1441/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 45 kap. 27 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 563/2007, som följer:

45 kap.

Om militära brott

27 §
Krigsmän

Med krigsman avses i detta kapitel


2) den som fullgör sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst eller den som är i sådan tjänstgöring som avses i 79 § i värnpliktslagen (1438/2007) och den som fullgör tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 37/2007
FsUB 1/2007
RSv 110/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.