inom ämbetsverket,

3) ministeriets verksamhetsutrymmen,

4) beredskapsplanering om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

5) ägarstyrningen av bolag inom förvaltningsområdet i vilka staten är majoritetsägare och bolag i vilka staten är delägare,

6) utvecklingen och samordningen av anskaffningsärenden inom ministeriet och dess förvaltningsområde,

7) ministeriets personaladministration och personalpolitik,

8) utvecklandet av kunnandet, ledningen och arbetsgemenskapen,

9) ministeriets och förvaltningsområdets budgetförslag,

10) koordineringen av utvecklingen av regionerna och ärenden som gäller EU:s strukturfonder,

11) koordineringen av statsandelssystemen,

12) annan planering av verksamheten och ekonomin samt samordningen av den interna kontrollen,

13) kontrollen av användningen av statsbidrag och medel ur EU:s strukturfonder,

14) betalningsrörelsen och redovisningen samt löneräkningen,

15) ärenden som gäller servicecentren inom förvaltningsområdet,

16) utvecklandet och samordningen av dataadministrationen i ministeriet och inom dess förvaltningsområde,

17) ministeriets datatekniska verksamhetsförutsättningar,

18) ministeriets dokumenthantering, bibliotek och informationstjänst samt utvecklingen av anskaffningen och distributionen av den information som ministeriet behöver,

19) till avdelningens verksamhetsområde hörande budgetärenden, ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, ärenden som gäller författningsberedning, förvaltnings- och personalärenden, ärenden som gäller verksamhetsutrymmen och statsbidrag samt internationella ärenden,

20) övriga ärenden som inte hör till någon annan verksamhetsenhets ansvarsområde.

Avdelningen delas in i enheter. Enheterna kan delas in i resultatområden. Om avdelningens interna organisation och fördelningen av uppgifterna bestäms i den interna arbestsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör som förordnas av ministern.

15 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens ansvarsområde

Till förvaltningsavdelningens ansvarsområde hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) Universitetens servicecentral,

2) CSC-Tieteellinen laskenta Oy,

3) Veikkaus Oy.

Verksamhetsenheter utanför avdelningarna
16 §
Internationella sekretariatet

20 §
Tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet och direkt lyder under kanslichefen

De tjänstemän som är direkt underställda kanslichefen bistår kanslichefen med ärenden som gäller den strategiska planeringen, ansvarsområdets styrning, utvecklingen av författningsberedningen, ministeriets resultatorienterade ledning och utvecklingen av verksamheten samt handlägger övriga ärenden som kanslichefen bestämmer.

Ministeriets interna revision lyder direkt under kanslichefen.

Sekretariatet för delegationen för sektorsforskning lyder direkt under kanslichefen.

21 §
Verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag samt resultatplan

Avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna uppgör för det egna ansvarsområdet planer som gäller verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och förslag till detaljerad indelning av budgeten.

Förvaltningsavdelningen samordnar utgående från de i 1 mom. nämnda planerna och förslagen ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för ministeriet och dess förvaltningsområde samt budgetförslag, detaljerad indelning av budgeten och resultatplan.

Förvaltningsavdelningen föredrar på basis av förslagen från avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna ärenden i anslutning till överskridande av förslagsanslag och ändringar i den detaljerade indelningen av budgeten. Överskridningstillstånd som gäller tipsvinstmedel föredras av respektive avdelning.

22 §
Bokslut och verksamhetsberättelse samt statens bokslutsberättelse

Avdelningarna och enheterna utanför avdelningarna uppgör ett förslag till verksamhetsberättelse för sitt ansvarsområde och förvaltningsområdets andel av statens bokslutsberättelse.

Förvaltningsavdelningen uppgör utgående från de i 1 mom. nämnda förslagen ett förslag till verksamhetsberättelse för ministeriet samt för förvaltningsområdets andel av statens bokslutsberättelse.

Om uppgörande av bokslutet bestäms i ekonomistadgan.

23 §
Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet har kanslichefen i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare till uppgift att:

1) styra, leda och övervaka den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet,

2) samordna och övervaka funktionerna vid avdelningarna och vid verksamhetsenheterna utanför avdelningarna samt delta i beredningen och genomförandet av ärenden som är vittsyftande eller på annat sätt viktiga,

3) svara för utvecklingen av personalen, förvaltningen och den övriga verksamheten vid ministeriet,

4) följa och bedöma utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde och ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

5) föredra för ministern förvaltningsområdets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt bokslut och verksamhetsberättelse,

6) handlägga de ärenden som ministern ålägger kanslichefen för handläggning.

26 §
Utnämningar

Alla tjänster är gemensamma för ministeriet. Ministern utnämner eller anställer personal vars avlöning sker enligt minst kravprofil 7 eller motsvarande, om inte på annat ställe bestäms annorlunda.

Annan personal än den som avses i 1 mom. utnämns eller anställs av chefen för den aktuella avdelningen eller verksamhetsenheten utanför avdelningarna eller av en tjänsteman inom förvaltningsavdelningen som ministern har förordnat. Andra tjänstemän än de som avses i 1 mom. och som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet utnämns eller anställs dock av förvaltningsavdelningens chef eller av en tjänsteman inom förvaltningsavdelningen som ministern har förordnat.

27 §
Tjänstledigheter

Tjänstledigheter som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av förvaltningsavdelningens chef eller av en tjänsteman vid förvaltningsavdelningen som kanslichefen har förordnat.

Andra tjänstledigheter än de som avses i 1 mom. beviljas:

1) tjänstemän som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde för högst två år, av ministern och för en längre tid, av statsrådets allmänna sammanträde,

2) tjänstemän som utnämnts av ministern, av kanslichefen,

3) andra tjänstemän, av den som utnämner tjänstemannen.

Beslut om sjukfrånvaro och tillfälliga vårdledigheter fattas inte om frånvaron inte inverkar på tjänstemannens avlöning.

28 §
Utnämning till tidsbegränsat tjänsteförhållande

Beslut om utnämning till tjänsteman i tidsbegränsat tjänsteförhållande fattas:

1) för högst ett år av ministern och för en längre tid av statsrådets allmänna sammanträde när republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst,

2) av kanslichefen när ministern enligt 26 § 1 mom. utnämner till eller anställer i motsvarande tjänst,

3) i övrigt av den som enligt 26 § 2 mom. utnämner till eller anställer i motsvarande tjänst.

29 §
Fastställande av ansökningstider

Kanslichefen fastställer hur lång ansökningstiden skall vara i fråga om de tjänster enligt 6 § 1 mom. 2―5 punkten förordningen om undervisningsministeriet (379/2003) som ledigförklaras. Längden på ansökningstiderna för övriga tjänster fastställs av förvaltningsavdelningens chef eller en tjänsteman i förvaltningsavdelningen som ministern har förordnat.

30 §
Tillstånd till bisyssla

Beslut i ärenden som gäller en bisyssla fattas av kanslichefen i fråga om chefen för en avdelning och chefen för en enhet vid en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna.

För övriga tjänstemäns vidkommande beslutar chefen för avdelningen eller chefen för verksamhetsenheten utanför avdelningarna i ärenden som gäller en bisyssla. Beslut om ärenden som gäller bisysslor för tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet fattas av chefen för förvaltningsavdelningen eller av en tjänsteman vid förvaltningsavdelningen som ministern har förordnat.

31 §
Handläggning av personalärenden

Ärenden som avses i 26―30 § samt utfärdande av intyg när en tjänsteman säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör föredras från förvaltningsavdelningen.

33 §
Semestrar

Tiden för semestrarna och semesterordningen liksom avvikelser från dem samt övriga ärenden som gäller semestrarna avgörs av kanslichefen i fråga om en chef för en avdelning och en chef för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna.

De ärenden som nämns i 1 mom. avgörs av avdelningens chef i fråga om cheferna för enheterna vid avdelningen och övriga direkt underlydande tjänstemän och av chefen för respektive enhet vid en avdelning eller chefen för respektive verksamhetsenhet utanför avdelningarna i fråga om tjänstemännen. Chefen för förvaltningsavdelningen eller en tjänsteman vid förvaltningsavdelningen som ministern har förordnat avgör de i 1 mom. nämnda ärendena i fråga om tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet.

47 § a
Ärenden som avgörs av chefen för förvaltningsavdelningen

Chefen för förvaltningsavdelningen avgör förutom de ärenden som bestäms i 40 § ärenden som gäller:

1) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet inte hör till kanslichefen,

2) förordnande om tjänsteresor för tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet,

3) registrering, sändning och arkivering av handlingar.

52 §
Ärenden som avgörs av andra tjänstemän

En tjänsteman vid förvaltningsavdelningen som ministern har förordnat avgör ärenden som gäller:

1) semesterersättningar samt övriga lönetillägg och tilläggsarvoden på basen av tjänste- och kollektivavtal samt avtal som gäller anställningsvillkor som beviljas tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet,

2) utfärdande av intyg för andra tjänstemän vid en verksamhetsenhet utanför avdelningarna än dem som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när tjänstemannen säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör,

3) godkännande av finansieringsbeslut gällande projekt inom ramen för gemenskapsinitiativ och tekniskt stöd,

4) uppgifter som tillkommer ministeriet i egenskap av räkenskapsverk ifall de inte hör till kanslichefen, en chef för en avdelning eller en chef för en enhet i en avdelning eller en chef för en verksamhetsavdelning utanför avdelningarna eller en annan tjänsteman som avses i den här paragrafen,

5) godkännande av statsbidragsutredningar eller vidtagande av andra åtgärder på föredragning av den tjänsteman som utfört granskningen när chefen för respektive avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningen är jävig,

6) betalningsrörelse som hör till ministeriet i egenskap av räkenskapsverk, redovisning, bokföring, löneuträkning samt bokslut om de inte hör till ärenden som en annan tjänstemän eller som ministern avgör,

7) betalningsbeslut inom ministeriets ansvarsområde inom EU:s strukturfondsprojekt och återkrav av EU-stöd och motsvarande statliga finansieringsandelar.

Den tjänsteman på undervisningsministeriet som förordnats till ordförande för gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning avgör ärenden som gäller godkännandet av utbetalningar av statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet som behandlas i undervisningsministeriet samt av den övriga lagstadgade finansiering som hör till gruppens ansvarsområde.

53 §
Grupper

Vid ministeriet finns följande tills vidare tillsatta grupper: gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning, samarbetsgruppen för EU:s strukturfonder, gruppen för biblioteks-, arkiv- och museiförvaltning, gruppen för verksamhetsutrymmen samt gruppen för utveckling av den svenskspråkiga utbildningen och kulturen.

Föreskrifter om gruppernas uppgifter ges i ministeriets beslut om tillsättning av grupperna.

56 §
Övriga interna bestämmelser

Bestämmelser om samarbete mellan ministeriet och de anställda ingår i det avtal om samarbete vid undervisningsministeriet som avses i 15 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988).

Om uppgifterna i egenskap av räkenskapsverk bestäms närmare i ekonomistadgan och om den interna revisionen i instruktionen för intern revision.

Om registrering och arkivering av handlingar bestäms närmare i en plan för informationshantering.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

När denna förordning träder i kraft övergår ärenden som är anhängiga i förvaltningsenheten och som gäller religionsfrihet, den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och övriga religiösa samfund, det allmänna begravningsväsendet samt ärenden som hänför sig till de stupade till kultur-, idrotts- ochungdomspolitiska avdelningen. På motsvarande sätt övergår ärenden som är anhängiga inom utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen samt kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen och som hänför sig till ägarstyrningen av bolag inom ministeriets förvaltningsområde i vilka staten är majoritetsägare och bolag som staten är delägare i till förvaltningsavdelningen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.