1447/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 6 och 52 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 6 § 1 mom. 9 och 10 punkten samt 52 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt

fogas till 6 § 1 mom. en ny 11 punkt och till 52 § 1 mom. en ny 4 punkt som följer:

6 §
Andra myndigheters uppgifter

Skyldiga att delta i räddningsverksamheten och befolkningsskyddet enligt vad som bestäms om deras uppgifter i författningarna om respektive verksamhetsområde eller i övrig lagstiftning är vid sidan av räddningsmyndigheterna


9) länsstyrelserna,

10) de ämbetsverk och inrättningar som ansvarar för olika kommunala verksamhetsområden,

11) civiltjänstcentralen.


52 §
Myndigheternas rätt att få uppgifter

Utan hinder av tystnadsplikten och i syfte att hålla personal i beredskap för befolkningsskyddsuppgifter har räddningsmyndigheterna rätt att


2) avgiftsfritt få uppgifter av försvarsmakten om en värnpliktig är befriad från krigstida tjänst,

3) avgiftsfritt få uppgifter av andra myndigheter och sammanslutningar om personer i deras tjänst som hålls i beredskap, även om deras ålder, utbildning, yrke och arbetsförmåga samt om att de hålls i beredskap av myndigheterna eller sammanslutningarna för att säkerställa deras egen verksamhet under undantagsförhållanden,

4) avgiftsfritt få uppgifter av civiltjänstmyndigheterna om huruvida en civiltjänstgörare är befriad från tjänstgöring under mobilisering samt uppgifter om specialutbildning som personer som fullgjort civiltjänst har fått under tjänstgöringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007
AjUB 9/2007
RSv 132/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.