1436/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 16 b § och mellanrubriken före den samt 16 c § och mellanrubriken före den, sådana de lyder i lag 821/2005, som följer:

Användning av verk i bibliotek som förvarar kulturmaterial
16 b §

Bibliotek till vilka det enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) ska överlåtas exemplar av ett verk får

1) använda ett verk som finns i deras samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § och under de förutsättningar som föreskrivs i dessa paragrafer,

2) överföra ett offentliggjort verk som finns i deras samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler till ett sådant bibliotek i vilket materialet enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial placeras för att fogas till bibliotekets samlingar, och i riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella arkivet, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av i denna punkt avsedd användning och vidareöverföring av verket har förhindrats,

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten i datanät,

4) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av sådana utgivna verk som behöver anskaffas till bibliotekets samlingar men som inte är tillgängliga via kommersiell spridning eller överföring.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 4 punkten tillämpas även på bibliotek hos vilka bibliotek som avses i 1 mom. enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial placerar material för att fogas till samlingarna.

Användning av verk vid Nationella audiovisuella arkivet
16 c §

Nationella audiovisuella arkivet får

1) använda ett verk som finns i dess samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § och under de förutsättningar som föreskrivs i dessa paragrafer,

2) överföra ett verk som finns i dess samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler i ett i 16 b § avsett bibliotek, i riksdagsbiblioteket och vid institutionen för informationsvetenskap vid Tammerfors universitet, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av avsedd användning och vidareöverföring av verket har förhindrats,

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten genom utsändning i radio eller television.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte på filmverk som deponerats av utländska producenter.

Ett verk som finns i Nationella audiovisuella arkivets samlingar får med undantag av filmverk som deponerats av utländska producenter användas för forskning eller filmundervisning på högskolenivå.

Bestämmelserna i 1―3 mom. tillämpas även på sådant deponeringsskyldigheten underställt material som förvaras i ett förvaringsutrymme som godkänts i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 68/2007
KuUB 11/2007
RSv 124/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.